Odbor dopravy a silničního hospodářství

aktualizováno 13. 11. 2019

Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává tachografové karty provozovatelům silniční dopravy. Na úseku registru řidičů vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a jejich duplikáty, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydává tachografové karty řidičů. Na úseku autoškol vydává registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. 

Oddělení dopravních přestupků projednává ve správním řízení přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, projednává přestupky o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, projednává přestupky a správní delikty ve věci provozu vozidel na pozemních komunikacích, projednává přestupky a správní delikty na  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Rozhoduje o upuštění od výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Vede správní řízení o zadrženém řidičském průkazu. 

Oddělení silničního hospodářství zajišťuje výkon silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, povoluje zvláštní užívání komunikací (reklamy, skládky, lešení, zař.stav, výkopy), rozhoduje o připojování pozemních komunikací, rozhoduje o uzavírce a objížďce silnic II.a III. tř.ve správním obvodu a u místních komunikací na území města. Vykonává působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, zajišťuje zpracování a projednání plánů zimní údržby, letní úklid komunikací a jejich kontrolu, vyjadřuje se  k projektům a stavbám z hlediska provozu na komunikací, řeší správní delikty při porušení silničního zákona . Stanovuje místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu. Úsek samosprávních činností - uzavírání krátkodobých nájemních smluv pro potřeby filmování na území města, povoluje zábory veřejného prostranství ( stavební dvory, prodejní místa, hostinské zahrádky, lešení, skladování materiálu apod.),  povoluje přenosná reklamní zařízení, vede aktualizaci tržního řádu a povoluje tržní místa a stánkový prodej dle tržního řádu města, zabezpečuje prodej parkovacích karet v pěší zóně a zóně placeného stání, přiděluje parkovací místa v pěší zóně a pro držitele ZTP na území města. Vykonává činnosti dopravního úřadu pro taxislužbu, organizuje zkoušky odborné způsobilosti dopravců TAXI a zajišťuje jejich evidenci. Vydává průkazy řidičů vozidel TAXI. Připravuje smlouvy s autobusovými dopravci pro využívání autobusového nádraží. Vydávání označení vozidel praktického lékaře.

Náplň práce Odboru dopravy a silničního hospodářství je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Jízdní řády MHD Český Krumlov od 1. 1.  do 31. 12. 2019

Linka 335001: Spolí - Plešivec - Autobusové nádraží - Železniční stanice - Tovární točna

Linka 335002: Autobusové nádraží - Špičák - Železniční stanice - Vyšný osada

Ceník jízdného MHD Český Krumlov

Od 8. října 2018 je pro cestující v MHD města Český Krumlov platný upravený ceník jízdného. Úpravy ceníku reagují na zavedení plošných slev pro cestující v příměstské autobusové dopravě, které byly nastaveny na všech příměstských linkách od 1. září 2018 na základě vládního nařízení.

V příměstské autobusové dopravě byla zavedena jednotná sleva 75 % namísto původních slev (např. pro děti do 15 let, pro žáky 6-15 let, pro studenty 15-26 let, pro držitele ZTP/P apod.)

Ceník jízdného MHD Český Krumlov slevy z příměstské autobusové dopravy reflektuje a zavádí stejně výhodné jízdné pro některé skupiny cestujících, aby byla situace pro cestující přehledná a cena vstřícná. Tato úprava by měla také podpořit vyšší využití MHD cestujícími.

Jízdné uhradí cestující ve vozidle u řidiče před započetím přepravy. V MHD je možno zakoupit jízdné hotovostně nebo bezhotovostně prostřednictvím Dopravní karty - čipové karty s finančním kreditem ve formě elektronické peněženky, vystavené ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Na linkách 335001 a 335002 platí jednorázové kilometrické jízdné, kalkulované vždy z tarifní vzdálenosti, dané platným a schváleným jízdním řádem.

