Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Lesy na sv. Tomáši jsou veřejnosti uzavřeny

Zákaz vstupu do lesů v oblasti sv. Tomáše platí od 13. února do 13. dubna 2007.
Občané nesmí vstupovat, pobývat a pohybovat se v oblasti vymezené veřejnou komunikací od hraničního přechodu Guglwald - Přední Výton - po břehu Lipenského jezera směr Frýdava - Kyselov - Pestřický potok - k státní hranici s Rakouskem a po státní hranici zpět na hraniční přechod Guglwald.
Rozhodl o tom Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán státní správy lesů na žádost Lesů ČR, s. p., Lesní správa Vyšší Brod.

Vlivem lednové větrné kalamity došlo k polámání či vyvrácení stromů a k porušení stability řady stromů. V současné době začíná intenzivní zpracování poškozené kalamitní dřevní hmoty v této oblasti kolem komunikací. Při tomto zpracování hrozí pády kácených stromů přes komunikace, a tím dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti případných návštěvníků pohybujících se v dané oblasti.

Cedule se zákazem vstupu budou viditelně umístěny zejména na krajích lesních cest. Občanům, kteří se přes zákaz budou v lese pohybovat, hrozí podle lesního zákona postih za přestupek do výše 5 000 Kč. Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lese se nevztahuje na osoby organizující a provádějící likvidační práce, na osoby přikrmující zvěř v rámci výkonu práva myslivosti, orgány vrchního státního dozoru v lesích, orgány státní správy lesů a České inspekce životního prostředí.