Cyklostezka ul. Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov

aktualizováno 15. 2. 2019

O projektu

Název: Cyklostezka ul. Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Termín realizace: 22.6.2017 - 31.12.2020
Předpokládané náklady: 32.048.469,- Kč (dotace ve výši 17.696.733,30 Kč)

Logo EU + MMR

Cílem projektu je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy vybudováním cyklostezky propojující dotčené území s centrem města Český Krumlov, napojující významnou občanskou vybavenost, záchytná parkoviště, zastávky hromadné dopravy a regionální síť cyklotras.

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty, jejíž výstavba bude probíhat ve dvou etapách. V rámci první etapy bude realizována páteřní trasa cyklostezky při komunikaci I/39 a to v úseku od autobusové zastávky Špičák přes Jelení zahradu až k napojení na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská". První etapa bude probíhat do konce roku 2019. V roce 2020 pak dojde k realizaci druhé navazující etapy, která je zaměřena na propojení s páteřní cyklostezkou, a to v úseku komunikace I/39 - Fialková ul. - Tř. Míru (piktogramy) - železniční stanice.

Součástí projektu je vybudování 2 nových lávek přes Polečnici a dále jsou také navržena parkovací místa pro kola, a to v množství 10 míst u železniční stanice Český Krumlov, 10 míst v blízkosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Český Krumlov.

Realizace tohoto projektu je navázáním na již dokončené projekty podpořené Jihočeským krajem, kterými byly Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov a Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově.

Cyklotrasa Chvalšinská - Špičák - Železniční stanice

Přehled jednotlivých stavebních objektů

Stavební objekt Popis úseku Délka (m) Novostavba (m) Rekonstrukce (m) Šířka (m)
SO.01 Jelení zahrada 327,87 327,87 0,00 2,50 
SO.02 Od Plášťového mostu na Chvalšinskou 159,13 159,13 0,00 2,50
SO.03 Přechod Chvalšinská (není součástí dotačního projektu)        
SO.04a
SO.04b
Podél chvalšinské silnice 488,00 226,60 261,40 3,00
SO.05 Lávka přes Polečnici za restaurací 15,04 15,04  0,00  3,00 
SO.06 Napojení na „Starou Chvalšinskou“ 93,26 93,26  0,00  3,00 
SO.07 Za sportovní halou 85,01 85,01  0,00  3,00 
SO.08 Serpentina Fialková 431,55 431,55  0,00  3,00 
SO.09 Lávka přes Polečnici u sportovní haly 15,27 15,27  0,00  3,00 
SO.10 Napojení z Českobratrské na třídu Míru 21,10 21,10  0,00  3,00 
Součet   1636,23 1374,83 261,40  

 

Mapová aplikace Cyklotrasa Chvalšinská - Špičák a Železniční stanice

Interaktivní mapová aplikace na zobrazení nově budované společné stezky pro chodce a cyklisty v rámci současných cyklotras.

Aktuální informace

Dne 15.4.2019 byl vybrán dodavatel stavebních prací na obě etapy projektu. Vybraným dodavatelem je SaM silnice a mosty a. s., IČ 25018094, jehož nabídka je ekonomicky nejvýhodnější.

Dne 8.7.2019 proběhne předání staveniště stavby.

Technický dozor stavby bude provádět Ing. Petr Jerhot za společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Činnost koordinátora bezpečnosti zajišťuje společnost WINGS CZ s.r.o.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKS vedoucí samostatného oddělení nám. Svornosti 1 303 380 766 320