Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Územní plán města Český Krumlov

Město Č. Krumlov má dokončený návrh územního plánu obce.

Tato územně plánovací dokumentace bude vystavena od 18. dubna 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na městském úřadu v Kaplické ulici, aby veřejnost měla možnost seznámit se s jeho obsahem a podávat k němu případné námitky a připomínky. Po jejich vypořádání musí navržené řešení odsouhlasit dotčené orgány státní správy a bude předloženo k posouzení krajskému úřadu, což si vyžádá několik měsíců. Poté bude návrh územního plánu města Český Krumlov předložen ke schválení zastupitelstvu města. Nyní, 28. dubna, se s tímto důležitým dokumentem seznámí na svém veřejném zasedání zastupitelé.