Občan > Úřad online > ePodatelna

Elektronická podatelna Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 7.10.2019

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu), nebo v digitální podobě datovou schránkou, e-mailem na elektronickou adresu podatelny, nebo v digitální podobě na technickém nosiči dat (poštou nebo osobně na podatelnu).

Adresa pro zaslání podání poštou

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Úřední hodiny podatelny

Pondělí     7.30 - 17.00
Úterý   7.30 - 15.30
Středa   7.30 - 17.00
Čtvrtek   7.30 - 15.30
Pátek   7.30 - 13.00

Elektronická podání lze podat

  1. Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu posta@ckrumlov.cz
  2. Na technických nosičích dat (CD, USB flash disk aj.) 

Příjem a zpracování elektronického podání

Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem. Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, tj. v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej korektně zobrazit a pokud neobsahuje škodlivý kód.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje, a musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele (nestanoví-li příslušný právní předpis pro daný druh podání jinak). V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit e-mailovou adresu odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci a není možné jejich prostřednictvím činit řádná podání úřadu, nevyplývá-li z příslušného právního předpisu pro daný druh podání jinak.

 Seznam povolených formátů datových zpráv

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech: 

TXT     prostý text
DOC/DOCX     MS Word Document
ODT     Open Document Text
RTF Rich Text Format
XLS/XLSX     MS Excel Document
CSV     Comma-separated values
ODS     Open Document Spreadsheet
PDF, PDF/A     Portable Document Format
GIF, JPG, PNG, TIF      obrázky vkládané jako přílohy k podání
XML     Extensible Markup Language Document, přičemž součástí musí být popis jeho struktury  

Maximální přípustná velikost jedné e-mailové zprávy včetně příloh je 10 MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Akceptované přenosné nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě

  • CD-R/RW
  • DVD-R/RW, DVD+R/RW
  • USB flashdisk, paměťová karta SD, SDHC, SDXC (nikoliv v provedení mini nebo micro), USB připojitelný pevný disk nevyžadující externí napájení (souborové systémy FAT, FAT32, NTFS)

Technické nosiče dat doručované osobně jsou přijímány pouze na podatelně. Při jiném způsobu podání nežli osobním doručením na podatelně se datový nosič nevrací odesílateli.

Související odkazy