REVITALIZACE JELENÍ ZAHRADY, ČESKÝ KRUMLOV - SADOVÉ ÚPRAVY

Aktualizováno 9. 3 2015

Projekt je zaměřen na regeneraci významné sídelní zeleně na části území tzv. Jelení zahrady s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů se zaměřením na obnovu přírodě blízké zeleně v intravilánu města Český Krumlov

O projektu

Název: Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy
Místo realizace: Jelení zahrada, vymezena na západě parkovištěm, na severu Chvalšinskou silnicí, na jihu linií zámeckých svahů a na východě zástavbou městské části Latrán
Investor projektu: město Český Krumlov
Zpracovatel projektové dokumentace: BARTL s.r.o.
Zhotovitel: Petr Vykrut, IČ: 47165006
Stav projektu: fáze realizační
Termín realizace projektu: leden - říjen 2015
Předpokládané celkové výdaje: cca 1,83 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP ve výši cca 91 tis. Kč, dotace z OPŽP cca 1,27 mil. Kč a vlastní podíl města ve výši cca 469 tis. Kč)

Popis projektu a jeho realizace

Jelení zahrada se nachází v širokém pásu nivy vodního toku Polečnice. Řešená pravobřežní východní část zahrady je z velké části tvořena plochami bývalé zahrádkářské kolonie, kterou nájemci opustili po ničivých povodních v roce 2002, čímž došlo ke zpřístupnění dříve oplocených pozemků. V této části zahrady byla v roce 2013 vybudována cestní síť, veřejné osvětlení, dětské hřiště, hřiště pro pétanque a osazeny lavičky vč. odpadkových košů. Řešená levobřežní východní část Jelení zahrady má naopak charakter volné parkové louky s rozptýlenými solitérami a skupinami stromů, je více využívána obyvateli města jako spojnice mezi městskou částí Špičák a vstupem do historického centra pod plášťovým mostem. V této části byly v minulosti realizovány tvrdé a nepřirozené modelace terénu v souvislosti se snahou vybudovat zde sportovní hřiště a koupaliště (požární nádrž). Při povodni na Polečnici v roce 2013 došlo ke značnému poškození travních ploch v řešeném území a odnosu části ornice.
Toto území má značnou historickou i krajinářskou hodnotu. Pomístní název Jelení zahrada je doložen již z 18. století a je dokladem původní funkce zahrady jako obory pro chov vysoké zvěře. Historicky vzniklý areál Jelení zahrady vytvářel po staletí podnož monumentální siluetě zámecké rezidence. Svou existencí odsunul předměstskou zástavbu zhruba o 150 m severně od paty zámeckých svahů. Toto historicky vzniklé pásmo bylo v minulosti víceméně respektováno a stavební objekty se objevovaly spíše v okrajových částech zahrady.
Území Jelení zahrady je tak druhou nejrozsáhlejší plochou městské zeleně v intravilánu města a z hlediska své hodnoty by mělo hrát v urbanistické struktuře města roli druhého městského parku. Předmětný projekt si klade za cíl toho dosáhnout tím, že bude odcloněna rušná Chvalšinská ulice výsadbou dvouřadého živého plotu, odcloněny neudržované zahrady domů v ulici Latrán výsadbou soliterních kvetoucích listnatých keřů, odstraněny dřeviny ve špatném stavu, posílena perspektiva ponechaných dřevin a estetická funkčnost území a regenerovány poškozené trávníkové plochy po povodni v roce 2013.

Aktuality

- 16.1.2015: uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem služeb vč. stavebních prací a dodávek,
- 19.2.2015: předání místa realizace služeb vč. stavebních prací a dodávek dodavateli,

Projekt Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

                                 Logo dotace Fond soudržnosti a Operační program Životní prostředí


                                                                   Reg. č. IS SFZP: 14189946

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Apfelthaler Petr OZP referent - veřejná zeleň Kaplická 439 206 380 766 553

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550

Související odkazy