Občan > Strategické plánování

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov

Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku nebo města) zaměřené na to, aby tato organizace dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl. Tedy například aby instituce plnila to, kvůli čemu byla zřízena, aby podnik dosahoval maximálního zisku nebo aby se lidem ve městě dobře žilo. Tohoto cíle dosahuje organizace tím, že mobilizuje a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje a včas a správně reaguje na změny v okolním prostředí.

Strategický plán rozvoje města či jednoduše "Program rozvoje města" je v podstatě ucelený koncepční plán rozvoje města v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. Strategický plán je také prostředkem k maximálnímu využití potenciálu města (zpracované dokumenty, lidské zdroje atd.) k posílení jeho schopnosti absorbovat finanční prostředky Evropské unie (a tím i zvýšit jeho konkurenceschopnost v tomto směru) a díky tomu získat co nejvíce těchto prostředků na realizaci projektů, které přispějí k naplnění stanovených cílů.

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov představuje základní orientaci rozvoje města v dlouhodobějším časovém horizontu a je strategickým dokumentem, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města.

Město Český Krumlov pracuje na strategickém plánování již od devadesátých let 20. století, přičemž vždy je nutné sladit aktuální socioekonomické podmínky města s vnějšími aspekty regionálního rozvoje (např. možností realizace projektů financování z externích finančních zdrojů). Současný Strategický plán rozvoje města je platný od roku 2003. V důsledku procesní změn společenského a ekonomického charakteru (např. vstup ČR do Evropské unie) je nutné stávající strategický plán aktualizovat, tak aby byl schopen reagovat na nové aspekty regionálního rozvoje, územního plánování a vnitřního prostředí města. Proto v současné době probíhá aktualizace, jejímž hlavním cílem je vytvořit aktuální rozvojový dokument města, který reaguje na podmínky platné v roce 2008.

Vize města Český Krumlov
Rozvojová vize tvoří "vstupní bránu" do návrhové části strategického plánu. Jejím smyslem je určit zásadní rozvojovou orientaci města. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé části návrhu (strategické cíle, opatření, aktivity a projekty) jsou prostředkem k jejímu dosažení a naplnění.
Rozvojová vize města Český Krumlov byla formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze přejít k realizaci přínosných aktivit.

"Český Krumlov je město s historickým dědictvím světového významu. Všichni jsme součástí jeho velikého kulturního, přírodního a lidského bohatství, na nás závisí jeho budoucnost. Budoucnost vidíme v příznivém, především kvalitativním rozvoji města a jeho přirozeně souvisejícího okolí, který přispěje ke stabilnímu, harmonickému a sociálně spravedlivému životu obyvatel města."

Veškeré procesy spojené s aktualizací strategického plánu jsou konány při vědomí zachování principu partnerství. Tedy zapojení co největšího počtu osob do celého procesu aktualizace. Z důvodu odbornosti informací a správném nastavení rozvojových priorit města pro příští období byly ustanoveny pracovní skupiny, které se pravidelně scházejí na pracovních jednáních. Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců odborných poradních komisí Rady města Český Krumlov a zástupců organizací, institucí ve městě a zástupců veřejnosti. Cílem jednání pracovních skupin bylo definování strategických cílů rozvoje města a navržení opatření vedoucích k naplnění těchto cílů. V rámci jednání skupin byly formulovány silné a slabé stránky města, jeho příležitosti a ohrožení v rámci dané kritické oblasti (SWOT analýza), které následně sloužily jako jedno z východisek pro formulování strategických cílů a opatření.V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města se obracejte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
E-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 705

Veřejné projednávání Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov


Zveme Vás na veřejnou diskusi o budoucím rozvoji našeho města, která se koná 1. října od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, 38101 Český Krumlov.

Vlastní dokument Akčního plánu bude vyvěšen na internetových stránkách města v sekci občan, odkaz Strategické plánování, v pátek 26. září 2008 : Předložená pracovní verze doposud neprošla jazykovou korekturou.

Připomínky k textu dokumentu a k návrhům projektových záměrů zasílejte do 5. října 2008 na e-maily monika.petru@mu.ckrumlov.cz a sulcova@raven.cz . Vaše připomínky budou vyhodnoceny a zapracovány do finální verze dokumentu.

Ke konečnému projednání a schválení bude Akční plán předložen dne 13. října 2008 radě města a 23. října 2008 zastupitelstvu města.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města se obracejte na koordinátora procesu:
Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
E-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 705

Akční plán rozvoje města Český Krumlov


Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov.

Akční plán obsahuje:

  • Projekty, které jsou klíčové pro realizaci aktuálních priorit v nejbližším období
  • Přehled všech projektů, které v rámci zpracování a aktualizace Akčního plánu vznikly, včetně těch, jejichž realizace není plánovaná pro nejbližší období
  • Souhrnné údaje o počtu a finančních nákladech prioritních projektů

Akční plán představuje soubor projektů a projektových záměrů, které jsou významné a klíčové pro jednotlivé oblasti života a celkový rozvoj města. Tyto projekty vycházejí z aktuálních priorit stanovených v rámci rozvojových aktivit jednotlivých problémových okruhů Strategického plánu města Český Krumlov a plně ho respektují. Podrobná specifikace jednotlivých projektů a námětů je soustředěna v Zásobníku projektů.

Akční plán určuje hlavní směry v rozhodování města Český Krumlov při plánování realizace jednotlivých projektů. Prioritní projekty ve schváleném dokumentu, které jsou v nejbližším časovém období považovány za nejdůležitější, mají mít maximální podporu orgánů a organizací města a budou upřednostňovány v procesu realizace jednotlivých záměrů.

Na realizaci projektů se bude město Český Krumlov samozřejmě podílet vlastními finančními prostředky, ale hlavním cílem je zajistit spolufinancování z vnějších veřejných zdrojů, jako jsou strukturální fondy Evropské unie, státní rozpočet ČR a jednotlivých ministerstev a regionální zdroje financování.

Vladimíra Hovádová, oddělení strategického rozvoje