výměna ŘP Dopravní agenda

aktualizováno 11. 11 .2019

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov zajišťuje kompletní dopravní agendu v rámci obce s rozšířenou působností, tj. vydává: řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy i výpis z evidenční karty řidiče. 

Na koho se obrátit?

Odbor dopravy a silničního hospodářství - oddělení dopravně-správních agend - řidičské průkazy na Městském úřadě Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov, přízemí-hala vlevo budova A, přepážka č. 1 a 2 (plánek zde).

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Fošumová Lenka ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 380 766 517
Helclová Petra ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 508
Lochmann Jan ODSH technik registru vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 511
Pahorecký Jiří, Bc. ODSH zkušební komisař Kaplická 439 003 380 766 505
Petroušková Vendula ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 516
Prayerová Stanislava ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 514
Přívratská Lenka ODSH vedoucí oddělení Kaplická 439 018 (hala) 380 766 510
Rózsárová Michaela ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 512
Vejvodová Andrea ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 502

Aktuálně

Žadatelé o mezinárodní řidičský průkaz si mohou nově pořídit dokladovou fotografii přímo na Městském úřadu Český Krumlov. V rámci zkvalitňování služeb pro veřejnost zavedl městský úřad od 11. února 2019 možnost zhotovení fotografie na pracovišti registru řidičů. Služba je zpoplatněna částkou 20 korun. Fotografii zde mohou pořídit i žadatelé o vydání průkazu řidiče TAXI.

Pro vyřízení jakékoliv záležitosti na Odboru dopravy a silničního hospodářství tak není nadále nutné nosit si vlastní průkazovou fotografii.

Změny od července 2018

Od 1. července 2018 došlo v agendě řidičských průkazů ke změnám - největší změnou je rozvolnění místní příslušnosti (možnost požádat o řidičský průkaz kdekoliv) ovšem ne ve všech případech.

Žádosti, které mohu vyřídit na jakémkoliv úřadě

 • udělení a rozšíření řidičského oprávnění (je třeba se domluvit v autoškole, aby Vám protokol o zkouškách vydali, popřípadě zaslali na ten úřad, kde chcete podat žádost)
 • můj řidičský průkaz je neplatný (skončila mu doba platnosti, nebo mám změnu údajů - změna příjmení, změna profesní způsobilosti.. Při změně bydliště na úřad nemusím, tato změna se již nezaznamenává a na nových ŘP dokonce již bydliště uvedeno není)
 • mám ŘP poškozený, případně ztracený (při zpracování žádosti o průkaz nový vám vydáme potvrzení o oznámení ztráty či odcizení, na tomto potvrzení není fotografie, platí jako náhrada řidičského průkazu, ale pouze na území ČR po dobu 30 dnů)
 • potřebuji si vyměnit řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo vydaný jiným členským státem EU
 • mám ztracený či odcizený, popř. zničený řidičský průkaz vydaný jiným členským státem 
 • chci se vzdát nějaké skupiny , popřípadě všech skupin řidičského oprávnění
 • potřebuji výpis z bodového hodnocení řidiče
 • potřebuji výpis z evidenční karty řidiče
 • potřebuji vydat paměťovou kartu řidiče do digitálního tachografu
 • potřebuji vydat mezinárodní řidičský průkaz

Žádosti, které musím vyřídit pouze na svém „domovském" úřadě - obec s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu

 • podmínění a omezení řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti (například omezení některých skupin řidičského oprávnění, nebo jejich odebrání např. ze zdravotních důvodů)
 • vrácení řidičského oprávnění (uzdravil jsem se a lékař mi dovolil řídit)
 • musím odevzdat řidičský průkaz (pozbyl jsem řidičské oprávnění - dosažení 12 bodů, zdravotní nezpůsobilost apod.)
 • potřebuji podat žádost o paměťovou kartu vozidla - zde se příslušnost řídí sídlem společnosti (firmy)

