Rekonstrukce komunikací v Nových Dobrkovicích

aktualizováno 3. 2. 2016

V současné době prochází přípravnou fází projekt na rekonstrukci komunikací v Nových Dobrkovicích. Předmětem projektu je vybudování nové kanalizace, výměna stávajícího vodovodu a veřejného osvětlení a oprava opěrných zdí a místních komunikací.

Nová oddílná splašková kanalizace bude zaústěna do čerpací stanice ČS-01 a odtud budou splaškové vody čerpány tlakovou kanalizací do stávajícího kanalizačního výtlaku, resp. gravitační kanalizace směrem na ČOV Český Krumlov. Dojde k výměně veřejného vodovodu se změnou trasy v některých částech Nových Dobrkovic.

Veřejné osvětlení bude vyměněno v příslušné části s napojením na stávající nápojný bod VO. V souvislosti s pokládkou inženýrských sítí dojde k opravě opěrných zdí a dotčených místních komunikací. Na novou splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody od obyvatel, stávající kanalizace bude ponechána beze změn jako dešťová.

Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu zde