Rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a lávky u mlýna v Široké ulici

aktualizováno 11.2.2014

Od konce roku 2011 do konce listopadu 2012 probíhala rekonstrukce mostních objektů na místní komunikaci, která spojuje několik parkovišť a parkovací místa kolem silnice I/39 s historickým centrem města. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti ev.č. CK-004 a lávky přes náhon u mlýna ev.č. CK-005. Obě lávky leží na turisticky nejvytíženější trase a mají zásadní význam pro atraktivitu a dostupnost celého území historického jádra města. Vyřešení jejich nevyhovujícího technického stavu patřilo mezi priority města. Významně k vyřešení tohoto dlouholetého problému přispělo získání dotace z Evropských fondů z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 85% z uznatelných nákladů projektu. Realizace projektu probíhala souběžně a koordinovaně s rekonstrukcí jezu Jelení lávka (investorem této rekonstrukce je Povodí Vltavy, st.p.).
Obě lávky byly ve velice špatném technickém stavu, který vyžadoval snížení zatížitelnosti jejich nosné konstrukce o 20-40%. Záchytný systém konstrukčně a stavebním stavem nezajišťoval bezpečnost vyžadovanou ČSN. Dřevěné mostovky byly napadeny hnilobou, zábradlí byla značně poškozená, ocelové konstrukce byly pokryty povrchovou korozí, byly oslabeny a z 80% bez protikorozní ochrany. Železobetonová konstrukce včetně mostovky na lávce přes Vltavu byla přímo v havarijním stavu.
Vrchní stavba lávky přes Vltavu u Plášťového mostu byla kompletně rekonstruována. Původní nosná konstrukce byla nahrazena novou ocelovou na konstrukcí na kterou byla položena dřevěná mostovka z hranolů dle požadavků Národního památkového ústavu a osazeno nové dřevěné zábradlí.. Volná šířka lávky byla zvětšena na 2,4 m, což umožňuje turistům a obyvatelům města pohodlnější průchod po lávce. Sanovány byly i pilíře lávky, upraveny obě podpěry. Na levobřežním předmostí byla vystavěna nová opěrná zeď, která zabraňuje postupnému sesouvání zeminy svahu na nosnou konstrukci lávky. Rekonstrukci lávky využil i správce plynových sítí k výměně starého plynového potrubí.
Lávka přes náhon u mlýna byla v prosinci 2011 snesena a nahrazena mostním provizóriem po dobu rekonstrukce vrchní stavby lávky. Původní nosná konstrukce byla zesílena, očištěna a opatřena protikorozními nátěry. Kompletně byla vyměněna dřevěná mostovka a zábradlí. Očištěno bylo i kamenné zdivo včetně hloubkového spárování. U této lávky byla provedena i mimořádná technická opatření související se zajištěním spodním stavby, která umožňují její plné využití. Konkrétně byly odstraněny betonové bloky, spodní stavba byla sanována a zajištěna pomocí vrtaných mikropilot. Rekonstrukcí byla také navýšena nosnost lávky pro vjezd vozidel údržby a zásobování.
U obou lávek byla také upravena předmostí. Koncem listopadu 2012 bylo celé dílo dokončeno a předáno investorovi. Ke 30. listopadu 2012 byl příslušným stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas.

O projektu

Název: Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov, reg. číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Investor projektu: město Český Krumlov

Zhotovitel stavby: SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno Veveří, IČ: 49454501

Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti

Termín realizace: realizace celého projektu trvala od 24.2.2011 do 20.12.2012

Celkové výdaje projektu: 9.686.191,89 Kč
z toho:                             8.107.308,01 Kč - dotace z ROP NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován z ERDF
                                       1.140.200,89 Kč - vlastní podíl, financovaný z prostředků města

Souběh s projektemprotipovodňová opatření - rekonstrukce jezu Jelení lávka na Vltavě (investor: Povodí Vltavy, st.p.)

