Obnova a restaurování kamenné kašny u kostela sv. Víta

aktualizováno 12. 12. 2017

O projektu

Název: Obnova a restaurování kamenné kašny u kostela sv. Víta

Investor projektu: město Český Krumlov

Zhotovitel stavby: VIDOX, s r.o., se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Náklady: 162.596,- Kč (dotace ve výši 162.000,- Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky

Popis projektu

Předmětem obnovy je dílčí rozebrání podkladových desek, jejich sesazení a doplnění chybějících částí směrem ke schodišťové opěrné zdi. Obnova výbavy trubního přívodu vody s osazením uzavíracích ventilů. Revize, event. výměna odpadu po předchozím prověření jeho funkčního spojení do kanalizace. Repase dřevěných chrličů, popřípadě náhrada za nové. Variantně možné osazení nových mosazných chrličů. Repase dvířek, osazení visacího zámku. Očištění, vyrovnání a ukotvení kovaných prutů, buď částečně u poškozených, popřípadě v celém rozsahu a znovu přetmelení. Odebrání destruovaných částí zděného zastřešení, vyčištění, dozdění z ostře pálených cihel a omítnutí hydraulickou maltou vč. vytažení profilu krajových přesahů. Celkové plošné očištění kamene na místě, odstranění nesoudržných tmelů popřípadě příliš tvrdých tmelů formou přesekání spár a aplikace nových tmelů nepropustného charakteru. Dotmelení a utěsnění styku tělesa s oběma zdmi, například trvale pružným tmelem. Dotmelení trnu a usazení vrcholové šišky po jejím předchozím očištění a konzervaci. Provedení konzervačního napuštění očištěného, přetmeleného a retušemi upraveného povrchu. Finální hydrofobizace. Osazení informační tabulky pitná - nepitná voda.

Ministerstvo kultury - logo

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705