Občan > Aktuality > 2015

Kampaň JEDNO z PĚTI

Aktualizováno 17. června 2015

Kampaň Jedno z pěti zaměřenou na problém sexuálního násilí vůči dětem zahájila Rada Evropy v roce 2010. Poukazuje na rozsah problému sexuálního zneužívání dětí a jejím cílem je dosáhnout toho, aby více měst a regionů podepsalo, ratifikovalo a v praxi uplatňovalo Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním - Lanzarotskou úmluvu.

Představení Paktu

Co to vlastně znamená? Dostupná data ukazují, že v Evropě se zhruba každé páté dítě stane obětí nějaké formy sexuálního násilí, jednoho z nejhorších typů násilí vůči dětem. Sexuální násilí může mít mnoho podob, například incest, pornografie, prostituce, nezákonný obchod s lidmi, korupce, svádění přes internet, sexuální vykořisťování a zneužívání. Tohle vše může způsobit, a také působí, závažné poškození dětského duševního i fyzického zdraví. Důsledky sexuálního zneužívání pronásledují děti až do dospělosti – k životu, jenž podle autentických výpovědi je často prožíván ve skrývaném zármutku a bolesti. V roce 2010 Rada Evropy zahájila kampaň zaměřenou na problém sexuálního násilí vůči dětem. Tato kampaň, nazvaná JEDNO z PĚTI, čímž poukazuje na rozsah celého problému, má za cíl dosáhnout toho, aby vice vice stran podepsalo, ratifikovalo a v praxi uplaňovalo Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním, dále v textu označovanou jako “Lanzarotskou úmluvu"; a aby děti, jejich rodiny/vychovatelé a veškeré složky společnosti vybavila vědomostmi a nástroji umožňujícími prevenci a ochranu dětí před sexuálním násilím a zneužíváním a zároveň je upozornila na rozsah tohoto fenoménu.

Proč zapojit místní a regionální úřady?

Místní i regionální úřady mají zodpovědnost za ochranu a podporu bezpečí a spokojeného života dětí a mladistvých, žijících na jejich území, přičemž spolupracují s partnery jako je třetí sektor, veřejné organizace a soukromý sektor. Jejich přístup by se měl opírat o čtyři pilíře - prevenci, ochranu, stíhání a participaci (v angličtině "4P", thefour "Ps" - Prevention, Protection, Prosecution and Participation).Naléhavým úkolem pro evropská města a regiony, potýkající se s případy sexuálního násilí a zneužívání dětí, je zvýšit povědomí o tomto problému, rozvíjet a v praxi na obecní úrovni uplatňovat akční plány a strategie, zaměřené na ona "4P", a také investovat do lepších 7 služeb. Veškeré akce a služby musí vycházet z respektu dětských práv, musí vždy na prvním místě sledovat nejlepší zájem dítěte a naslouchat jeho hlasu a tak na místní úrovní dosáhnout toho, co děti a rodiny potřebují pro zastavení sexuálního násilí a zneužívání a pohnání pachatelů ke spravedlnosti.

Co Kongres navrhuje?

Kampaň JEDNO z PĚTI má být zaměřena na místní a regionální úroveň a proto Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy schválil Strategický akční plán jehož konkrétním cílem je:

1. zvýšit informovanost o cílech kampaně mezi členy Kongresu, místními a regionálními úřady, sdruženími místních a regionálních úřadů a dalšími partnery;
2. podpořit využívání právních norem a nástrojů Rady Evropy(Lanzarotská úmluva, Pokyny pro justici vstřícnou k dětem) při budování struktur a mechanismů k ochraně dětí před veškerými formami násilí;
3. pobízet místní a regionální instituce k organizování kampaní, vyvíjet osvětové nástroje sloužící prevenci sexuálního násilí na dětech, obzvláště pak zpracovávat a šířit materiály k podpoře osvětové kampaně (pravidlo "tady se nedotýkej"), které rodičům a dalším osobám, jež mají děti v péči, pomůže hovořit s dětmi o sexuálním násilí srozumitelným způsobem.
4. podporovat přístup, kdy se podílet budou všichni, pobízet místní a regionální úřady k rozvoji koordinovaných multidisciplinárníchstruktur, procesů a mechanismů pro potírání sexuálního násilí
vůči dětem.
5. Rozvíjet kulturu větší vstřícnosti měst i regionů vůči dětem, jež by umožnila dětem a mladistvým smysluplně se podílet na rozvoji bezpečných obcí prostých sexuálního násilí.

Informační akce

Místní i regionální úřady by měly připravit programy prevence sexuálního zneužívání a násilí a metody osvěty dětí, lidí s dětmi pracujících, rodičů, rodin, opatrovníků a široké veřejnosti. Informační akce mohou vyvolat změnu ve společnosti, která podpoří preventivní opatření.
Programy a strategie prevence by měly zaručit, že všichni zúčastnění projdou adekvátním vysoce profesionálním výcvikem, který jim umožní bezpečně a efektivně poskytovat služby. Mezi zúčastněné patří všichni ti, kdo jsou pravidelně v kontaktu s dětmi, například sociální pracovníci, zaměstanci ve zdravotnictví, učitelé (na všech úrovních, od předškolní po středoškolskou), policie, zaměstnanci kulturních, volnočasových a sportovních areálů, středisek mládeže, zaměstnanci soudů apod.

Pakt podepsali: Hlavní město Praha, Brno, Olomouc a Jihočeský kraj

 

Více informací naleznete na: www.congress-1in5.eu

   1 z 5