Občan > Aktuality > 2015

Město nabízí obyvatelům využívání kompostérů

Aktualizováno 21.9.2015

V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z OPŽP, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem ŽP ČR získal Svaz měst a obcí Jihočeského kraje možnost pořídit domácí kompostéry.

Město Český Krumlov se do projektu zapojilo a získalo 179 ks kompostérů (z toho 45 ks o objemu 453 l a 134 ks o objemu 900 l), které k 31. 8. 2015 distribuovalo mezi zájemce z řad občanů města. V rámci přerozdělení nevyužitých kompostérů z jiných měst získal Český Krumlov dalších 20 ks kompostérů o objemu 453 l.

Město (dále též půjčitel) nabízí obyvatelům využívání kompostérů - na základě smlouvy o výpůjčce - za níže uvedených podmínek:

• koncový uživatel (občan, tj. fyzická osoba, dále též vypůjčitel) je vlastníkem pozemku v katastru města Český Krumlov, na kterém bude kompostér umístěn (příp. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí)
• kompostér bude využívat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování (které budou tvořit přílohu výše zmíněné smlouvy) a to po celou dobu výpůjčky
• finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití koncovým uživatelem
• koncový uživatel nebude požadovat nájem, ani jiné náklady za užívání části pozemku, na kterém bude kompostér umístěn
• uživatel bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit
• koncový uživatel odpovídá půjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu, kdy má kompostér ve výpůjčce a zavazuje se vzniklou škodu uhradit do 60 dnů od oznámení
• vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě a nebudou jej využívat podnikatelské subjekty
• kompostér bude používán v souladu s pokyny výrobce a návodem k použití
• půjčitel neodpovídá za kvalitu kompostu. Finální produkt, tj. kompost, nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití vypůjčitelem
• půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostérům za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu s půjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace. Toto se týká i veškeré s kompostéry související dokumentace (protokol o předání apod.)
• vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není užíván řádně v souladu s jeho určením, nebo v rozporu se zásadami správného kompostování, které jsou přílohou smlouvy
• kompostéry jsou silnostěnné z vysoko - hustotního polyethylenu HDPE odolávající teplotám - 50 až + 40 C a je na ně poskytována pětiletá záruka. V případě vad, tyto bude vypůjčitel hlásit půjčiteli, aby mohl zjednat nápravu (opravu či výměnu) kompostéru. Předpokladem uznání reklamace je její kladné posouzení odborným pracovníkem výrobce.
• doba výpůjčky: 31. 12. 2021. Po dobu výpůjčky je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostéru Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.


• vypůjčitel uhradí městu Český Krumlov spoluúčast na pořízení kompostéru, která tvoří 10 % z ceny kompostéru, tj. 200,- Kč (kompostér o objemu 453 l)
• vypůjčitel složí prostředky hotově při podpisu smlouvy o výpůjčce a převzetí kompostéru
• kompostér si vypůjčitel převezme ve stanoveném termínu v areálu Stanice pro psy Český Krumlov v nesmontovaném stavu

V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte pověřeného pracovníka MÚ Český Krumlov (V. Horáková) na níže uvedených kontaktech:

vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz
příp. na tel. 380 766 550

Údaje nutné pro sepsání smlouvy o výpůjčce:

 jméno
 příjmení
 číslo občanského průkazu
 datum narození
 adresa trvalého bydliště
 kontakt (e-mail, telefon)
 parc. č. pozemku, na kterém bude kompostér umístěn


Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času doručení konkrétní poptávky.