Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 aktualizováno 24. 4. 2020

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství, koordinuje poskytování sociálních služeb, vypracovává posudky pro soudy a policii a spolupracuje s ostatními státními orgány. Vykonává v přenesené působnosti sociální práci a vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posuzuje jejich životní situaci, individuálně plánuje cíle a kroky klienta a realizuje přímou sociální práci s klientem. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotně postižených občanů, seniorů a dalších ohrožených sociálních skupin občanů a těmto poskytuje pomoc prostřednictvím sociální práce. Vydává parkovací průkazy a zvláštní označení 02 osobám s těžkým zdravotním postižením, zajišťuje agendu zapůjčování euroklíčů, na základě rozsudku okresního soudu je ustanovován veřejným opatrovníkem nesvéprávných občanů a poskytuje odborná stanoviska soudu při ustanovování opatrovníků nesvéprávných osob, ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení. Zajišťuje krátkodobé ubytování pro občany v krizi, dále také zajišťuje agendu protidrogového koordinátora a koordinátora komunitního plánování sociálních služeb v Českém Krumlově a v této souvislosti rovněž spolupracuje na administraci dotace poskytované v rámci programu podpory sociálních služeb. Vykonává agendu sociálního kurátora pro zletilé občany propuštěné z výkonu trestu. V neposlední řadě přijímá a vede evidenci žádostí o přidělení bytu v Sociálních službách SOVY o.p.s. ((byty zvláštního určení s možností využití pečovatelské služby), provádí sociální šetření u žadatelů a následně tyto žádosti vyhodnocuje a doporučení předkládá k projednání Radě města Český Krumlov. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví také zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb., zastupuje osoby při uzavírání smluv podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a připravuje podklady pro sociální komisi a zastává funkci tajemníka. Dále připravuje materiály týkající se sociální oblasti a předkládá je radě města a zastupitelstvu města k rozhodování.

Náplň práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru: Mgr. Ingrid Pechová

Aktuality v době nouzového stavu

Služba rozvozu nákupu seniorům

Objednávky rozvozu nákupů pro seniory a handicapované obyvatele je možné uskutečnit na tel. 380 766 423, po-pá od 8 do 11 hodin.

Jak funguje přijímání žádostí o umístění do soc. služby SOVY - přidělení bytu

Lze podávat žádosti, ale momentálně neprobíhá výběrové řízení z důvodu pozastavení sociálních šetření u klientů (žadatelů). Žádosti lze podávat poštou nebo v úředních hodinách na podatelnu úřadu.

Potřebuji si akutně vyřídit parkovací průkaz

Pokud si potřebujete vyřídit parkovací průkaz a máte již vydán průkaz ZTP nebo ZTP/P, doporučujeme předem kontaktovat telefonicky pracovníka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na tel. 380 766 423, 724 266 228 nebo 380 766 404 a sjednat si schůzku na úřadě na konkrétní termín.

Informace

Služba pro osoby bez přístřeší - noclehárna, tzv Teplá židle

Dokumenty a formuláře

Byty zvláštního určení v Sociálních službách SOVY o.p.s. (dům s pečovatelskou službou)

Související agenda - další odkazy

Legislativní opora

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
  • Vyhláška MPSV č. 424/2011
  • Vyhláška MPSV č. 391/2011

Související odkazy