Program regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a Program regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec pro rok 2020

aktualizováno 23. 6. 2020

Program regenerace městských památkových rezervací (zkratka MPR) a městských památkových zón (zkratka MPZ) je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program regenerace je program Ministerstva kultury České republiky. Administrace tohoto programu je rozdělena mezi obce s rozšířenou působností (v Českém Krumlově to je Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče) a Ministerstvo kultury České republiky.

O dotaci v Programu regenerace může žádat vlastník nemovité kulturní památky (případně movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostele, pokud je současně tato stavba nemovitou kulturní památkou), která stojí na území Městské památkové rezervace Český Krumlov nebo Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec.

Na účelový nevratný finanční příspěvek ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu města není právní nárok.

Aktuálně

15. 1. 2020

Město Český Krumlov, Odbor památkové péče při Městském úřadu zaslalo Vyúčtování Programu regenerace MPR Český Krumlov a Programu regenerace MPZ Český Krumlov-Plešivec za rok 2019 na Ministerstvo kultury České republiky.

30. 1. 2020

Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace MPR a MPZ projednala a schválila rozpis státní finanční podpory v Programu pro rok 2020. Pro Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov bylo přiděleno 200 000,- Kč, pro Městskou památkovou zónu Český Krumlov-Plešivec 400 000,- Kč. V Programu regenerace na rok 2020 jsou zařazeni žadatelé o dotaci, kteří podali na konci léta roku 2019 tiskopis "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov na rok 2020 a v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec na rok 2020"

10. 2. 2020

Od 7. 12. 2018 jsou v platnosti „Zásady Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" č.j.: MK 78.596/2018 OPP ze dne 7.12.2018

Od 7. 12. 2018 platí tyto zásady

 • minimální podíl vlastníka kulturní památky je 40 %,
 • minimální výše příspěvku je 50 tisíc Kč,
 • povinný příspěvek od města Český Krumlov je minimálně 10 %,
 • účastí v programu regenerace vlastník kulturní památky získává finanční příspěvek Ministerstva kultury České republiky - maximálně 50 % a dále povinný příspěvek od města Český Krumlov - minimálně 10 % z částky investované v daném roce do obnovy památkové podstaty kulturní památky,
 • vlastník je povinen uhradit vlastní podíl - cca 40 % a více, pokud je vlastníkem památky plátce DPH, pak příspěvky ve výši max. 50 %, min. 10% podíl města a vlastní podíl cca 40 % se vypočítávají z částky bez DPH,
 • podání žádostí je do 25. 3. příslušného roku,
 • ORP (město Český Krumlov) předkládá MK ČR kompletní podklady za celý obvod do 6. 4. příslušného roku,
 • uspokojený žadatel o dotaci podává vyúčtování a vyhodnocení akce obnovy kulturní památky do 7. 12. příslušného roku,
 • pokud bude jako součást vyúčtování předkládáno více faktur, bude zhotovena přehledná tabulka, kde budou vytvořeny takové součty, aby bylo kontrolovatelné dodržení závazných podílů dle Souhrnného přehledu,
 • vyplacení příspěvků bude provedeno až po splnění několika kroků:

- město Český Krumlov obdrží limitku z MK ČR,
- žadatel předloží vyúčtování akce obnovy kulturní památky,
- pracovník odboru památkové péče, který má na starost administraci PR provede kontrolu akce obnovy kulturní památky na místě stavby,

 • program regenerace nelze kombinovat s jiným dotačním programem Ministerstva kultury,
 • ORP (město Český Krumlov) předkládá MK ČR kompletní vyúčtování za celý obvod do 15.1. následujícího roku,
 • od roku 2020 MK ČR požaduje vyplnit do programu žádosti 2:
  - Souhrnný přehled (stejně jako v minulých letech)
  - Žádost o státní dotaci v roce 2020 (excel)
 • Žádost o státní dotaci v roce 2020 vyplňte elektronicky, pak ve vytištěné podobě podepište a podejte jako žádost o dotaci spolu se Souhrnným přehledem.

- Při vyplňování sledujte nápovědu pod kolonkami, údaje by měly být shodné s údaji v Souhrnném přehledu. Některé kolonky jsou jen pro právnické osoby. Pokud právnické osobě nesedí údaje, IČ, DIČ, sídlo firmy s evidencí v registru subjektů, pak doporučujeme vyplnit nejdříve údaje a IČ jako poslední. Pokud vyplníte IČ jako první ostatní údaje o firmě se načtou automaticky a nelze je editovat.
- Přílohy Souhrnného přehledu a Žádosti o státní dotaci v roce 2020 jsou stejné (až na drobnosti) a postačí je přiložit jen jedenkrát.

Na koho se obrátit?

Odbor památkové péče, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, druhé poschodí. Pro úřední hodiny odobru památkové péče klikněte zde.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Papoušek Petr, Ing. OPP vedoucí odboru Kaplická 439 214 380 766 714

Administrace programu regenerace - proces přidělení příspěvku

Program regenerace je program, který se celý administruje během roku a půl. Program se tedy překrývá ve dvou letech. Jeho administrace je poměrně zdlouhavá, ale jinak vlastníka kulturní památky nijak nezatěžuje nad rámec běžných činností při obnově nemovitosti. Navíc při nejasnostech, co učinit pro získání dotace, má žadatel možnost kdykoliv kontaktovat Odbor památkové péče Městského úřadu Český Krumlov.

