Program jednání Rady města Český Krumlov 14. února 2011

aktualizováno 10.02.2011

Program neveřejného jednání

1. Různé I.
2. Projekt Revitalizace areálů klášterů Český Krumlov
3. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města - Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 - 1. výzva
4. Zpravodaj města Český Krumlov - grafická úprava, tisk a distribuce - výsledek výběrového řízení
5. Zřízení komise RM pro památkovou péči
6. Zřízení komisí Rady města Český Krumlov a jmenování jejich předsedů a členů
7. Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu skládky komunálního odpadu
8. Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 2. etapa - podání žádosti o dotaci
9. Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově - lokalita A - podání žádosti o dotaci
10. Demolice nevyužitelných objektů kasárena Vyšný II. - Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
11. Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
12. Hodnotící komise - Program podpory ekologické výchovy, volnočasových aktivit, podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2011
13. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Základní škole Český Krumlov, Linecká 43
14. Věcné břemeno zřízení sjízdného chodníku na pozemku ČR, Povodí Vltavy s.p. v rámci projektu 
15. Skála Pod Kamenem
16. Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka - 2. etapa - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího zhotovitele
17. Nabídka společnosti Jitka, a.s.
18. Žádost o prodej pozemku - Šejko, s.r.o.
19. Žádost o prodej bytu Urbinská č.p. 183
20. Žádost o zapůjčení prostor kostela v areálu kláštera - Krumlovští pištci, o.s.
21. Nebytový prostor v podloubí Radniční ul. - návrh na výpověď z nájmu - CB Autopark s.r.o., oznámení záměru pronájmu a vyhlášení VŘ
22. Horní Brána 586 - pronájem nebytového prostoru (bývalá svačinka) 
23. Prodej dělící zdi mezi pozemky p.p.č. 1302 a 1349/1 v k.ú. Český Krumlov a zřízení věcného břemene vedení mostku nad vodním tokem -přístup k RD V Jámě č.p.96 - Scholler
24. Prodej PK parc.č. 569 díl 2 v k.ú. Vyšný - manž. Brožovi 
25. Prodej části p. p. č. 789/1 v k.ú. Č.Krumlov - Čabanov 
26. Prodej parc.č. 1316/11 v k.ú. Český Krumlov - Josef Čížek
27. Ukončení pronájmu části p. p. č. 219/3 v k.ú. Přísečná-Domoradice dohodou pronájem pozemku a schodiště do prodejny v objektu Urbinská č.p.182 
28. Žádost nájemce bytu Urbinská 150/2 - prodloužení nájemní smlouvy
29. Kasárna - nálety 
30. Bytová náhrada pro nájemce ČKRF, spol. s r.o. - bude zasláno mailem 11. 2. 2011