Občan > Aktuality > 2018

Krátké zprávy z jednání Rady města

aktualizováno 5. 3. 2018

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na jednání 26. února 2018 mimo jiné tyto body:

Zázemí k zimnímu stadionu - zadání veřejné zakázky

RM schválila náležitosti zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce k zázemí zimního stadionu, rovněž RM schválila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi.

Bezplatné jízdné v městské autobusové dopravě pro osoby nad 70 let

RM schválila zavedení bezplatného jízdného v městské autobusové dopravě pro osoby ve věku nad 70 let s účinností od 1. dubna 2018.

Technický dozor a koordinátor bezpečnosti na staveništi při realizaci zateplení budovy městského úřadu

RM schválila výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem služeb pro výkon činnosti technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu, Český Krumlov", kterou je nabídka STAVINVEST JK s.r.o.

Výběr zpracovatele a schválení pořízení "Analýzy a návrhu opatření k zajištění souladu s nařízením GDPR"

Evropská unie schválila novou úpravu ochrany osobních údajů, která v celé EU nahradí dosavadní vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Nařízení se ve všech členských státech EU bude přímo aplikovat od 25. května 2018.

Pro zajištění uvedení evidencí osobních údajů na městském úřadě i v ostatních městských organizacích do souladu s nařízením GDPR bylo potřeba rozhodnout o dalším postupu, tzn. vybrat zpracovatele analýzy a návrhu opatření (organizačních, procesních, technických).

RM schválila výběr zpracovatele a smlouvu na analýzu a návrh opatření, které provede společnost IDC CEMA s.r.o.,

Poskytnutí daru Hospici sv. Jana N. Neumanna

Výtěžek z fotokoutku Musea Fotoateliéru Seidel na reprezentačním plese města dosáhl výše 14.295 Kč, který bude věnován Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. RM schválila darovací smlouvu a po jejím uzavření bude částka převedena na účet hospice.

Projekt UNES-CO

RM vzala na vědomí představení projektu Kateřiny Šedé s názvem UNES-CO, který byl vybrán pro 16. Bienále architektury v Benátkách 2018 a návrh na spolupráci s městem Český Krumlov.

Kateřina Šedá má ve své tvorbě blízko k sociální architektuře. Je držitelkou mnoha cen, např. Chalupeckého ceny, Magnesie litery za publicistiku, Architekt roku 2017 a českou umělkyní známou i za hranicemi České republiky. Její projekty vypadají velmi nekonvenčně, ale fungují a mají hmatatelné výsledky. Právě proto se stala úspěšnou a mezinárodně uznávanou osobností. Více informací o její tvorbě najdete na www.katerinaseda.cz, nebo např. v nedávném rozhovoru pro ČT Art: zde.

Pro svůj projekt si Kateřina Šedá vybrala Český Krumlov. Městu se tím dostane nejen velké publicity, ale hlavně se nabízí příležitost uchopit problematiku vylidňujícího se centra města a jeho odcizování obyvatelům netradičním způsobem. Cílem projektů Kateřiny Šedé je vždy změna (posun) v myšlení a vnímání lidí. Její velkou kvalitou je schopnost komunikace s lidmi napříč všemi sociálními i kulturními vrstvami. Všechny tyto rozdílné skupiny dokáže zaujmout a přimět je k aktivní účasti na projektu.

Více informací bude k dispozici během března 2018 prostřednictvím info kanálů města.

Projekt SENECA - Integrated System for the resilience Enhancement of European Cultural Assets

RM vyjádřila podporu projektu "SENECA - Integrated System for the resilience Enhancement of European Cultural Assets", který je zaměřen na oblast ochrany kulturních památek a památkových celků v evropských zemích proti působení vlivu klimatických změn a přírodních katastrof. Za Českou republiku se na jeho řešení bude podílet Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i., Centrum excelence Telč a Fakulta informačních technologií ČVUT. V rámci České republiky by mělo být pro projekt jako pilotní lokalita použito město Český Krumlov. Vyjádřením podpory nevyplývají pro město Český Krumlov žádné závazky.

Spolupráce města s Českokrumlovskou televizí CKTV

RM schválila uzavření smlouvy o mediální spolupráci města Český Krumlov s Českokrumlovskou televizí CKTV. Město dlouhodobě spolupracuje s CKTV jakožto dalším kanálem, kterým pokrývá informovanost obyvatel o tématech z jednání rady města a zastupitelstva, činnosti městského úřadu (dopravní uzavírky, svozy odpadů apod.) a záznamech z mimořádných akcí.

Kompletní programy a usnesení z jednotlivých jednání jsou k dispozici zde.

Související odkazy