Správní poplatky

 • 200 Kč za vydání prvního řidičského průkazu
 • 200 Kč za změny v řidičském průkazu a to povinné i nepovinné (např. změna příjmení při provdání, chci zapsat titul do ŘP)
 • 700 Kč vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě do max. 5 dnů
 • 700 Kč vydání paměťové karty řidiče do digitálního tachografu
 • 50 Kč - vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • 15 Kč + 5 Kč za každou další stránku - vydání výpisu z evidenční karty řidiče. 
 • osoba, která žádá o vydání řidičského průkazu beze změn, v případě uplynutí jeho platnosti, neplatí žádný správní poplatek

Podmínky pro vydání prvního řidičského průkazu při udělení řidičského oprávnění, případně rozšíření řidičského oprávnění

 • úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti(autoškola)
 • splnění věkové hranice dle zákona
 • splnění podmínky zdravotní způsobilosti (potvrzení od praktického lékaře)

O řidičský průkaz žádá osoba

1) které bylo uděleno řidičské oprávnění (úplně první řidičský průkaz) - upozornění: nelze žádat vydání ve zkrácené lhůtě

2) která je již vlastníkem řidičského oprávnění

 • které bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel, 
 • které bylo podmíněno, (např. nutnost brýlí) nebo omezeno řidičské oprávnění, nebo se vzdala řidičského oprávnění například pro některou skupinu vozidel, 
 • které bylo již pravomocně zrušeno podmínění, nebo omezení řidičského oprávnění,
 • které končí platnost řidičského průkazu, nebo je řidičský průkaz již neplatný
 • která žádá o výměnu řidičského průkazu jiného členského státu, nebo cizího státu za řidičský průkaz ČR,
 • která má změnu údajů (například příjmení, profesní způsobilosti atd.)
 • které byl řidičský průkaz odcizen, zničen, poškozen, případně jej ztratila

Žádost o vydání řidičského průkazu

Pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny, můžete si požádat o vydání řidičského průkazu. Požádat o vydání řidičského průkazu je nutné osobně, je nutné předložit všechny výše uvedené dokumenty a průkaz totožnosti. Žádost o vydání řidičského průkazu se nevypisuje, tuto vám připraví referent na přepážce. Fotografie není potřeba, v případě nutnosti bude fotografie pořízena rovněž na přepážce. (Žádné tiskopisy na vydání ŘP nejsou na pracovišti k dispozici)

Vyzvednutí již vyhotoveného řidičského průkazu

Pokud jste nám zanechali vaše telefonní číslo při podání žádosti, obdrželi jste od nás SMS zprávu o tom, že Váš ŘP je připraven k vyzvednutí. Pokud nejde o úplně první řidičský průkaz (rozšíření řidičského oprávnění, výměna za průkaz jiného členského státu, nebo cizího státu) při vyzvednutí nového řidičského průkazu odevzdáváte původní doklad, který máte v držení. Pokud jde o vyzvednutí řidičského průkazu za původní ztracený, odevzdáváte v tomto případě náhradní řidičský průkaz, který vám byl vystaven.

 • ŘP si můžete vyzvednout osobně s dokladem totožnosti
 • k vyzvednutí ŘP můžete zplnomocnit jinou osobu - podpis na plné moci musí být v tomto případě ověřen
 • plnou moc můžete rovněž napsat již při podání žádosti o ŘP na ni samotnou, před úředníkem který s vámi žádost připravuje

Ztráta, odcizení, poškození, nebo zničení řidičského průkazu, nebo mezinárodního řidičského průkazu

Pokud je ŘP ztracen, odcizen, poškozen, máte povinnost oznámit tuto skutečnost a to do 5 pracovních dnů, jakémukoliv registru řidičských průkazu. (Úřad doporučuje, v případě odcizení i ztráty, nahlásit tuto skutečnost na PČR - není povinností).

Po oznámení výše uvedených skutečností a předložení dokladu totožnosti s Vámi bude sepsána žádost o vystavení nového řidičského průkazu a zároveň vám úřad vystaví „potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu" - tedy náhradní řidičský průkaz, který není opatřen fotografií, platí na dobu 30 dnů a pouze na území České republiky. Tedy nelze jej použít v zahraničí.

