Rozšíření separace složek odpadů - město Český Krumlov

aktualizováno 18. 7. 2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Logo EU - strukturální fondy - MŽP

O projektu

Název projektu: Rozšíření separace složek odpadů-Město Český Krumlov

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020478

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003094

Místo realizace: Město Český Krumlov

Poskytovatel podpory: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životní prostředí

Náklady: 2 464 232,76 Kč (z toho dotace ve výši 2 094 597,84 Kč)

Cílem projektu je rozšíření systému separace a svozu odpadů na území Jihočeského kraje.

Popis projektu

Předmětem projektu je nákup technologií na třídění bioodpadu a dalších složek komunálního odpadu: nádoby na bioodpad, velkoobjemové kontejnery typu ABROLL na bioodpad a kontejnery na tříděný odpad plast, papír, sklo.

Aktuálně

Proběhl výběr dodavatele technologického vybavení. Nyní bude následovat rozmístění nádob do jednotlivých částí města. Popelnice na bioodpad budou formou zápůjčky poskytnuty občanům města Český Krumlov. Bioodpad bude svážen Službami města Český Krumlov a veškerý sebraný bioodpad bude materiálově využit = zkompostován.

Žádosti o přidělení nádoby na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (tj. popelnice pro jednotlivé rodinné domy) je možné podávat vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vlastě Horákové, vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz, tel. 380 766 550.

Svoz bioodpadu bude probíhat v období od 1. 4. do 30. 11. v intervalu 1 x za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1 x měsíčně. Harmonogram svozu bude k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz.

 

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705