Cestovní doklad - ilustrace Cestovní pas

aktualizováno 10. 7. 2019

Cestovní pas je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky. Agendu cestovních pasů vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov odbor vnitřních věcí - pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů.

Aktuální informace k vydávání cestovních pasů - odstávky

Na koho se obrátit?

Pracoviště OP a CP při odboru vnitřních věcí, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, přízemí.

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hrušková Eva OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 206
Maříková Michaela OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 205

Pro úřední hodiny pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů kliknětě zde.

Objednejte si schůzku na úřadě online

Osobní doklady ve zrychlených lhůtách nově vyřizuje pracoviště Ministerstva vnitra v Praze.
adresa: Na Pankráci 1623/72
Praha 4
(metro C - stanice „Pražského povstání")

Pro úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra klikněte zde.

Aktuálně

Druhy cestovních pasů (lhůty)

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Ve zkrácených lhůtách (doklad typu „blesk"):

• ve lhůtě 24 hodin (v pracovní dny)
• ve lhůtě 5 pracovních dnů

Ve standardních lhůtách:

• ve lhůtě 30 dnů
• ve lhůtě 120 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí

Doba platnosti:

• občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let
• občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

Kdo může požádat o vydání cestovního pasu?

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být u podání žádosti přítomen též zákonný zástupce;
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem;
 • zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena;
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu.

Kde podat žádost a kde doklad vyzvednout?

 •  podat žádost o vydání cestovního pasu lze na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (bez místní příslušnosti);
 • podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách lze také na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách;
 • vyzvednout cestovní pas vydávaný do 24 hodin lze pouze na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách;
 • vyzvednout cestovní pas vydávaný do 5 pracovních dnů lze na pracovišti Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách;
 • vyzvednout cestovní pas vydávaný ve standardní lhůtě lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo který byl při podání žádosti uveden jako předávající;
Cestovní pasy
* ORP - obecní úřad obce s rozšířenou působností
** MV - pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zrychlených lhůtách

Co musíte předložit?

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • občanský průkaz či cestovní pas;
 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (například při změně jména, příjmení doklady osvědčující tuto skutečnost);
 • vydání nového cestovního pasu pro dítě do 15-ti let: a) neplatný cestovní pas (v případě, že byl v minulosti dítěti vydán), b) OP zákonného zástupce, který je přítomen při podání žádosti, c) OP průkaz dítěte (pokud jej nevlastní, předkládá rodný list), d) pro ověření státního občanství rovněž RL dítěte, RL a OL rodičů, e) v případě pochybností o státním občanství bude vyžadován přímo doklad o Osvědčení o státním občanství (ne starší 1 rok), který lze vyřídit prostřednictvím Matričního úřadu v místě trvalého pobytu;
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu;
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu (viz výše);
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit;
 • v případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč a bude vybírán při převzetí cestovního pasu.´
 • převzít lze i na zastupitelském úřadu nebo prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu
 • cestovní doklad může převzít i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Správní poplatky

Od 1. července 2018 jsou správní poplatky hrazeny a děleny podle místa resp. úřadu, u kterého je podávána žádost o vydání dokladu, a podle místa resp. úřadu, který bude doklad předávat. Pokud je místo podání žádosti a převzetí dokladu totožné, správní poplatek se nedělí a je uhrazen celý při podání žádosti.

Více v následující tabulce:

Cestovní pasy

* ORP - obecní úřad obce s rozšířenou působností
** MV - pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zrychlených lhůtách

K cestování do zahraničí - praktické poznámky

Některé státy vyžadují určitou dobu platnosti cestovního pasu např. k udělení víza. Tyto informace lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR - http://www.mzv.cz/ 

Možnost cestovat do států EU s občanským průkazem: k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.

Legislativní opora 

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Související odkazy