Občan > Úřad online > ePodatelna

Elektronická podatelna Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 24. 5. 2017

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat tento certifikát, jsou uvedeny na adrese http://www.ica.cz/, http://www.postsignum.cz  nebo na Portálu veřejné správy.


Adresa umístění elektronické podatelny

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Elektronická podání lze podat

  • Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu posta@mu.ckrumlov.cz
  • Na technických nosičích dat (CD, USB flash disk)
    Elektronická podání na technických nosičích dat lze předávat přímo v podatelně MěÚ 
     

Úřední hodiny podatelny

Pondělí     7.30 - 17.00
Úterý   7.30 - 15.30
Středa   7.30 - 17.00
Čtvrtek   7.30 - 15.30
Pátek   7.30 - 13.00
 

Příjem a zpracování elektronického podání

Při příchodu datové zprávy, elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování. Jako například: čitelnost, kontrola na přítomnost škodlivých kódů, zaručený elektronický podpis atd.. Po provedení kontroly, odešle na adresu odesílatele mailovou zprávu, obsahující informace o stavu datové zprávy. Zda byla e-podatelnou přijata, identifikační údaje podání. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Úřad zasílá datovou zprávu nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesílatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzujíc doručení vrátí jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

 Seznam povolených formátů datových zpráv


Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech: 

formát *.doc     (Microsoft Word)
formát *.docx     (Microsoft Word)
formát *.odt     (Open Office)
formát *.xls      (Microsoft Excel)
formát *.xlsx     (Microsoft Excel)
formát *.ods     (Open Office)
formát *.pdf     (Adobe Acrobat)
;formát *.rtf     (Textový standard RTF-DCA)
formát *.txt     (Prostý text CP852, 1250)
formát *.gif, *.jpg, *.png, *.tif      (Obrázky vkládané jako přílohy k podání)
výše uvedené zabalené v *.zip       

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na CD a USB flash. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: posta@mu.ckrumlov.cz , případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Dokumenty jsou podepisovány kvalifikovaným systémovým certifikátem. Tento certifikát byl vydán jako kvalifikovaný systémový certifikát ve smyslu zákona 227/2000Sb. a navazujících předpisů.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

Podle §14 odst.2 zákona č.106/1999Sb., musí být z podání zřejmé , kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). 

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č.500/2004 Sb., (správní řád, § 37)

Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen

Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno, viz. výše.

Podle § 37 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. musí být u podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

  • Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou komunikaci prostřednictvím elektronické pošty mezi pracovníky úřadu a občany.