Aktuality

 • 12. února 2013 - do fotogalerie byly doplněny fotografie lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti po vydání kolaudačního souhlasu 15. listopadu 2012
 • 4. února 2013 - do fotogalerie byly doplněny fotografie lávky u mlýna v Široké ulici po uvedení do provozu 15. listopadu 2012
 • 30. listopadu 2012 - vydán kolaudační souhlas příslušným stavebním úřadem
 • 19. listopadu 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z dokončovacích prací před kolaudací - finální montáž dřevěné konstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici včetně výměny části lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti (foceno 14. listopadu)
 • 6. listopadu 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z dokončovacích prací a montáže dřevěného osazení na lávce přes náhon mlýna v Široké ulici
 • 2. října 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z pokračujících prací na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici
 • 5. září 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z obnovených prací souvisejících s rekonstrukcí lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici
 • 31. srpna 2012 - v pondělí 3. září budou obnoveny stavební práce související s rekonstrukcí lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici. V jejich průběhu dojde k odstranění stávajícího mostního provizória mezi ulicemi Na Ostrově a Široká. Uzavírka stávající provizorní lávky je naplánována od zahájení prací dne 3. září přibližně na dobu 9 týdnů. Městem povede náhradní trasa pro pěší, vjezd pro motorová vozidla bude do této lokality po dobu rekonstrukce zakázán. Více informací zde
 • 16. srpna 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z oficiálního zpřístupnění lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti pěším; otevření lávky v režimu tzv. předčasného užívání stavby se zúčastnilo vedení města Český Krumlov, zástupci zhotovitelské firmy a další osoby podílející se na rekonstrukci lávky
 • 15. srpna 2012 - Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov rozhodl ve věci žádosti o předčasné užívání stavby kladně a lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti tak bude od čtvrtka 16. srpna 2012 přibližně od 9.30 hodin za účasti vedení města Český Krumlov, zástupců zhotovitelské firmy dalších osob oficiálně zpřístupněna pěším.
 • 14. srpna 2012 - Rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti pokračuje dle stanoveného harmonogramu. V současné době probíhají dokončovací stavební práce a na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov byla podána žádost o předčasné užívání stavby. Tento orgán nařídil termín projednání žádosti na úterý 14. srpna 2012. Pokud vše proběhne úspěšně, lze předpokládat, že lávka bude ve čtvrtek 16. srpna zpřístupněna pěším. Na rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti navážou práce na lávce přes náhon u mlýna v Široké ulici. Předpokládaný termín pokračování v rekonstrukci je stanoven na pondělí 3. září 2012. Práce na této lávce potrvají ještě přibližně 9 týdnů. Více informací zde.
 • 9. srpna 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z dokončovacích prací na lávce přes Vltavu u mostu Na Plášti
 • 26. července 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z pokračujících prací na nové lávce a z výměny plynového potrubí
 • 19. července 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie ocelové konstrukce nové lávky usazené na místě lávky původní
 • 18. července 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie zachycující právě přivezenou ocelovou konstrukci nové lávky
 • 17. července 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie znázorňující opravené úložné prahy, závěrné zídky a podpěry připravené na osazení nové ocelové konstrukce lávky
 • 16. července 2012 - do rubriky "Upozornění pro vodáky" byly přidány aktuální informace ohledně zpřístupnění nové jezové propusti a podoby provizorní trasy pro přenášení lodí
 • 9. července 2012 - do rubriky "Upozornění pro vodáky" byly přidány aktuální informace o probíhající rekonstrukci přilehlého jezu Jelení lávka a aktuální podoba montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti
 • 26. června 2012 - do rubriky "Upozornění pro vodáky" byla přidána aktuální podoba montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti
 • 18. června 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z prácí na úložných prazích, závěrných zídkách a opravy podpěr
 • 29. května 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z odstraňování staré lávkové konstrukce
 • 23. května 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie dokončené montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a fotografie ze zahájení odstraňování staré lávkové konstrukce; na stránce byly také aktualizovány informace v rubrice "Upozornění pro vodáky"
 • 16. května 2012 - do rubriky "Upozornění pro vodáky" byla přidána aktuální podoba montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti
 • 15. května 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z pokračující výstavby montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a na stránku bylo doplněno upozornění pro vodáky
 • 10. května 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z výstavby montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti
 • 7. května 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie prvotních prací na lávce přes Vltavu u mostu Na Plášti
 • 24. dubna 2012 - Termín zahájení rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti byl stanoven na středu 2. května 2012. Díky změně technického řešení v organizaci výstavby, kterou schválil poskytovatel dotace, potrvá rekonstrukce 14 až 16 týdnů namísto původních 6 měsíců. Termín zahájení rekonstrukce byl stanoven na základě zvážení všech rizik. V případě pozdějšího zahájení hrozila obtížnější koordinace prací s probíhající rekonstrukcí jezu Jelení lávka a zahájenými pracemi na projektu tzv. Horských zahrad v podzámčí Státního hradu a zámku Český Krumlov. Pozdější zahájení stavby nebylo možné také z důvodu schváleného termínu dokončení rekonstrukce, na který je vázáno čerpání dotace. V neposlední řadě by při posunutí termínu odstavení a výměna plynového potrubí přes řeku Vltavu vycházely již na topnou sezonu. Město Český Krumlov získalo rovněž kladné stanovisko poskytovatele dotace s provedením zajištění spodní stavby lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici. Přibližně dvouměsíční práce na lávce v Široké ulici navážou na rekonstrukci lávky přes Vltavu. Více informací zde.
