Občan > Aktuality > 2018

Krátké zprávy z jednání Rady města

aktualizováno 22. 1. 2018

Rada města Český Krumlov projednala na svém jednání 15. ledna 2018 mimo jiné tyto body:

Rekonstrukce výtahu v budově městského úřadu

Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve veřejné zakázce malého rozsahu na rekonstrukci výtahu v budově Městského úřadu Český Krumlov, kterou je nabídka společnosti Výtahy Line s. r. o. Cena zakázky je 907.500 Kč vč. DPH.

Žádost o umístění pamětních desek umělců

Aktivní členka Klubu českých turistů START a znalkyně českokrumlovské kulturní historie Věra Pazderková navrhuje zhotovení a osazení pamětních desek na paměť významných umělců, kteří žili a tvořili v Českém Krumlově.

Celkem se jedná o devět navržených desek, přičemž součástí návrhu jsou i objekty, na které by měly být pamětní desky osazeny. Ve všech případech se jedná o objekty v soukromém vlastnictví, s výjimkou budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově, kde je vlastníkem Jihočeský kraj. K žádosti je na její podporu připojeno celkem 170 podpisů převážně českokrumlovských občanů.

Návrh si zaslouží i vzhledem k podpoře veřejnosti důkladnou pozornost. Osazení pamětní desky je významný akt, který by měl mít, pokud možno, trvalou platnost. Z toho důvodu je potřeba pečlivě zvážit všechny okolnosti. Návrh by měl být podroben odborné diskuzi, následně by měl být zpracován podrobný návrh včetně textace, vizualizace zpracování a osazení desek a rovněž rozpočet celého projektu a jeho financování. Zároveň je potřeba jednat s majiteli objektů, zda budou souhlasit s osazením desek. Výsledný návrh by měl být prezentován nejširší veřejnosti s možností připomínek.

Rada města vzala na vědomí tuto žádost a zadala do konce února sestavit pracovní skupinu pro tento projekt, koordinátorem projektu se stal Filip Putschögl, referent kultury.

Úprava Obecně závazné vyhlášky o provozování pouliční produkce

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit novelu Obecně závazné vyhlášky 1/2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkci.
Návrh novely zkracuje dobu jednotlivé akustické produkce na max. 60 minut; zkracuje čas umělecké produkce max. do 21.00 hodin celoročně a zakazuje akustickou produkci za použití elektronických zesilovacích zařízení.

Vyhlášení veřejné zakázky na pořízení nádob na oddělený sběr odpadu

Rada města schválila zadávací dokumentaci včetně výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na:

  • pořízení nádob na bioodpad (čímž bude zaveden systém na třídění nového druhu odpadu, který se zatím ve městě neseparuje): popelnice pro rodinné domy - 800 ks a kontejnery pro bytové domy a sídliště - 50 ks, včetně samolepek s informacemi na třídění bioodpadu;
  • pořízení kontejnerů na plast, papír a sklo - 100 ks, které nahradí stávající v nevyhovujícím stavu;
  • velkoobjemové kontejnery - 3 ks na separovaný bioodpad

Dotace z Operačního programu Životní prostředí činí 85 % z uznatelných nákladů, vlastní podíl města je ve výši 15 %.

Vyhodnocení zkušebního provozu semaforu v křižovatce u Porákova mostu

Rada města schválila uzavření smluv se společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. na vyhodnocení zkušebního provozu následné úpravy signalizace, doplnění ručního řízení a servisní činnost na světelném signalizačním zařízení na křižovatce u Porákova mostu.

Revitalizace městského hřbitova

Rada města schválila zahájení přípravných prací pro rekonstrukci městského hřbitova; smlouvu se společností PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. na zhotovení studie pro rekonstrukci.

Kompletní programy a usnesení z jednotlivých jednání jsou k dispozici zde.

Související odkazy