výměna ŘP Dopravní agenda

aktualizováno 12.5.2015

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov zajišťuje kompletní dopravní agendu v rámci obce s rozšířenou působností, tj. vydává: řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy i výpis z evidenční karty řidiče

Na koho se obrátit?

Odbor dopravy a silničního hospodářství - oddělení dopravně-správních agend - řidičské průkazy na Městském úřadě Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov, přízemí-hala vlevo budova A (plánek zde).

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Bobrová Vendula ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 516
Červený Bohumír, Ing. ODSH zkušební komisař Kaplická 439 003 380 766 505
Fošumová Lenka ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 380 766 517
Helclová Petra ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 508
Lochmann Jan ODSH technik registru vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 511
Pahorecký Jiří, Bc. ODSH zkušební komisař Kaplická 439 003 380 766 505
Prayerová Stanislava ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 514
Přívratská Lenka ODSH vedoucí oddělení Kaplická 439 018 (hala) 380 766 510
Rózsárová Michaela ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 512
Trhlín Milan ODSH referent oddělení přestupků Kaplická 439 016 380 766 520
Vejvodová Andrea ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 502

Řidičské průkazy

Podmínkou vydání řidičského průkazu (ŘP) při udělení nebo rozšíření řidičského průkazu je úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti, na jejímž základě a po splnění dalších podmínek - věk, zdravotní způsobilost, příp. další podmínky, je osobě uděleno řidičské oprávnění. Žádosti o vydání ŘP vyřizuje odbor dopravy a silničního hospodářství (oddělení dopravně-správných agend - řidičské průkazy) Městského úřadu Český Krumlov nebo jiný úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. 

Žádost o vydání řidičského průkazu

 • Řidičský průkaz může být vydán pouze osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění (úspěšné složení zkoušek např. nový žadatel, rozšíření ŘO, vrácení po zákazu řízení, povinná výměna atd.)
 • Požádat o vystavení řidičského průkazu je nutno osobně. Tento úkon nelze provést v zastoupení. Je nutná kontrola totožnosti žadatele a jeho originálního podpisu na žádosti.
 • Žádost o vystavení řidičského průkazu je vytištěna pracovníkem oddělení, k žádosti žadatel doloží 1x fotografii, původní řidičský průkaz (pokud jej vlastní) platný průkaz totožnosti - občanský průkaz, pas, povolení pobytu cizince atd...
 • Žádost je vyřizována v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20-ti dnů
 • Nový řidičský průkaz je možné si převzít osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce, kterého vybavíte plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

 • držitel řidičského průkazu je povinen veškeré změny povinně zapisovaných údajů uvedených v ŘP oznámit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Český Krumlov)
 • poté si podá žádost o vydání nového ŘP nebo mezinárodního ŘP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Česýk Krumlov)
 • k žádosti přiloží doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), dosavadní platný ŘP nebo mezinárodní ŘP a jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii formátu 35x45 mm
 • žádost o vydání ŘP musí být vyřízena ve lhůtě 20 dnů; žádá-li žadatel o vydání ŘP ve lhůtě kratší, lze mu ŘP vydat po úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč ve lhůtě do 5 pracovních dnů
 • v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění mohou být uloženy sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vzor žádosti (originál žádosti vydává pouze příslušný úřad), návod JAK vyplnit žádost 

Správní poplatek

 • vydání ŘP je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč
 • změny v ŘP (povinné i nepovinnné) a vydání nového ŘP - 50 Kč
 • vydání ŘP ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500 Kč

Mezinárodní řidičské průkazy

Mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva  vzory (pdf; 184 kB) mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky. 

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

 • žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění, resp. řidičského průkazu
 • žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu vyřizují příslušná (podle místa trvalého pobytu) pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - tj. odbod dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov
 • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazuje potřeba podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo prostřednictvím zmocněnce
 • k žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazuje potřeba předložit: platný řidičský průkaz, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm)
 • jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání)
 • mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, převzetí prostředníctvím zmocněnce není možné
 • vyřízení žádosti ze zákona podléhá správnímu poplatku ve výši 50 Kč
 • Žádost o vydání mezinárodního řidičského oprávnění (*.pdf)
 • změny v údajích mezinárodího řidičského průkazu (stejné jako u řidičského průkazu)

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Držitel ŘP nebo MŘP je povinen odevzdat ŘP nebo MŘP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to

     a) při převzetí nového ŘP vydaného náhradou za neplatný 
     b) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo 
         odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci
     c) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění

V této věci je oprávněn jednat: 

a) držitel ŘP nebo MŘP, jehož ŘP je neplatný 
b) držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo podmíněno, omezeno či odňato řidičské oprávnění 
c) držitel ŘP nebo MŘP, který řidičské oprávnění pozbyl

V případě úmrtí držitele ŘP nebo MŘP jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního trvalého pobytu zemřelého.
Při odevzdání ŘP nebo MŘP vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doklad o odevzdání ŘP nebo MŘP. Při odevzdání ŘP nebo MŘP musíte mít s sebou doklad totožnosti a ŘP nebo MŘP. V případě podmínění nebo omezení řidičského oprávnění je navíc potřeba předložit jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii formátu 35x45 mm, která poslouží knovému vydání ŘP.
v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany žadatelemůže býtuložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Vše výše uvedené se též vztahuje na odevzdání "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu"

Vzdání se řidičského oprávnění

V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění, datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Český Krumlov).

Formulář „Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu" je k dispozici zde.

V případě, že se chce držitel řidičského oprávnění vzdát jen některé skupiny či podskupiny (viz § 93 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů), může využít formulář, který je k dispozici zde.

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP nebo mezinárodní ŘP povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu; v případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR předložit oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásil; není nutné hlásit ztrátu ŘP policii, přesto takový postup doporučujeme.

Dalšími doklady, které je potřeba předložit, jsou doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), v případě poškození ŘP nebo mezinárodní ŘP i poškozený průkaz, a jednu barevnou nebo černobílou fotografii 35x45 mm spolu s vyplněnou žádostí o vydání ŘP

Obecní úřad s rozšířenou působností vydá (Městský úřad Český Krumlov) „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů; jako náhrada za mezinárodní ŘP se vydává nový mezinárodní ŘP.

Vydání „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP"  nepodléhá správnímu poplatku. Správní poplatek za vydání druhopisu ŘP nebo mezinárodního ŘP je zákonem stanoven ve výši 50 Kč. 

V případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění může být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů nebo výpis údajů z registru řidičů. Podat písemnou žádost má právo: 1. fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, 2. fyzická nebo právnická osoba (FO, PO) na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje FO nebo PO žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Žádosti o výpis z evidenční karty řidiče se podávají na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR. 

Pro podání žádosti není stanoven žádný tiskopis. 

Lhůta pro vyřízení je zákonem stanovena na 30 kalendářních dní od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče. 

Vyřízení žádosti ze zákona podléhá správnímu poplatku ve výši 15 Kč za každou započatou stranu, 15 Kč pro tisk, pokud je pořizována na tiskárně výpočetní techniky.

Legislativní opora

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Související odkazy