 • 4. dubna 2012 - Město Český Krumlov (investor rekonstrukce) získalo v souvislosti s navrhovanou změnou technického řešení v části organizace výstavby projektu rekonstrukce lávky u mostu Na Plášti souhlasné stanovisko ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel dotace). Podmínkou je vypsání výběrového řízení na zhotovitele montážní a pracovní plošiny. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 30. března 2012. Vzhledem k platné legislativě v této oblasti a daným časovým lhůtám nelze do jeho ukončení předjímat další postup. Více informací zde.
 • 19. března 2012 - Zástupci společnosti SDS EXMOST spol. s r. o. (zhotovitel rekonstrukce) získali na základě jednání se státním podnikem Povodí Vltavy potřebná stanoviska k použití nového technického řešení, jež umožňuje zahájení prací na rekonstrukci lávky u mostu Na Plášti ihned po snížení současného vysokého průtoku vody ve Vltavě (cca 40 m3/s). Zvýšený průtok potrvá asi do konce měsíce března, kdy se bude upouštět vodní nádrž Lipno II. Město Český Krumlov (investor rekonstrukce) musí v souvislosti s navrhovanou změnou podat na ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel dotace) žádost o změnu projektu. Teprve po získání oficiálního stanoviska poskytovatele dotace bude možné určit další postup tzn. stanovit přesný termín zahájení rekonstrukce a upřesnit harmonogram prací. Více informací zde.
 • 7. března 2012 - V období od 5. přibližně do 26. března bude upouštět státní podnik Povodí Vltavy vodní nádrž Lipno II. Vlivem vysokého průtoku vody ve Vltavě není možné zahájit práce na rekonstrukci lávky přes Vltavu v termínu dle upraveného harmonogramu. Zástupci společnosti SDS Exmost, s. r. o. (zhotovitel rekonstrukce) konzultují v současné době se státním podnikem Povodí Vltavy možný vývoj průtokové situace a jednají o technických řešeních, jež by umožnily zahájení a další průběh prací. Více informací zde.
 • 29. února 2012 - Ve čtvrtek 23. února 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici jednání zástupců města Český Krumlov, státního podniku Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti. Mezi investorem rekonstrukce (město Český Krumlov) a poskytovatelem dotace (ROP NUTS II Jihozápad - dále ROP) pak proběhlo ještě další, dílčí jednání. V nejbližších dnech budou na ROP podány žádosti o změnu projektu, a to s cílem získat oficiální svolení k použití nového technologického postupu. Nadále také probíhají přípravy zhotovitelské firmy na zahájení samotných prací na lávce u mostu Na Plášti.
 • 16. února 2012 - v úterý 14. února 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti. Cílem jednání bylo najít kompromisní řešení použití technologických postupů při rekonstrukci jezu Jelení lávka a lávky u mostu Na Plášti tak, aby obě stavby mohly probíhat relativně nezávisle na sobě. Hlavním tématem bylo odsouhlasení termínu uzavření lávky u mostu Na Plášti. Více informací k proběhlému jednání zde.
 • 2. února 2012 - v úterý 31. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti. Zástupci společnosti SDS EXMOST spol. s r. o. zvažují při rekonstrukci využít nový technologický postup, který by umožnil, aby stavební práce na opravě lávky probíhaly nezávisle na souběžně probíhající rekonstrukci jezu a na průtoku vody. Dosavadní šestiměsíční plán rekonstrukce lávky přes Vltavu by tak mohl být zkrácen přibližně o jeden měsíc. Více informací k proběhlému jednání zde.
 • 23. ledna 2012 - v pátek 20. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov, státního podniku Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti. Na jednání byl jako termín zahájení prací na lávce přes Vltavu u mostu na Plášti stanoven 1. březen 2012. Práce na této lávce jsou rozvrženy do 6 měsíců s tím, že přesný termín dokončení rekonstrukce je stále v jednání. Vedení města se spolu se zhotovitelem snaží nalézt způsob, jak zkrátit dobu stavebních prací tak, aby doba uzavření lávky byla co nejkratší. Více informací k proběhlému jednání zde.
 • 20. ledna 2012 - Od úterý 24. ledna do pátku 27. ledna 2012 bude průchod pod mostem Na Plášti uzavřen v souvislosti se zahájením prací na rekonstrukci jezu Jelení lávka.
 • 18. ledna 2012 - do fotogalerie byly doplněny fotografie finální podoby mostního provizoria v ulici Široká
 • 17. ledna 2012 - ve středu 18. ledna 2012 zahájí akciová společnost Zvánovec stavební práce na jezu Jelení lávka u mostu Na Plášti. 
 • 13. prosince 2012 - ve středu 11. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici jednání zástupců Českého Krumlova, Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě (firma ZVÁNOVEC a. s.) a lávek v Široké ulici a lávky u mostu Na Plášti (firma SDS EXMOST spol. s r. o.) za účelem koordinace stavebních prací v centru města. Na jednání byly prezentovány rámcové harmonogramy prací - více informací zde. Všichni účastníci jednání dospěli ke shodě, že je nutné v maximální možné míře zachovat průchod osob v dotčené lokalitě v době, kdy to bezpečnostní podmínky dovolí. Návrhy koordinace a souběhu oprav předloží zástupci na dalším setkání, které se uskuteční v pátek 20. ledna 2012. 
 • 21. prosince 2011 - do fotogalerie byly doplněny fotografie z demotáže lávky a usazení mostního provizoria v ulici Široká
 • 14. prosince 2011 - v úterý 20. prosince 2011 v době od 7 do 19 hodin bude lávka u mlýna ze Široké ulice na Ostrov UZAVŘENA. Důvodem uzavírky je snesení stávající dřevěné lávky u mlýna a umístění mostního provizoria do doby zhotovení a výstavby nové lávky. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak.
 • 9. prosince 2011 - ve čtvrtek 1. prosince 2011 byla stavba předána zhotoviteli

