Občan > Aktuality > 2018

Volba prezidenta republiky

aktualizováno 2. 1. 2018

Vzhledem ke končícímu pětiletému volebnímu období úřadujícího prezidenta, vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR termín konání volby prezidenta na dny 12. a 13. ledna 2018. Případné konání druhého kola volby je naplánováno na 26. a 27. ledna 2018.

Ministerstvo vnitra zaregistrovalo kandidátní listiny 9 kandidátů na funkci prezidenta republiky.

Voliči obdrží sady hlasovacích lístků do svých schránek nejpozději do 9. ledna 2018 spolu s informacemi o způsobu hlasování. Pokud by nebyly hlasovací lístky doručeny do schránky, pak je voliči obdrží přímo ve volební místnosti v době konání voleb, nebo před jejich zahájením v budově městského úřadu.

Oprávněným voličem při volbě prezidenta je občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let. Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství svým občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Sídla jednotlivých volebních okrsků v Českém Krumlově jsou zachována z minulých období.

V případě, že se v době voleb nebude volič zdržovat v místě svého bydliště, má možnost požádat o vydání voličského průkazu. Písemná žádost v listinné podobě s ověřeným podpisem musí být doručena na městský úřad nejpozději do 5. ledna 2018, přičemž lze žádost zaslat i v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Po tomto termínu lze o vydání voličského průkazu požádat pouze osobně, a to nejdéle do 10. ledna do 16.00 hodin. Po uplynutí této lhůty již nebude možné voličské průkazy vydávat. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

Voliči, kteří budou ke dni 8. ledna 2018 hospitalizovaní v nemocnici, nebo v jiném zdravotnickém či lázeňském zařízení, budou na základě své žádosti vedením tohoto zařízení nahlášeni příslušnému obecnímu či městskému úřadu k zápisu do zvláštního seznamu voličů a bude jim umožněno hlasovat přímo v areálu tohoto zařízení, kam za nimi přijdou s přenosnou volební schránkou členové příslušné volební komise. Imobilní občané mohou telefonicky na městském úřadě požádat o návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou schránkou u nich v domácnosti. Platí ovšem, že členové okrskové volební komise mohou docházet za voliči pouze na území svého volebním okrsku.

Podrobnější informace o nadcházejících volbách jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz v sekci Volby