Cyklostezka ul. Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov

aktualizováno 10. 1. 2019

O projektu

Název: Cyklostezka ul. Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Termín realizace: 22.6.2017 - 31.12.2020
Předpokládané náklady: 32.048.469,- Kč (dotace ve výši 17.696.733,30 Kč)

Logo EU + MMR

Cílem projektu je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy vybudováním cyklostezky propojující dotčené území s centrem města Český Krumlov, napojující významnou občanskou vybavenost, záchytná parkoviště, zastávky hromadné dopravy a regionální síť cyklotras.

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty, jejíž výstavba bude probíhat ve dvou etapách. V rámci první etapy bude realizována páteřní trasa cyklostezky při komunikaci I/39 a to v úseku od autobusové zastávky Špičák přes Jelení zahradu až k napojení na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská". První etapa bude probíhat do konce roku 2019. V roce 2020 pak dojde k realizaci druhé navazující etapy, která je zaměřena na propojení s páteřní cyklostezkou, a to v úseku komunikace I/39 - Fialková ul. - Tř. Míru (piktogramy) - železniční stanice.

Součástí projektu je vybudování 2 nových lávek přes Polečnici a dále jsou také navržena parkovací místa pro kola, a to v množství 10 míst u železniční stanice Český Krumlov, 10 míst v blízkosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Český Krumlov.

Realizace tohoto projektu je navázáním na již dokončené projekty podpořené Jihočeským krajem, kterými byly Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov a Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705