Odbor kanceláře tajemníka - oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

Aktualizace 1. 1. 2020

Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek zabezpečuje nejenom strategické plánování města Český Krumlov a projektový management žádostí o finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů (dotací) a podpořených projektů, ale zajišťuje i poradenství až komplexní služby pro celý městský úřad při zadávání veřejných zakázek.

Oddelění Rozvoje a kontroly veřejných zakázek zajišťuje na úseku strategie rozvoje zpracování strategického a akčního plánu rozvoje města včetně jejich aktualizace; zpracovává a předkládá orgánům města návrh prioritních projektů města na kalendářní rok a zajišťuje jejich aktualizaci; projednává návrhy rozvojových programů a předkládá je k odsouhlasení orgánům města, projednává i návrhy jiných investorů na jejich aktivity v území města v mezích strategického plánu;

Na úseku dotací - mimorozpočtových zdrojů shromažďuje informace o možnostech mimorozpočtových zdrojů financování projektů města včetně vyhodnocování jejich vhodnosti pro město; ve spolupráci s věcně příslušným odborem MěÚ připravuje a zpracovává dokumenty k žádostem o dotace a provádí management projektů finančně podpořených z mimorozpočtových zdrojů včetně jejich vyúčtování v souladu s podmínkami dotace (mimo dotací na přenesený výkon státní správy); centrálně eviduje prostředky města získané z dotačních titulů a spravuje archiv s dokumentací realizovaných projektů podpořených z finančních prostředků dotačních titulů; poskytuje informace o možnostech financování projektů subjektů založených nebo zřízených městem a organizační složky města, spolupracuje s kontrolními orgány a nezávislými auditory v oblasti dotačních projektů.

Na úseku veřejných zakázek zabezpečuje v případě veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek, služeb a stavebních prací ve spolupráci s vedoucím věcně příslušné organizační jednotky stanovení závazných podmínek a kritérií zakázky a zajišťuje správnost jejího procesního průběhu v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov. V případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek dle platného znění zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu zabezpečuje ve spolupráci s vedoucím věcně příslušné organizační jednotky jako administrátor veškeré úkony zadavatele veřejné zakázky. V případě projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů zajišťuje správnost zakázky dle podmínek daného dotačního titulu.

Kontakty

Vedoucí odboru kanceláře tajemníka: Mgr. Radim Rouče

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čábelová Kristýna, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706
Vondroušová Tereza, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 705

Náplň práce (Organizační řád)

Dokumenty a formuláře

Strategický plán města Český Krumlov

Akční plán rozvoje města Český Krumlov

Související agenda - odkazy

Související odkazy