Členství města ve sdruženích a organizacích

aktualizováno 19. 6. 2017

Město Český Krumlov je členem v těchto sdruženích a organizacích:

České dědictví UNESCO

Předmět činnosti:

 • popularizuje, propaguje a zveřejňujevýznam, souvislosti a problémy světového kulturního a přírodního dědictví
 • uplatňuje a prosazuje specifické problémy při navrhování nových právních norem
 • poskytuje informační služby
 • provádí společnou přípravu a realizaci projektů ve výchově a vzdělávání
 • realizace projektů ve vzdělávání
 • výměna zkušeností
 • spolupráce s nevládními organizacemi s obdobným posláním

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Předmět činnosti:

 • provoz Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (www.jiznicechy.cz)
 • tvorba produktů cestovního ruchu
 • ediční činnost (image materiál jižních Čech, přehledy kulturních, sportovních a společenských akcí, katalog turistických produktů, informační materiály k turistickým produktům apod.)
 • prezentace jižních Čech na vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu
 • spolupráce s agenturou CzechTourism (koordinátor pro turistický region jižní Čechy)
 • spolupráce s příhraničními regiony Horní a Dolní Rakousko, Východní Bavorsko
 • realizace projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu jako turisticky atraktivní destinace

 Nadace pro Jihočeské cyklostezky

 • Posláním Nadace pro Jihočeské cyklostezky je koordinace a podpora cyklistiky a cyklistické dopravy v jihočeském regionu. Ve střednědobém horizontu by tak měla vzniknout ucelená síť stezek a tras pro cyklisty a cykloturisty, která bude plně pokrývat území Jihočeského kraje.  

Organization of World Heritage Cities

Cíle:

 • spolupracovat na implementaci zákonů na ochranu památek
 • upřednostňovat provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
 • podporovat mezinárodní a národní výměnu zkušeností a spolupracovat s institucemi podobného zaměření
 • ve spolupráci se specializovanými organizacemi, zprostředkovat kontakty a podpořit spolupráci mezi odborníky, akademiky atd.
 • popularizace měst UNESCO,  i organizace samé
 • světová osvěta v oblasti UNESCO

Regionální svazek obcí Vltava

 • Základním cílem projektu je zajistit rozvoj venkovského mikroregionu RSOV, ležícího na území okresu Český Krumlov, a napomoci ochraně životního prostředí, rozvoji podnikatelských aktivit v oblasti zemědělské a lesnické výroby, turistiky, průmyslové výroby a služeb.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka - logo

Činnost Sdružení:

 • popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví
 • pořádá veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference a podobně
 • uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem
 • spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v České republice i v zahraničí

Organizátor Dnů evropského dědictví / EHD.

Oficiální informační systém Český Krumlov (OIS)

 • Profesionální management a správa jednoho z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších informačních systémů jako nejefektivnější marketingový nástroj turistické destinace Český Krumlov.

Svaz měst a obcí České republiky

Hlavní cíle:

 • obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji
 • podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě
 • podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti
 • informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území
 • posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí
 • vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv
 • podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 

Předmět činnosti:

 • ochraňuje a prosazuje společné zájmy členů při řešení společných problémů spojených  s rozvojem měst (dálnice a silniční sítě, podmínky pro vážní systémy - nákladní doprava atd.)
 • zastupuje své členy při spolupráci s kraji
 • nabízí zprostředkování kontaktů na přeshraničního partnera pro zamýšlený projekt

Sdružení měst a obcí proti hazardu

 • Smyslem tohoto sdružení byl jednotný tlak obcí na zákonodárce, aby dali obcím co nejširší právo moce při regulaci hazardu na jejich území. Což bylo naplněno, obce již tuto pravomoc mají poměrně silnou. Následně při vydávání regulačních vyhlášek obce využívaly i výborných právně zkonzultovaných vzorů, které toto sdružení vyvěšovalo na svých webových stránkách.

Související odkazy

Euroregion Šumava - Jihozápadní Čechy - město Český Krumlov ukončilo členství ke dni 31. 12. 2016