Stavební úpravy jižních teras u domu č.p. 343 v Českém Krumlově - V. etapa -3. část

aktualizováno 12. 12. 2017

O projektu

Název: Stavební úpravy jižních teras u domu č.p. 343 v Českém Krumlově - V. etapa-3. část

Investor projektu: město Český Krumlov

Zhotovitel stavby: Václav Študlar, se sídlem Českobratrská 84, 381 01 Český Krumlov

Náklady: 309.939,- Kč (dotace ve výši 150.000,- Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky

Popis projektu

Jedná se o soubor teras, které se nachází v území ohraničeném náplavkou řeky Vltavy (na jižní straně) a zahradami stávajících rodinných domků, městskou odpočinkovou zónou a mateřské školy (na severní straně). V bezprostřední blízkosti se nachází synagoga a součástí kulturní památky je i zahradní dům, ve kterém pobýval Egon Schiele. Terasy byly zarostlé náletovými dřevinami, dlouhodobě nevyužívané s ohledem na omezenou přístupnost a technický stav opěrných zdí nacházejících se na území nemovité kulturní památky, jejichž valná část byla za pomocí prostředků MKČR v letech 2012 - 2015 obnovena. V červnu roku 2015 došlo ke zpřístupnění území jižního meandru zahrnující mimo jiné atraktivity obnovené terasy.

Záměrem páté etapy je oprava a odvodnění zbývajících opěrných zdí nacházejících se na levé části třetí a čtvrté terasy od domku E. Schieleho, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Terasy budou očištěny a zbaveny náletových dřevin. Opěrné zdi budou dle jejich stavu buď vyspraveny nebo rozebrány a opětovně složeny. Vyzděny budou z lomového kamene.

Ministerstvo kultury - logo

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705