Cestovní doklad - ilustrace Cestovní doklady

aktualizováno 31.10.2011

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky. Agendu cestovních dokladů vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov odbor vnitřních věcí - oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

Aktuální informace k vydávání cestovních dokladů - odstávky

Na koho se obrátit?

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel při odboru vnitřních věcí, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, první poschodí.  

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hrušková Eva OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 206
Maříková Michaela OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 205

Pro úřední hodiny oddělení evidence obyvatel klikněte zde.

Druhy cestovních dokladů

Nejčastěji používaným cestovním dokladem je cestovní pas.

Druhy cestovních dokladů:

 • cestovní pas
 • diplomatický pas
 • služební pas
 • cestovní průkaz (vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí)
 • náhradní doklad EU
 • jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

Jaké jsou podmínky a postup pro vydání cestovního pasu?
Jaké doklady jsou potřeba?

 

 

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (CDBP)

Tato žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Český Krumlov), v Praze u úřadu městské části Praha 1 - 22, který je příslušný podle místa trvalého pobytu občana, nebo v cizině u zastupitelského úřadu ČR.  Žádost o vydání CDBP nevyplňuje občan, ale je pořizována přímo úředníkem, který zároveň snímá také podobu občana s biomerickými znaky (tj. k vydání CDBP není třeba předkládat fotografii). Nemá-li občan trvalý pobyt na území ČR, vydá cestovní pas příslušný úřad podle posledního místa trvalého pobytu občana v ČR. Pokud občan trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl nebo pokud ho nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Potřebné doklady k podání žádosti o CDBP:

 • předchozí pas (pasy), občanský průkaz
 • doklady k prokázání pravdivosti údajů uvedených v žádosti (občanský průkaz, popřípadě další doklady - rodný list, oddací list, doklad o státním občanství ČR apod.)

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (CP) ve lhůtě kratší než 30 dnů

Tato žádast se podává na předepsaných originálních tiskopisech modré barvy spolu se 2 fotografiemi.

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání cestovního pasu zákonný zástupce (nejčastěji rodič). Občanovi ve věku od 15 do 18 let dává zákonný zástupce souhlas k vydání cestovního pasu.

 Potřebné doklady k podání žádosti o CP:

 • 2 fotografie
 • vyplněná a občanem podepsaná žádost o vydání cestovního pasu (modrý formulář, je k dispozici u přepážek odd. osobních dokladů a evidence obyvatel a rovněž v informační kanceláři úřadu)
 • předchozí pas (pasy), občanský průkaz
 • doklady k prokázání pravdivosti údajů uvedených v žádosti (občanský průkaz, popřípadě další doklady - rodný list, oddací list, doklad o státním občanství ČR apod.)
 • plná moc, pokud žádost za občana podává jím zplnomocněný zástupce

 

 Doba platnosti, lhůty pro vydání a správní poplatky za vydání cestovního pasu

Druh cestovního pasu

Doba platnosti

Lhůta pro vydání *)

Správní poplatek

CBDP - pas se strojově čitelnými a biometrickými údaji pro občany

mladší 15 let

5 let

30 dnů

    100 Kč

od 15 let

10 let

30 dnů

   600 Kč

CP - cestovní pas bez biometrických a bez strojově čitelných údajů, pro občany

mladší 15 let

6 měsíců

15 dnů

 1 000 Kč

od 15 let

6 měsíců

15 dnů

1 500 Kč

*) u žádostí podaných na zastupitelských úřadech v zahraničí platí delší lhůty pro vyřízení

POZOR: Platnost cestovního dokladu nelze prodloužit.

Zápis nepovinných údajů do cestovního dokladu

Zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče

Do cestovního dokladu rodiče lze zapsat dítě mladší 10 let, které je státním občanem České republiky. Na základě tohoto zápisu může pak dítě do dovršení věku 10 let překračovat hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno.

Potřebné doklady a náležitosti:

 • vyplněná žádost
  • při zápisu dítěte do nově vydávaného cestovního dokladu rodiče se vyplní příslušné rubriky v žádosti o cestovní pas
  • při dodatečném zápisu dítěte do již vydaného cestovního dokladu se vyplní žádost o tento zápis (formulář je k dispozici u přepážek odd. osobních dokladů a evidence obyvatel a rovněž v informační kanceláři úřadu)
 • rodný list dítěte
 • doklad o státním občanství dítěte (osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika, nebo platný cestovní pas dítěte)
 • platný cestovní doklad rodiče (nejde-li o zápis dítěte do nově vydávaného dokladu) 
 • správní poplatek:
  • zápis dítěte do nově vydávaného cestovního dokladu rodiče se nezpoplatňuje
  • do již vydaného cestovního dokladu rodiče se dítě zapíše dodatečně po zaplacení správního poplatku ve výši 50 Kč v hotovosti za každé zapsané dítě

Zápis titulu nebo vědecké hodnosti

Na žádost občana zapíše příslušný orgán do cestovního pasu akademický titul nebo vědeckou hodnost.

Potřebné doklady a náležitosti:

 • vyplněná žádost (formulář je k dispozici u přepážek odd. osobních dokladů a evidence obyvatel a rovněž v informační kanceláři úřadu)
 • cestovní pas (CP nebo CDBP)
 • občanský průkaz
 • doklad o získaném vzdělání (diplom)
 • správní poplatek ve výši 50 Kč

Ztráta, odcizení, poškození nebo zneužití cestovního dokladu

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití cestovního dokladu je držitel cestovního dokladu nebo zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, obecnímu úřadu pověřenému pověřenému vedením matrik nebo nejbližšímu útvaru policie.
Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo nálezu cestovního dokladu v zahraničí, tuto skutečnost nahlásí držitel nejbližšímu zastupitelskému úřadu a po návratu do ČR také orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.

K cestování do zahraničí - praktické poznámky

Některé státy vyžadují určitou dobu platnosti cestovního pasu např. k udělení víza. Tyto informace lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR - http://www.mzv.cz/ 

Možnost cestovat do států EU s občanským průkazem: k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.

Legislativní opora 

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2002 Sb., který se mění zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 296/2004 Sb. - vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 642/2004 Sb. - vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 
 • č. 3/2000 - instrukce Ministerstva vnitra ze dne 30.06.2000 k výkonu některých správních činností vyplývajících ze zákona č. 133/2000 Sb., č. 328/1999 Sb. a zákona č. 329/1999 Sb.
 • č. 6/2001 - směrnice Ministerstva vnitra ze dne 17.08.2001, kterou se mění Instrukce MV ČR ze dne 25.05.1992, o spisové službě
 • č. 3/2005 - směrnice Ministerstva vnitra ze dne 30.05.2005, k zákonům č. 133/2000 Sb., č. 238/1999 Sb. a č. 329/1999 Sb.
 • seznam Ministerstva vnitra ČR: Subjekty s oprávněním na získání údajů z informačního systému