Občan > Aktuality > 2018

Krátké zprávy z jednání Rady města

aktualizováno 16. 3. 2018

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na jednání 12. března 2018 mimo jiné tyto body:

2. ročník projektu participativního rozpočtu města Český Krumlov

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci 2. ročníku participativního rozpočtu města Český Krumlov, včetně vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 750.000 Kč.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové sousedské vztahy i příjemná atmosféra ve městě.

Občané podávají své návrhy, co by se za vyčleněné peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskuzích a sousedských setkáních. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Filmové natáčení pohádky Z pekla do pekla

RM souhlasí s filmovým natáčením pohádky "Z pekla do pekla", které proběhne v Českém Krumlově dne 17. 3. 2018. Jedná se se o absolventský film studentů 5. ročníku Filmové akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) v Písku.

Natáčení bude probíhat dne 17. 3. 2018 od 7 do 16 hodin v ulicích Nové město, Náplavka a Formanská ulice v Českém Krumlově.

Během natáčení nebude omezena doprava. V místě lokací nebude probíhat žádná stavba. Vzhledem k tomu, že se jedná o natáčení studentského nekomerčního filmu, které navíc pouze minimálně zasáhne do běžného života města, RM souhlasila s prominutí poplatku dle Pravidel pro výběr nájemného za užití ploch města pro účely filmového natáčení.

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku Základní školy Český Krumlov, Plešivec 249

RM vzala na vědomí oznámení o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy, Český Krumlov, Plešivec Mgr. Jaroslavy Neumannové a schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ na Plešivci.

Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a rekonstrukci mostu Dr. Edvarda Beneše

RM schválila: 
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro realizaci díla Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše, včetně zajištění inženýrské činnosti;

b) výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu;

c) složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek.

Obecně závazná vyhláška o stanovení doby nočního klidu

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o stanovení doby nočního klidu.

Podle návrhu bude začátek doby nočního klidu posunut z 22. hodiny na 24. hodinu:

a) v období od 15. 6. do 15. 9. každého roku vždy v pátek, sobotu a v den předcházející dni pracovního klidu;

b) v době konání Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností, Kouzelného Krumlova a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.

Dále bude posunuta doba začátku nočního klidu z 22. hodiny na 1. hodinu dne následujícího každého 31. 12.

Kompletní programy a usnesení z jednotlivých jednání jsou k dispozici zde.

Související odkazy