Průkazy opravňující ke slevě jízdného:

* Senioři nad 70 let věku se prokážou platným průkazem s fotografií, vydaným ČSAD AUTOBUSY České Budějovice. Průkaz seniora vydává dopravce v informační kanceláři na autobusovém nádraží v Českém Krumlově na základě prokázání totožnosti a věku žadatele.
* Žáci a studenti se prokazují platným průkazem pro školní rok, vydaným dopravcem a potvrzeným školou.

Změny v jízdních řádech

Od 1. 7. 2016 došlo ke změnám v obslužnosti linek městské hromadné dopravy Český Krumlov.

Nově obslužnost zajišťují linky:
335001 Spolí - Plešivec - autobusové nádraží - vlakové nádraží - Tovární točna
335002 autobusové nádraží - Špičák - vlakové nádraží - Vyšný

Linka 330151 z Větřní zůstává v upravené podobě (jízdní řád zde). Přeprava cestujících z Větřní bude pokračovat v hlavních časech stejným autobusem dále po trasách nově vzniklých městských linek. Návaznosti spojů jsou vyznačeny v informačním letáku nebo ve výlepové formě jízdních řádů.

Současně se k 1. 7. 2016 zrušily linky 330150, 330152 a 330153.

Ke změnám a rozdělení linek došlo z důvodu ukončení financování dopravy ze strany Jihočeského kraje a převodu správy pod město Český Krumlov.

Přepravu zajišťuje společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.

Kontakty

Vedoucí odboru: Ing. Jan Sládek

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Augsten Vladimír ODSH referent dopravy Kaplická 439 014 380 766 509
Beran Pavel, Bc. ODSH zkušební komisař Kaplická 439 003 380 766 505
Bobrová Vendula ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 516
Borovka Zdeněk ODSH referent TAXI, zábory, tržní řád Kaplická 439 013 380 766 507
Černík Viktor, Bc. ODSH referent oddělení přestupků Kaplická 439 5 380 766 503
Fošumová Lenka ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 380 766 517
Fošum Tomáš ODSH referent - přestupky Kaplická 439 022 380 766 504
Havelka Miloš, Ing. ODSH referent dopravy Kaplická 439 018 380 766 513
Helclová Petra ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 508
Lochmann Jan ODSH technik registru vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 511
Pahorecký Jiří, Bc. ODSH zkušební komisař Kaplická 439 003 380 766 505
Pešková Kateřina ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 380 766 517
Prayerová Stanislava ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 514
Přívratská Lenka ODSH vedoucí oddělení Kaplická 439 018 (hala) 380 766 510
Rózsárová Michaela ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 512
Sládek Jan, Ing. ODSH vedoucí odboru Kaplická 439 004 380 766 500
Trhlín Milan ODSH referent oddělení přestupků Kaplická 439 016 380 766 520
Trněný Karel, Ing. ODSH dopravní referent Kaplická 439 016 380 766 506
Valiček Jiří, Bc. ODSH referent oddělení přestupků Kaplická 439 015 380 766 515
Vejvodová Andrea ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 502

Úřední hodiny zde.

Dokumenty a formuláře

silniční správní úřad

speciální stavební úřad

parkování

povolení k vjezdu do pěší zóny

oddělení dopravně správních agend

UPOZORNĚNÍ: výše uvedené formuláře oddělení dopravně správních agend je nutné tisknout vždy oboustranně! Formulář "Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel" je navíc nutné tisknout ve formátu A3! Formuláře, které mají 2 strany A4 je nutno vytisknout oboustranně a formuláře, které mají 3 strany A4 je nutné tisknout na formát A3.

zábor veřejného prostranství  

taxislužba

Komplexní dopravní koncepce

Pěší zóna v centru města - studie

Informace a doporučení k tržnímu řádu

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

Úplné znění nařízení o placeném stání na MK - s vyznačením úprav

Ceník

Mapa

Související odkazy