Obecně závazná vyhláška o provozování pouliční produkce

aktualizováno 26. 9. 2018

Zastupitelstvo města Český Krumlov na svém jednání dne 30. 8. 2018 usnesením č. 0074/ZM7/2018 schválilo Obecně závaznou vyhlášku o provozování pouliční produkce. Touto obecně závaznou vyhláškou se zcela zrušuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 2/2018 o provozování pouliční produkce. Změna oproti předchozí vyhlášče č. 2/2018 spočívá v úpravě mapy lokalit se zákazem pouliční produkce - upraveno bylo vyznačení areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Pouliční produkcí se rozumí veřejná umělecká, zejména hudební, divadelní a artistická vystoupení na veřejných prostranstvích, jinak také označovaná termínem busking. Cílem vyhlášky je přispět k bezproblémovému soužití občanů a návštěvníků města Český Krumlov prostřednictvím stanovení pravidel pro umělecké vystupování na veřejném prostranství.

Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce města Český Krumlov a nabyla účinnosti dne 20. 9. 2018.

Pravidla pro veřejné pouliční vystupování

Veřejné pouliční vystupování není potřeba dopředu ohlašovat, je však nutné dodržet základní pravidla stanovená vyhláškou:

1. Účinkující nesmí omezovat vstup do okolních objektů a rušit volný pohyb kolemjdoucích. Zároveň nesmí zabírat plochu větší než 1,5 m2 nebo 6 m2 v případě více účinkujících najednou.

2. Produkce nesmí omezit nebo rušit průběh povolených, oznámených či dalších akcí (platí i pro aktivity jiného provozovatele pouliční umělecké produkce, který započal produkci dříve). Konání kulturních akcí ve veřejném prostoru je možno ověřit v databázi akcí: www.ckrumlov.cz/akce.

3. Pouliční produkce nebude zesilována prostřednictvím elektronických zařízení.

4. Akustickou produkci může jeden účinkující v jedné lokalitě uskutečňovat nejdéle 60 minut. Minimální vzdálenost jednotlivých provozovatelů akustické pouliční umělecké veřejné produkce činí 50 m.

5. Doba provozování: pouliční uměleckou veřejnou produkci je možno provozovat pouze v době 10.00 do 21.00 hodin.

6. Místa zákazu. Provozování veřejné pouliční umělecká produkce je zakázáno na následujících místech a v jejich bezprostřední blízkosti:
- na dětských hřištích;
- u kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich konání;
- u škol a školských zařízení (mimo sobot, nedělí, státních svátků a školních prázdnin);
- u Městské knihovny v Českém Krumlově během provozní doby;
- v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov;
- v areálu Klášterů Český Krumlov;
- u zdravotnických zařízení;
- v době státního smutku;
- v době a na místech, kde je povolen příslušným orgánem zábor veřejného prostranství za účelem provádění jiných kulturních a obdobných akcí.

Mapa míst se zákazem pouliční produkce

* Rozsahem větší vystoupení nebo akce, které si vyžádají dopravní omezení a zábor veřejného prostranství, je nutné ohlásit minimálně 1 měsíc před termínem konání.

Provozovatel pouliční umělecké veřejné produkce je dále povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy. Z nich vyplývají další omezení, která nejsou (nemohou být) uvedena přímo ve vyhlášce.

Jedná se zejména o následující pravidla:

1. Akustické produkce budou provozovány s přiměřenou mírou hlasitosti, která nebude obtěžovat okolí (týká se zejm. hlasitých hudebních nástrojů, bicích a perkusních nástrojů).
2. Při provozování pouliční umělecké veřejné produkce bude zachován volný průchozí profil chodníku či komunikace.
3. Hudební nástroje a jiné předměty sloužící k výkonu pouliční umělecké veřejné produkce mohou být na pozemní komunikaci umístěny pouze po dobu provozování pouliční umělecké veřejné produkce, po jejím ukončení musí být tyto předměty z pozemní komunikace odstraněny.
4. Při porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky nebo jiného obecně závazného předpisu je provozovatel pouliční umělecké produkce, na základě výzvy Městské policie Český Krumlov, povinen okamžitě ukončit produkci.

Podrobnosti, včetně případných sankcí při nedodržení pravidel, jsou uvedeny zde.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Putschögl Filip, Mgr. OKS manager kultury nám. Svornosti 1 15 380 766 314