Odbor financí

aktualizováno 16. 6. 2020

Odbor financí zajišťuje především každoroční sestavování rozpočtu města, kontrolu jeho plnění a jeho úpravy rozpočtovými změnami během roku. Dále zabezpečuje veškeré finanční operace, tzn. pohyby na bankovních účtech města včetně správy přijatých úvěrů. Oddělení finanční účtárny vede komplexní účetnictví města včetně účetnictví organizačních složek města. Oddělení poplatků a pohledávek zabezpečuje vyměření, vyúčtování, vybírání, vymáhání a kontrolu místních poplatků, vymáhá většinu pohledávek vzniklých při výkonu státní správy a zabezpečuje provoz hlavní pokladny městského úřadu.

Náplň práce Odboru financí je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Adámková Irena OF pokladní Kaplická 439 V102 380 766 208
Božiková Ladislava OF účetní Kaplická 439 114 380 766 251
Kaincová Kateřina OF referentka oddělení poplatků a pohledávek Kaplická 439 V103 380 766 257
Kancelář oddělení poplatků a pohledávek OF ubytovani@ckrumlov.cz Kaplická 439 V102 380 766 257
Karlíčková Jitka, Bc. OF správce rozpočtu Kaplická 439 V102 380 766 253
Máchová Jitka OF účetní Kaplická 439 116 380 766 252
Netušilová Jana OF referent - hlavní účetní Kaplická 439 117 380 766 254
Smolíková Jindřiška, Bc. OF referent Kaplická 439 104 380 766 412
Steinbauerová Dana OF referentka oddělení poplatků a pohledávek Kaplická 439 V102 380 766 255
Šítalová Jana OF referentka oddělení poplatků a pohledávek Kaplická 439 V102 380 766 256
Štaberňák Jan, Ing. OF vedoucí odboru Kaplická 439 000 380 766 250

Aktuality 

Finanční dary

V případě zájmu přispět městu Český Krumlov formou finančního daru na zmírnění následků pandemie koronaviru, např. v oblastech kultury a sportu se prosím obraťte na Odbor financí telefonicky (380 766 250, 777 772 387) nebo mailem (jan.stabernak@ckrumlov.cz). Děkujeme!

Odsun splatnosti poplatků za psa a poplatku z pobytu

Termíny pro zaplacení poplatků se zatím nemění, tedy např. za psa je do 31. 3., poplatek z pobytu za první čtvrtletí do 15. 4. a komunální odpad do 31. 5. Vzhledem k aktuální situaci bylo zatím rozhodnuto u prvních dvou nijak nepostihovat pozdní úhradu až o 3 měsíce, tedy za psa do 30. 6. a z pobytu za první čtvrtletí do 15. 7.

Prominutí poplatku za předzahrádky a reklamní stojany

Pomoci zmírnit dopady podnikatelům, kteří jsou zasaženi koronavirovou krizí, a přispět ke znovuoživení nabídky zboží a služeb v centru města chce město Český Krumlov. Do konce srpna promine poplatek za předzahrádky a reklamní stojany. Celá zpráva zde

Dokumenty a formuláře

Potvrzení bezdlužnosti

Formuláře k poplatku ze psa

Formuláře k poplatku z pobytu

Formuláře k poplatku za svoz komunálního odpadu

Formuláře k poplatku ze vstupného

Formuláře k tombole

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

  • Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
  • Vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
  • Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
  • Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Související odkazy