Občan > Aktuality > 2015

Nový výstražný systém pro větší bezpečnost občanů v Českém Krumlově

aktualizováno 23. 9. 2015

V Českém Krumlově byl spuštěn nový varovný systém, který prostřednictvím hlásných zařízení informuje občany v případě krizových událostí. „Výstražný hlásný systém je jeden ze tří prvků projektu na zlepšení krizového řízení a varování obyvatelstva ve městě před hrozícím nebezpečím. Bylo nainstalováno 361 hlásičů na 125 sloupech veřejného osvětlení, pokrývají tak celé území města kromě historického jádra, které chceme řešit následně v další etapě v návaznosti na požadavky památkové péče," uvedl tajemník městského úřadu Radim Rouče. Dalšími dvěma prvky varovného systému jsou digitální povodňový plán města a nový hlásný bod na říčce Polečnici, jenž má umožnit včasné varování v případě zvýšeného průtoku vody.

V Českém Krumlově byl koncem srpna dokončen projekt "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov". Předmětem je zpracování digitálního povodňového plánu pro celé správní území města, vybudování varovného systému ochrany před povodněmi a bezdrátového informačního a varovného systému za účelem předcházení povodňového nebezpečí a povodňovým škodám.

Digitální povodňový plán (DPP) je propojen na všech úrovních od DPP obcí až po DPP celé ČR a zajišťuje tím přímý přístup k informacím podřízených povodňových plánů, slouží tak hlavně činnosti povodňové komise. Cílem celého systému je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a zajistit jednotné formáty předávaných informací. Povodňový informační systém zajišťuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci. DPP má tři části - věcnou, organizační a grafickou. DPP si lze prostudovat na webových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem Povodňový plán. Občanům doporučujeme seznámit se s informacemi v DPP, aby v případě tísně věděli, jak se v něm orientovat.

Dalším prvkem je varovný systém ochrany před povodněmi, jehož cílem je získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a tím náhle vzniklých povodňových situacích. Hlásné profily jsou vybudovány na Vltavě a Polečnici.

Bezdrátový informační a varovný systém je třetí částí projektu a slouží k předávání verbálních informací a přenosu varovných signálů obyvatelům města. Hlásný systém se bude využívat výhradně ke sdělení výstražných hlášení a informací o stavech, které by ohrozily životy a majetek občanů (týkajících se tedy nejen povodní samotných). Prostřednictvím tohoto systému se nebudou vyhlašovat nabídky komerčních subjektů. Celkem bylo v Českém Krumlově, Slupenci a Vyšném nainstalováno 125 bezdrátových hlásičů a 361 reproduktorů.

Celkové výdaje na realizaci projektu činily 2 999 880,40 Kč. Dotace z Fondu soudržnosti, který je spolufinancován Evropskou unií, činí 2 549 898 Kč a dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, který je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje, ve výši 149 994 Kč.

Banner OPZP

Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov" je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí

Reg. č. 14218241 - SFŽP

Více o projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov" naleznete na stránkách www.ckrumlov.cz/projekty