Omezení pro chodce a doprava

> Lávka u mlýna spojující ulice Široká a Na Ostrově  byla koncem roku 2011 demontována a osazena mostním provizoriem, jenž umožňovalo průchod chodcům, zásobování a přístup k nemovitostem v dané lokalitě. Další práce na této lávce navazují na rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti. V souvislosti s opravou spodní stavby lávky bude provizorní lávka u mlýna v Široké ulici odstraněna. Navazující práce započaly v pondělí 3. září 2012, přičemž potrvají přibližně 9 týdnů. Uzavírka stávající provizorní lávky je naplánována od zahájení prací dne 3. září přibližně na dobu 9 týdnů. Městem povede náhradní trasa pro pěší, vjezd pro motorová vozidla bude do této lokality po dobu rekonstrukce zakázán. 

Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak, viz obrázek níže:

Rekonstrukce lávky u mlýna ze Široké ulice na Ostrov - náhradní trasa vedoucí ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak  

> Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti je od 16. srpna 2012 pěším opět zpřístupněna. Kolaudace lávky, která je v současné době otevřena v režimu tzv. předčasného užívání, je dle harmonogramu naplánována na listopad letošního roku. Do této doby mohou probíhat na lávce drobné dokončovací práce, čímž by případně mohlo dojít ke krátkodobému omezení pohybu chodců. Průchod pod mostem Na Plášti a Rybářskou ulicí je poté chodcům při dodržení zvýšené opatrnosti s omezením umožněn. Uvedené případné omezení vyplývá z probíhající rekonstrukce jezu Jelení lávka.

