Občan > Aktuality > 2015

Domácí kompostování v Jihočeském kraji

Aktualizováno 20. srpna 2015

V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR získal Svaz měst a obcí Jihočeského kraje možnost pořídit domácí kompostéry.

Město Český Krumlov se do projektu zapojilo a získalo 179 ks kompostérů (z toho 45 ks o objemu 453 l a 134 ks o objemu 900 l).

Aktuálně máme už jen několik posledních kusů kompostérů o objemu 900 l, tzn. pro vlastníky pozemků v ČK s výměrou nad 400 m2.

Město (půjčitel) nabízí obyvatelům využívání kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce a za níže uvedených podmínek:

• Koncový uživatel (občan, tj. fyzická osoba, dále též vypůjčitel) je vlastníkem pozemku v katastru města Český Krumlov, na kterém bude kompostér umístěn (příp. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí).
• Kompostér bude využívat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování (které budou tvořit přílohu výše zmíněné smlouvy) a to po celou dobu výpůjčky.
• Finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití koncovým uživatelem.
• Koncový uživatel nebude požadovat nájem, ani jiné náklady za užívání části pozemku, na kterém bude kompostér umístěn.
• Uživatel bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit.
• Koncový uživatel odpovídá půjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu, kdy má kompostér ve výpůjčce a zavazuje se vzniklou škodu uhradit do 60 dnů od oznámení.
• Vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě a nebudou jej využívat podnikatelské subjekty.
• Kompostér bude používán v souladu s pokyny výrobce a návodem k použití.
• Půjčitel neodpovídá za kvalitu kompostu. Finální produkt, tj. kompost, nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití vypůjčitelem.
• Půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostérům za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu s půjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace. Toto se týká i      veškeré dokumentace související s kompostéry (protokol o předání apod.)
• Vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není užíván řádně v souladu s jeho určením, nebo v rozporu se zásadami správného kompostování, které jsou přílohou smlouvy.
• Kompostéry jsou silnostěnné z vysokohustotního polyethylenu HDPE odolávající teplotám - 50 °C až + 40 °C a je na ně poskytována pětiletá záruka. Případné vady bude vypůjčitel hlásit půjčiteli, aby mohl zjednat nápravu (opravu či výměnu) kompostéru. Předpokladem uznání reklamace je její kladné posouzení    odborným pracovníkem výrobce.
• Doba výpůjčky: do 31. 12. 2021. Po dobu výpůjčky je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostéru Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.

       Kompostér            

• Vypůjčitel uhradí městu Český Krumlov spoluúčast na pořízení kompostéru, která tvoří 10 % z ceny kompostéru, tj.:
   o kompostér o objemu 453 l: 200,- Kč
   o kompostér o objemu 900 l: 272,- Kč
• Vypůjčitel složí prostředky hotově při podpisu smlouvy o výpůjčce a převzetí kompostéru.
• Kompostér si vypůjčitel převezme ve stanoveném termínu v areálu Stanice pro psy Český Krumlov v nesmontovaném stavu.

Údaje nutné pro sepsání smlouvy o výpůjčce:

 jméno                                                                                                    
 příjmení
 číslo občanského průkazu
 datum narození
 adresa trvalého bydliště
 kontakt (e-mail, telefon)
 parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn 
 preferovaný kompostér (dle objemu)


Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času doručení konkrétní poptávky.

Kontakt

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, pověřeného pracovníka MěÚ Český Krumlov na níže uvedených kontaktech: 

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550

Logo - Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