Občan > Aktuality > 2015

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Aktualizováno 24.07.2015


Hejtman Jihočeského kraje vydal 24. 7. 2015 Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodnutí je platné na dobu od 24. 7. 2015 13.00 hodin do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje (v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek). Jihočeský kraj tak reaguje na návrh Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, který ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem takto zhodnotil situaci v Jihočeském kraji na základě předpokládaného vývoje počasí.

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí nařízení zakazuje:

a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

b) používání pyrotechnických výrobků,

c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,

d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,

dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 Nařízení č. 4/2015:

e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),

f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,

i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

Článek 3 Nařízení č. 4/2015
Místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další zeleň,
c) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, nebo
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,
e) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3.

Celé znění Rozhodnutí naleznete v přiloženém dokumentu zde.

Celé znění Nařízení č. 4/2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zde.

 

                        Logo jihočeský kraj 2015