V případě, že došlo k odcizení všech dokladů, OP, cestovního pasu atd... je nutné nejprve navštívit oddělení občanských průkazů a získat potvrzení o odcizení OP.

Vydání nového řidičského průkazu lze žádat i ve zkrácené lhůtě, s příšlušným poplatkem. V této souvislosti upozorňujeme, že vydání již vyhotoveného nového řidičského průkazu je podmíněno tím, že předložíte občanský průkaz, případně pas. Pokud vám byl zároveň odcizen i občanský průkaz či pas, je třeba požádat rovněž o vydání těchto dokladů ve zkrácené lhůtě. (Pokud vám bude vyhotoven ŘP do 5 pracovních dnů a občanský průkaz do 10 pracovních dnů, může vám být ŘP vydán až když prokážete totožnost novým občanským průkazem, popř. pasem).

Nový řidičský průkaz lze vydat pouze při prokázání totožnosti občanským průkazem, popřípadě pasem. Při vydání nového ŘP je potřeba rovněž odevzdat „náhradní řidičský průkaz".

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče je potřeba zejména pro zaměstnavatele, pro lékaře u kterého budeme dělat psychotesty, pro vlastní potřebu atd.
Můžete požádat na kterékoliv ORP. Jednoduchá žádost se vypisuje na přepážce, je třeba prokázat totožnost a zaplatit správní poplatek. Správní poplatek 15 Kč + za každou další stránku 5 Kč.

Žádost o výpis z bodového hodnocení

Můžete požádat na kterékoliv ORP, nebo na Czech-pointu. Na přepážce vypíšete jednoduchou žádost a prokážete svou totožnost. Správní poplatek 15 Kč.

Vzdání se řidičského oprávnění

Z různých důvodů se můžete vzdát určitého řidičského oprávnění (např. řídit autobus) nebo všech řidičských oprávnění. Toto vzdání se řidičského oprávnění je nevratné, nebo-li, pokud budu chtít za dva roky znovu řídit autobus, budu muset znovu do autoškoly.

Své rozhodnutí můžete oznámit na kteréholi ORP, vyplníte stručnou žádost.

V případě, že se vzdáváte všech řidičských oprávnění, odevzdáte řidičských průkaz a tímto je Vaše žádost ukončena.

V případě, že se vzdáváte pouze některého ze svých řidičských oprávnění, je třeba se připravit na situaci, že rovněž musíte okamžitě odevzdat řidičský průkaz a budete čekat, až Vám bude vystaven nový řidičských průkaz, bez příslušného oprávnění (například „autobus").

Odevzdání řidičského průkazu zemřelé osoby

Pozůstalý, popřípadě osoba která vyřizuje pozůstalost, má povinnost, odevzdat ŘP zemřelého, bez zbytečného odkladu. Této osobě bude ze strany úřadu vystaveno potvrzení, že ŘP byl odevzdán. ŘP zemřelého se ovšem odevzdává pouze na té obci, kde měl zesnulý poslední trvalý pobyt. Je povinností zároveň odevzdat i mezinárodní řidičský průkaz, pokud byl zemřelému vydán.

Mezinárodní řidičské průkazy (MŘP)

MŘP České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V ČR jsou vydávány dva vzory. MŘP vydává kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Pracovníci oddělení registru řidičů vám poradí, podle vašich informací, do které země MŘP potřebujete a do které nikoliv. Zároveň Vám řeknou i jaký vzor je do které země potřeba.

K vydání tohoto průkazu je třeba se dostavit na úřad osobně a předložit doklad totožnosti. Pořízení dokladové fotografie je možné přímo na pracovišti registru řidičů za poplatek 20 Kč.

MŘP je vystaven pracovníkem na počkání.

Žádost o vystavení mezinárodního řidičského průkazu nelze podat v zastoupení, vždy se musíte dostavit osobně.