Každoročně město Český Krumlov realizuje od počátku jara do konce léta tzv. Průzkum zájmu mezi vlastníky kulturních památek o dotaci na obnovu kulturních památek v městské památkové rezervaci Český Krumlov a v městské památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově na následující rok.

Následuje vyhodnocení průzkumu zájmu, které provádí Komise rady města pro památkovou péči, a poté je zpracován Anketní dotazník Ministerstva kultury ČR, který musí být ve stanoveném termínu (do 15. listopadu) zaslán na ministerstvo kultury.

Ministerstvo kultury během ledna až února rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Český Krumlov na regeneraci MPR a MPZ. Na základě těchto přislíbených finančních prostředků rozhodne Zastupitelstvo města Český Krumlov o přidělení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům kulturních památek (tito vlastníci jsou předem vyzváni, aby v březnu daného roku vyplnili tiskopisy žádostí "Souhrnný přehled" a „Žádost o státní dotaci v roce 2020" a 1 x přiložili povinné přílohy).

Městský úřad poté zpracuje žádost na Ministerstvo kultury o přidělení finančních příspěvků v Programu regenerace MPR a v Programu regenerace MPZ v daném roce s tím, že zde již uvede konkrétní kulturní památky navržené k obnově. Žádost se podává na ministerstvo kultury na přelomu března a dubna.

Ministerstvo kultury ČR žádost města Český Krumlov posoudí a rozhodne o přidělení dotace.

Následně město Český Krumlov uzavře smlouvu s vlastníky kulturních památek, kterým byla rozhodnutím ministerstva kultury dotace přidělena. Při obnově kulturní památky je povinen vlastník kulturní památky informovat pracovníky Odbor památkové péče městského úřadu o prováděných pracích a případně svolat kontrolní den na stavbu. Po dokončení akce obnovy kulturní památky a zaplacení dodavateli stavebních prací, předloží vlastník kulturní památky v souladu s uzavřenou smlouvou Městskému úřadu Český Krumlov, Odbor památkové péče doklady o zaplacení (faktury včetně položkových rozpočtů a výpisy z účtů dokládající platby faktur). Město Český Krumlov po obdržení limitky z ministerstva kultury může poté následně vyplácet finanční příspěvek z programu regenerace a současně závazný podíl města Český Krumlov.

Předpokládaný harmonogram činností v roce 2020

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2020

Do 15. 1. 2020
Odbor památkové péče zpracuje "Vyhodnocení programu regenerace za rok 2019" a zašle jej na Ministerstvo kultury České republiky.

Leden - únor 2020
Ústřední komise Ministerstva kultury České republiky přidělí městu Český Krumlov finanční prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2020.

Březen - duben 2020
Město Český Krumlov rozhodne o přidělení dotací konkrétním žadatelům, kteří jsou v PR zařazení již od podzimu 2019. Následně jsou žadatelé o dotaci vyzváni k vyplnění 2 žádostí o dotaci na tiskopisech "Souhrnný přehled akce obnovy kulturní památky" a „Žádost o státní dotaci v roce 2020".

Do 25. 3. 2020 do 15.00 hodin
Žadatelé o dotaci podají na MěÚ vyplněné 2 žádosti o dotaci na tiskopisech: "Souhrnný přehled akce obnovy kulturní památky" a „Žádost o státní dotaci v roce 2020". K těmto žádostem připojí 1x povinné přílohy.

Do 6. 4. 2020
Město Český Krumlov předkládá MK ČR kompletní podklady (všechny žádosti o dotaci s přílohami) za obě památkově chráněná území MPR Český Krumlov a MPZ Český Krumlov-Plešivec spolu se "Žádostí města Český Krumlov o poskytnutí státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ"

Konec jara - začátek léta 2020
Ministerstvo kultury České republiky rozhodne o poskytnutí státní dotace ze státního rozpočtu městu Český Krumlov v Programu regenerace MPR a MPZ a následně převede finančních prostředky městu Český Krumlov.
Město Český Krumlov poté uzavře s jednotlivými příjemci dotace (s úspěšnými žadateli) "Smlouvu o poskytnutí dotace a příspěvku obce v rámci programu regenerace".

Do 31. 8. 2020
Město Český Krumlov, zastoupené odborem památkové péče od začátku června 2020 do 31. srpna 2020 realizuje mezi vlastníky kulturních památek Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v Programu regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec na rok 2021. Tiskopis průzkumu je uveden jako první v pořadí níže mezi DOKUMENTY, případně je k vyzvednutí na Městském úřadě na Odboru památkové péče.

Nejpozději do začátku prosince 2020
Příjemci dotace realizují obnovu svých kulturních památek. Možno realizovat v průběhu roku 2020.

Do 7. 12. 2020 (pondělí) do 17 hodin
Příjemce dotace je povinen předložit na Odbor památkové péče vyúčtování dotace. Město Český Krumlov následně do konce roku 2020 vyplatí žadateli státní dotaci a podíl obce.

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2021

Do konce prázdnin 2020
Odbor památkové péče realizuje mezi vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci Český Krumlov a Městské památkové zóně Český Krumlov -Plešivec tzv. Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace pro rok 2021, na jehož základě pak budou městu Český Krumlov přiděleny ministerstvem kultury finanční prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2021. Vyplněný tiskopis s povinnými přílohami lze již podávat na městský úřad.

15. 11. 2020
Odbor památkové péče zapracuje "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci programu regenerace" do Anketního dotazníku Ministerstva kultury České republiky na rok 2021 a dotazník odešle na ministerstvo kultury.

Dokumenty

Legislativní opora

Související odkazy