Cestovní doklad - ilustrace Cestovní doklady

aktualizováno 19.2.2016

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky. Agendu cestovních dokladů vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov odbor vnitřních věcí - oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

Aktuální informace k vydávání cestovních dokladů - odstávky

Na koho se obrátit?

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel při odboru vnitřních věcí, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, přízemí.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hrušková Eva OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 206
Maříková Michaela OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 205
Pyšíková Renata OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 206

Pro úřední hodiny oddělení evidence obyvatel kliknětě zde.

Aktuálně

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů bude ve čtvrtek 25. února uzavřena
Z provozních důvodů budou mimo provoz přepážky pro vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů a to ve čtvrtek 25. února 2016.

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?

Více informací k cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012 zde.

Druhy cestovních dokladů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • ve lhůtě 6 dnů
 • ve lhůtě 30 dnů
 • ve lhůtě 120 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

Kdo může požádat o vydání cestovního pasu?

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být u podání žádosti přítomen též zákonný zástupce;
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem;
 • zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena;
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu.

Co musíte předložit?

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit:

 • občanský průkaz či cestovní pas;
 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (například při změně jména, příjmení doklady osvědčující tuto skutečnost);
 • vydání nového cestovního pasu pro dítě do 15-ti let: a) neplatný cestovní pas (v případě, že byl v minulosti dítěti vydán), b) OP zákonného zástupce, který je přítomen při podání žádosti, c) OP průkaz dítěte (pokud jej nevlastní, předkládá rodný list), d) pro ověření státního občanství rovněž RL dítěte, RL a OL rodičů, e) v případě pochybností o státním občanství bude vyžadován přímo doklad o Osvědčení o státním občanství (ne starší 1 rok), který lze vyřídit prostřednictvím Matričního úřadu v místě trvalého pobytu;
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu;
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz;
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit.
 • podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
 • v případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč a bude vybírán při převzetí cestovního pasu.´
 • převzít lze i na zastupitelském úřadu nebo prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu
 • cestovní doklad může převzít i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Příslušné formuláře ke stažení zde.

Poplatky a termíny

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů:

 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
  - občanům mladším 15 let 100 Kč
 • vydání cestovního pasu se strojově čitelných údaji a nosičem dat do 6 pracovních dnů 4 000 Kč
  - občanům mladším 15 let 2 000 Kč

Lhůty pro vyřízení:

 • Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.
 • Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě se vydává do 6 pracovních dnů. Převzetí těchto dokladů lze pouze v místě žádosti
 • ve zkrácené lhůtě nelze žádat na zastupitelském úřadě

Další informace

Podání žádosti o vydání cestovního pasu

Převzetí cestovního pasu

Zapisování dětí a titulů do cestovních dokladů

Skončení platnosti cestovního dokladu

K cestování do zahraničí - praktické poznámky

Některé státy vyžadují určitou dobu platnosti cestovního pasu např. k udělení víza. Tyto informace lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR - http://www.mzv.cz/ 

Možnost cestovat do států EU s občanským průkazem: k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.

Legislativní opora 

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2002 Sb., který se mění zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 296/2004 Sb. - vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 642/2004 Sb. - vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 
 • č. 3/2000 - instrukce Ministerstva vnitra ze dne 30.06.2000 k výkonu některých správních činností vyplývajících ze zákona č. 133/2000 Sb., č. 328/1999 Sb. a zákona č. 329/1999 Sb.
 • č. 6/2001 - směrnice Ministerstva vnitra ze dne 17.08.2001, kterou se mění Instrukce MV ČR ze dne 25.05.1992, o spisové službě
 • č. 3/2005 - směrnice Ministerstva vnitra ze dne 30.05.2005, k zákonům č. 133/2000 Sb., č. 238/1999 Sb. a č. 329/1999 Sb.
 • seznam Ministerstva vnitra ČR: Subjekty s oprávněním na získání údajů z informačního systému

Související odkazy