Informace pro vodáky

V současné době již nejsou stanovena žádná omezení sjízdnosti v souvislosti s rekonstrukcí lávky, vzhledem k jejímu dokončení. Propust je pro vodáky sjízná.

Stále však ještě probíhá rekonstrukce jezu Jelení lávka. Propusť je pro vodáky sjízdná. I nadále však platí varování, že bude zcela dokončena až v závěru celé rekonstrukce, a proto by ji měli užívat výhradně zkušení vodáci! Pohyb po tělese jezu je na vlastní nebezpečí!

V rámci druhé etapy rekonstrukce jezu proběhla betonáž spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti. V říjnu 2012 byla zahájena závěrečná etapa, kdy došlo k přemístění jímky, čímž může pokračovat i betonáž spodní stavby jezu až k pravému břehu řeky. Zároveň byly zbourány zbylé části původního jezu. Na tyto práce později naváže samotná montáž nové konstrukce jezu.

Pro vodáky je mimo jiné stále k dispozici provizorní trasa pro přenášení lodí. Místo pro výstup z lodí je situováno u levého břehu u schůdků vedoucích do ulice Rybářská, kde je instalován k tomuto účelu ponton (viz fotografie níže). Nástupní místo do řeky se nachází dále po proudu před novou konstrukcí lávky přes řeku u mostu Na Plášti.

Pohyb po tělese jezu je na vlastní nebezpečí!

Přesnou podobu provizorní trasy pro přenášení lodí, resp. výstupního pontonu u levého břehu znázorňuje fotografie níže:

V popředí v levé části snímku se nachází ponton k přenášení lodí ulicí Rybářská

Více informaci o rekonstrukci jezu zde.

Inženýrské sítě

V původních lávkových konstrukcích se nenacházely žádné sítě. Byly ale vedeny podél lávek. Při rekonstrukci lávky přes řeku u mostu Na Plášti bylo vyměněno plynové potrubí.

Harmonogram projektu

Dne 1. prosince 2011 převzala staveniště dodavatelská firma SDS EXMOST spol. s r.o. Rekonstrukce lávky u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti byly úzce koordinovány se stavbou nového jezu, kterou provádí Povodí Vltavy s. p.

LÁVKA U MLÝNA V ŠIROKÉ ULICI

Lávka přes náhon u mlýna v Široké ulici byla v prosinci 2011 demontována a osazena mostním provizoriem, jenž umožňovalo průchod chodcům, zásobování a přístup k nemovitostem v dané lokalitě. Stávající ocelová nosná konstrukce bude opravena a zesílena. Na své původní místo se lávka vrátí s novou dřevěnou konstrukcí. Další práce na lávce navazují na rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti. Práce samotné započaly v pondělí 3. září 2012, přičemž potrvají přibližně 9 týdnů. Postup prací se bude odvíjet dle následujícího harmonogramu:

 • 1. až 3. týden - zajištění spodní stavby;
 • 4. až 6. týden - odbourání betonových bloků v patě opěr, údržba inženýrských sítí, osazení ložisek a ocelové konstrukce;
 • 7. až 9. týden - montáž dřevěné konstrukce, úprava předpolí, dokončovací práce vč. předání stavby.
 • po 10. týdnu - kolaudace

V souvislosti s opravou spodní stavby lávky bude provizorní lávka u mlýna v Široké ulici odstraněna. Uzavírka stávající provizorní lávky je naplánována od zahájení prací dne 3. září přibližně na dobu 9 týdnů.

LÁVKA U MOSTU NA PLÁŠTI

Práce na lávce přes Vltavu u mostu Na Plášti byly původně rozvrženy přibližně do 25 týdnů, ovšem nové technické řešení umožnilo při organizování výstavby zkrácení prací na 16 týdnů. Rekonstrukce byla zahájena 2. května 2012 a od 16. srpna 2012 je lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti pěším opět zpřístupněna. Rekonstrukce probíhala ve třech fázích. Nejprve byl připraven pracovní prostor pro práci na lávce a byla zbudována montážní plošina a pracovní plošina (se založením v korytu řeky), poté došlo k odstranění staré lávky a následně byla osazena lávka nová. Kolaudace lávky, která je v současné době otevřena v režimu tzv. předčasného užívání stavby, je dle harmonogramu naplánována na listopad letošního roku. Do této doby mohou probíhat na lávce drobné dokončovací práce. Termín zahájení rekonstrukce byl stanoven na základě zvážení všech rizik. V případě pozdějšího zahájení hrozila obtížnější koordinace prací s probíhající rekonstrukcí jezu Jelení lávka a zahájenými pracemi na projektu tzv. Horských zahrad v podzámčí Státního hradu a zámku Český Krumlov. Pozdější zahájení stavby nebylo možné také z důvodu schváleného termínu dokončení rekonstrukce, na který je vázáno čerpání dotace. V neposlední řadě by při posunutí termínu odstavení a výměna plynového potrubí přes řeku Vltavu vycházely již na topnou sezonu. Harmonogram prací je následující:

 • od zahájení do konce května 2012 - výstavba plošin, odstrojení lávky a její demontáž a odvoz;
 • červen 2012 - práce na úložných prazích a závěrných zídkách, oprava podpěr;
 • červenec 2012 - montáž a osazení ložisek a ocelové konstrukce, montáž dřevěné konstrukce, osazení inženýrských sítí na novou lávku, demontáž plošin, úpravy předpolí lávky;
 • srpen 2012 - hlavní dokončovací práce vč. předání stavby do předčasného užívání;
 • září až říjen 2012 - případné drobné dokončovací práce;
 • listopad 2012 - kolaudace.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Fotogalerie

Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti po vydání kolaudačního souhlasu 15. listopadu 2012

Lávka u mlýna v Široké ulici uvedená do provozu a po kolaudačním souhlasu 15. listopadu 2012

Dokončovací práce před kolaudací - finální montáž dřevěné konstrukce lávky u mlýna v Široké ulici včetně výměny části lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti (foceno 14. listopadu)

Dokončování prací a montáž dřevěného osazení na lávce přes náhon mlýna v Široké ulici (foceno 6. listopadu 2012)

Pokračující práce na lávce přes náhon u mlýna v Široké ulici (foceno 2. října 2012)

Práce související s rekonstrukcí lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici (foceno 5. září 2012)

 

Oficiální zpřístupnění lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti pěším; otevření lávky v režimu tzv. předčasného užívání stavby se uskutečnilo za účasti vedení města Český Krumlov, zástupců zhotovitelské firmy a dalších osob podílejících se na rekonstrukci (foceno 16. srpna 2012)

 

Dokončovací práce na lávce přes Vltavu u mostu Na Plášti (foceno 9. srpna 2012)

 

Pokračující práce na nové lávce a výměna plynového potrubí (foceno 26. července 2012)

 

Ocelová konstrukce nové lávky usazená na místě lávky původní (foceno 19. července 2012)

 

Právě přivezená ocelová konstrukce nové lávky (foceno 18. července 2012)

 

Opravené úložné prahy, závěrné zídky a podpěry připravené na osazení nové ocelové konstrukce lávky (foceno 17. července 2012)

 

Práce na úložných prazích, závěrných zídkách a opravě podpěr (foceno 18. června 2012)

 

Odstraňování staré lávkové konstrukce (foceno 29. května 2012)

 

Dokončená montážní a pracovní plošina u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a zahájení odstraňování staré lávkové konstrukce (foceno 23. května 2012)

 

Pokračující výstavba montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti  (foceno 15. května 2012)

 

Výstavba montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti  (foceno 10. května 2012)

 

Prvotní práce na lávce přes Vltavu u mostu Na Plášti (foceno 7. května 2012)

Finální podoba mostního provizoria přes náhon u mlýna v Široké ulici (foceno 18. ledna 2012)

 

Odstranění staré konstrukce lávky u mlýna v Široké ulici a usazení mostního provizoria (foceno 20. a 21. prosince 2011)

Lávky před rekonstrukcí (foceno 9. listopadu 2011)

Související odkazy

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

 Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435