Občan > Aktuality > 2015

Kotlíkové dotace

Aktualizováno 4.1.2016

Aktuálně

Uzávěrka: 31. 3. 2016
Pro fyzické osoby a jejich rodinné domy.
Informace spíše k distribuci mezi občany.
Více informací je na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Vážení občané, 

od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Vhodným řešením, umožňujícím jejich výměnu, je operační program Životního prostředí, který prostřednictvím jednotlivých krajů umožňuje během přelomu roku 2015/2016 zapojit se do 1. termínu výzvy tzv. "Kotlíkové dotace".

Podporu na výměnu zdroje tepla lze poskytnout pouze fyzickým osobám, které jsou majiteli rodinných domů a stávající rodinný dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva při splnění těchto podmínek :

1) bude současně provedeno alespoň jedno "mikro" energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu jako např. výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna vstupních a balkónových dveří, dílčí výměna oken, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), oprava fasády např. prasklin a dalších poruch fasád - eliminace tepelných mostů, dílčí zateplení konstrukcí (např. severní fasáda apod.), zateplení stropu sklepních prostor 

     nebo

2) splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C" a vyšší pro váš rodinný dům     

     nebo

3) jste současně žadateli v programu Nová zelená úsporám na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.

Výše podpory závisí na typu nově instalovaného kotle a na tom, v jakém prioritním území se nachází váš rodinný dům. Konkrétně lze výměnou starého kotle za teplené čerpadlo či kotle na biomasu uplatnit až 80 % způsobilých výdajů a výše podpory může být navýšena o 5 %, byla-li vaše obec označena jako prioritní území.  Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 150 tis. Kč a náklady na "mikro" energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč. Za způsobilé náklady jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, průkaz energetické náročnosti budovy apod.

Proplacení částky dotace bude zpětně, za předpokladu splnění všech podmínek výzvy.  

Při podání žádosti o podporu "kotlíkové dotace" je třeba doložit :

  • žádost o poskytnutí dotace,
  • fotodokumentaci stávajícího kotle
  • průkaz energetické náročnosti budovy - v případě, že prokazujete splnění min. požadavku na klasifikační třídu "C",
  • rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost v programu Nová zelená úsporám - v případě, že prokazujete opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy,
  • písemný souhlas spoluvlastníků, druhého z manželů, atd...

Další přílohy definované krajem souvisejících s nastavením přidělování podpory budou součástí vyhlášené výzvy.

Veškeré dokumenty k podání žádosti a podrobnosti naleznete na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

Logo státního fondu životního prostředí                                                  Logo jihočeský kraj 2015