Odbor správy majetku a investic

ktualizováno 13. 1. 2020

Odbor správy majetku a investic na úseku přípravy projektů zpracovává podklady stavebního charakteru, zajišťuje projektovou přípravu, zpracovává stanoviska města, posuzuje investiční záměry a projekty jiných investorů a na základě pověření jedná za město jako účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a dalších správních řízeních vedených stavebním úřadem či jiným správním úřadem. Na úseku investiční výstavby a oprav zajišťuje přípravu i realizaci staveb města Český Krumlov, provádí inženýrskou činnost investora a předává do majetku. Dále zajišťuje opravy a odstraňuje havárie na zařízení v majetku města a provádí jejich periodické revize. Na úseku veřejných zakázek a dotací úzce spolupracuje s oddělením strategického rozvoje.

Na úseku majetkových dispozic zajišťuje prodeje, koupě a směnu, nájmy a výpůjčky nemovistostí včetně bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. Dále realizuje výkupy nemovitostí pro rozvojové aktivity města a dále nakládá s majetkem města. Na úseku evidence majetku mimo jiné předkládá koncepce a návrhy pro účelné nakládání s majetkem, vede pasport nemovitého majetku, zajišťuje základní periodické prohlídky objektů a obstarává bytový fond města.

Náplň práce Odboru správy majetku a investic je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Aktuálně

Město nabízí k pronájmu nebytové prostory v Lipové 161

Město Český Krumlov oznamuje záměr pronajmout formou výběrového řízení nebytové prostory (prostory sloužící k podnikání) o výměře 120 m2 nacházející se v přízemí bytového domu Domoradice, čp. 161, který je součástí pozemku parc. č. st. 379/3, ulice Lipová, v k.ú. Přísečná‑Domoradice a obci Český Krumlov. Prostory jsou kolaudovány jako ordinace dětského lékaře. Do nebytových prostor je samostatný boční vchod.

Přihlášky je možné podávat do 18. března 2020.

Kritéria výběrového řízení, podmínky a další podrobné informace jsou k dispozici zde.

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Balcarová Dagmar, Ing. OSMI referent správy majetku Kaplická 439 215 380 766 600
Benešová Jolana OSMI administrativní pracovnice Kaplická 439 218 380 766 701
Bohdalová Zdeňka, Ing. OSMI referent správy majetku - účetní Kaplická 439 216 380 766 603
Jirovec Karel OSMI technik investic Kaplická 439 219 380 766 710
Kmoch Zdeněk OSMI technik investic Kaplická 439 221 380 766 609
Pazderka Hynek, Ing. OSMI technik investic Kaplická 439 220 380 766 717
Pešek Petr, Ing. OSMI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700
Přibylová Alena, Bc. OSMI referent správy majetku Kaplická 439 215 380 766 608
Rajdlová Marta OSMI referent správy majetku Kaplická 439 213 380 766 601
Valach Miroslav, Ing. OSMI referent správy majetku Kaplická 439 214 380 766 605
Velíšková Ivana OSMI referent správy majetku Kaplická 439 216 380 766 604

Dokumenty a formuláře

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov účinná od 1. 10. 2018 (*.pdf)

Pravidla pro zřizování věcných břemen na majetku města Českého Krumlova (*.pdf)

Pravidla krátkodobého pronájmu prostor kláštera "Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou" (*.pdf)

Pravidla pro pronájem a podnájem prostor k filmování a fotografování v areálu klášterů (*. pdf)

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Související odkazy