Občan > Aktuality > 2015

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 29. 7. 2020

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Uzavírka ulice T. G. Masaryka

Od 14.8.2020 do 31.8.2020 bude uzavřena ulice T. G. Masaryka v Českém Krumlově v rozsahu podle zákresu z důvodu pokládky kabelu vysokého napětí. Prosíme vlastníky nemovitostí nacházejících se v uzavíraném úseku komunikace, aby si svá vozidla přeparkovali na jiná vhodná místa, protože příjezd k nemovitostem nebude po dobu stavby umožněn. Přístup ke všem nemovitostem a průchod ulicí zůstane zachován. Realizace stavby může mít dočasně negativní vliv na dostupnost některých parkovacích míst v těsné blízkosti uzavírky. Stavbu provádí spol. Union Grid s.r.o. Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

-----------------------------------------------------------------

Uzavírka komunikace z Nového Spolí do Slupence

Upozorňujeme na uzavírku místní komunikace z Nového Spolí do Slupence. Komunikace bude uzavřena ve dnech 27. - 31. července 2020 z důvodu výstavby vodovodního řadu. Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde

-----------------------------------------------------------------

Zúžení komunikace v ulici Tavírna

Od 20. 7. do 31. 8. 2020 budou probíhat stavební práce v blízkosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště v ulici Tavírna. Prostor prací bude na komunikace ohraničen dopravním značením. Průjezd na komunikaci se zúží na 5 metrů. Práce provádí spol. VIDOX s.r.o. Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde

------------------------------------------------------------------

Uzavírka ulice Formanská

Od 1. 7. do 16. 8. 2020 bude pro automobilový provoz uzavřena Formanská ulice z důvodu umístění lešení podél objektu č.p. 33. Průchod pěším bude umožněn. Práce bude provádět spol. 1. solární ck s.r.o. Místo bude označeno přechodným dopravním značením.

-------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce mostu v Netřebicích svede dopravu přes Český Krumlov

Od 5. května do 1. října 2020 bude v Netřebicích z důvodu rekonstrukce uzavřen most ev. č. 3-117, přes který vede silnice I/3.

Objízdné trasy a podrobné informace jsou uvedeny zde, dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

V době úplné uzavírky silnice I/3, tj. ve dnech 5.-10. května 2020, 19.-23. července 2020 a 21.-23. září 2020 povede objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t přes město Český Krumlov.

Upozorňujeme proto řidiče na zvýšenou hustotu provozu a možné tvoření dopravních kolon v uvedených termínech.

---------------------------------------------------------------------

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy