Občan > Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Sdružení, spolky, organizace > Obecně prospěšné organizace

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI ČESKÝ KRUMLOV

Špičák 114
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Vlastimil Kopeček

Telefon: +420 380 712 427
Fax: +420 380 712 427

E-mail: cpdm@icmck.cz
WWW: www.cpdm.cz

Poloha: Český Krumlov

Jazyková vybavenost: CZ, DE, EN, RU


Poskytované služby:

  • Pronájem prostor
  • Občerstvení
  • Prodej turistických suvenýrů
  • Bezbariérový přístup
  • Informační a související služby:Internet, veřejný telefon a fax, scannování, kopírování, kroužková a termovazba tištěných materiálů, EU info síť pro mládež EURODESK

Dopravní dostupnost:
centrum města Český Krumlov (BUS, vlak, auto)


Cíle a zaměření činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997.

Hlavní činnosti CPDM, o.p.s.:

- aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže

- informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost

- zajištění školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit „školského“ charakteru

- realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních

- podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají

- podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve výše uvedené právní formě byly a jsou především tyto:

1. Zřídit a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch dětí a mládeže ve městě Český Krumlov a spádovém regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě k dispozici, založené na principu jejich „trvalé udržitelnosti“.

2. Zajišťovat projektovou činností finanční prostředky pro realizaci dlouhodobých i dílčích aktivit a služeb pro děti a mládež z externích finančních zdrojů (mimo rozpočet města Český Krumlov). Dosahovat tak rozšiřování programových činností a služeb pro děti a mládež bez extrémních nároků na finanční prostředky z rozpočtu města Český Krumlov.

3. V areálu Špičák 114 Český Krumlov (budova bývalých jeslí a areálu zahrady v majetku města) vytvářet podmínky pro co největší soustředění služeb, poradenských a programových aktivit pro děti, mládež a rodinu na jednom dostupném místě.

4. Na demokratickém a svobodném principu zapojit do rozhodování o programových činnostech pro děti a mládež a způsobu jejich realizace co největší počet občanů města a dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet se tak na rozvoji občanské společnosti.


PROJEKTOVÁ PRACOVIŠTĚ CPDM Český Krumlov:

1.ICM - Informační centrum pro mládež

2.NZDM Bouda - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a volnočasový klub

3.Streetwork - protidrogová prevence (terénní protidrogový program, terénní program prvence pouliční a klubové prostituce, protidrogové poradenství,...)

4.Rádio ICM - internetové rádio mládeže

5.Hudební studio mladých - nahrávky a produkce nahrávek mládežnických hudebních soborů, koncerty a festivaly,....

6.Ostatní projekty - volnočasové, neformálně vzdělávací a aktivizační programy pro děti a mládež, prázdninové programy a tábory pro děti a mládež,evropeké projekty mládeže atd.


1.ICM - Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež nabízí především studentům, dětem, ale i široké veřejnosti bezplatné informace z 11-ti základních oblastí, které jsou doplněny o informace regionálního typu, ale i další zajímavosti.
Informace jsou zájemcům k dispozici z větší části v tištěné podobě, některé informace pak také v podobě elektronické. Tyto informace si zájemce může vyhledat v šanonech, či na Internetu sám, nebo s pomocí pracovníků centra.

ICM poskytuje také doprovodné služby spojené s informační činností: kopírování, veřejnou faxovací službu, přístup na Internet, scanování, vytištění požadovaného souboru a další…

Zdarma zapůjčuje naučné videokazety, CD-ROMy, brožury a knihy.

V rámci informační činnosti realizuje ICM besedy a semináře na aktuální informační témata.


2.NZDM Bouda - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a volnočasový klub

Projekt „Bouda“je otevřen všem kulturním a sociálním skupinám žijícím na okrese Český Krumlov. Jako jediné zařízení na Českokrumlovsku nabízí dospívající mládeži alternativní , kvalitní trávení volného času, čímž v podstatě omezuje negativní společenské projevy.

Jednoduše řečeno nabízí jiné možnosti než trávení času v restauračních zařízeních či z nudy experimentovat s drogami. Potřeba v tomto směru „ošetřit“věkovou skupinu středoškoláků a učňů je daná samotnými specifiky tohoto věkového období a dále menšími možnostmi, nabídkami víceméně organizované zájmové činnosti (oproti dětem ve školním věku)

Nabízíme skupinám i jednotlivcům prostor pro činnost, začínajících divadelních souborů,hudebních a tanečních skupin, možnost pro vystavování prací amatérských výtvarníků, pořádání koncertních vystoupení všech směrů, atd.

Pro školy a školská zařízení nabízíme prostor k pořádání besed, seminářů, diskusí a podobných aktivit.


3.Streetwork

Protidrogová prevence (terénní protidrogový program, terénní program prvence pouliční a klubové prostituce, protidrogové poradenství,...)

Kontaktní centrum pro drogovou závislost v Českém Krumlově je nízkoprahovým zařízením, které vzniklo v roce 1999. V oblasti celého českokrumlovského regionu se snaží působit na děti, mládež a dospělé, kteří přicházejí nebo přišli do kontaktu s drogou jakéhokoli charakteru, ať jako prvokonzumenti, experimentátoři, osoby na droze již závislé nebo jako rodiče, přátelé či vrstevníci těchto osob.

K-centrum ČK se v září 2003 přeměnilo na projekt „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici“ - protidrogovou poradnu -U BOUDY-
Pořádá také besedy, semináře, zážitkové pobyty pro žáky středních škol (příp. žáky vyšších ročníků základních škol), pro rodiče či učitele s cílem rozšířit povědomí široké veřejnosti nejen o drogové problematice a rizikách spojených s užíváním drog, ale také o existenci zařízení, které se problematikou drog zabývá přímo v regionu Český Krumlov -(vice cekce Primární Prevence)


4. Rádio ICM - internetové rádio mládeže

Projekt Rádio ICM a Hudební studio mladých BOUDA (přeshraniční rádiová a hudební spolupráce mládeže) byl podpořen Evropskou komisí v rámci programu Mládež prostřednictvím České národní agentury Mládež při Institutu dětí a mládeže MŠMT v rámci AKCE 3 - Iniciativy mládeže.


5.Hudební studio mladých

Nahrávky a produkce nahrávek mládežnických hudebních soborů, koncerty a festivaly,....

-jedná se o ojedinělý projekt na území České republiky
-ve volnočasovém centru CPDM, o.p.s. Klub Bouda Český Krumlov zkouší týdně na 80 mladých hudebníků, kteří sdílí společnou touhu nahrát a vydat své vlastní album
-v již zmíněném volnočasovém centrum Klub Bouda několik let funguje prostor pro zkušení a koncertování zde působící hudební seskupení
-studio chce působit jako motivace - stimul k zakládání nových mládežnických hudebních seskupení a tím podpořit zdravé trávení volného času především středoškolské mládeže (nevyjímaje žáky ZŠ či studenty VŠ)
-studio chce přispívat k prezentaci nejen českokrumlovské nezávislé mládežnické hudební scény, ale podpoří muzikanty z celého Jihočeského kraje (jak je zmíněno v první bodu, jedná se o ojedinělý projekt v České republice)
-projekt bude doprovázet především co nedůslednější informační a mediální kampaň, která bude chtít poukázat na příklady dobré práce mladých lidí pro sebe, své vrstevníky a širší společenskou komunitu v regionu a veřejnost vůbec
-studio nebude sloužit jen potřebám mladých muzikantů, ale také jako nahrávací studio rozhlasových divadelních her a dalších mládežnických projektů
-uskutečněné „projekty“ bude možno prezentovat nejen v českokrumlovském nezávislém studentském rádiu - Rádio ICM , ale také v rakouských nezávislých mediích (Rádio FRO Linec, Rádio Freistadt)


6.Ostatní projekty

Volnočasové, neformálně vzdělávací a aktivizační programy pro děti a mládež, prázdninové programy a tábory pro děti a mládež,evropeké projekty mládeže atd.


Elektronický a tištěný časopis "Časák ICM"

Časák ICM je nejen internetový ale i tištěný časopis dětí a mládeže, nový projekt Informačního centra pro mládež Český Krumlov, projektového pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.

Smyslem tohoto časopisu je

vytvořit prostor pro děti a mládež, kteří mají zájem o novinářskou a literární práci či těm, co něco tvoří nebo chtějí tvořit a nechtějí si to nechat pro sebe a jen své nejbližší okolí.
Ke vzniku a spuštění tohoto projektu nás přivedly již proběhlé nebo stále fungující mediální, hudební a literární projekty CPDM, o.p.s , jež iniciovali sami děti a mládež, zkrátka nápady, které vznikly nejdříve v jejich hlavách a CPDM, o.p.s jim pomohlo „na svět“.
Realizací našeho časopisu jsme chtěli vhodně doplnit mezeru v současné činnosti především:

- internetového mládežnického „Rádia ICM“ (od 2004)
-projektu Hudebního nahrávacího studia mladých (2004)
-projektu Almanachu mladé českokrumlovské literární scény (2007)
-projektu Filmové laboratoře (2008)
-projektu „Průvodce mým městem“ (2008) a „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“ (2009)
a samozřejmě s probíhajícími stálejšími projekty spolupracovat.

Časák ICM je tu tedy pro vaše obrázky, fotky, poezii, prózu a literární tvorbu vůbec, nápady , pozvánky a tipy na akce, reportáže, soutěže, hádanky… pro vše, co tvoříte nebo byste chtěli tvořit!

Časák ICM nebude mít příliš pevnou strukturu, ta se může lišit číslo od čísla, podle příspěvků bude struktura, dle vašich nápadů a přání. Internetový Časák ICM bude také pravděpodobně obsahovat více příspěvků než tištěný, spíš všechny, co se k nám dostanou a nějaké zajímavosti z naší organizace a články od nás pro vás.


Na www.casakicm.cz můžete díky své šikovnosti a spolehlivosti získat časem svůj osobní přístup a tvořit si tam sami bez nás, což je základní smysl a záměr tohoto projektu.
Máte-li zájem o spolupráci na tomto projektu, kontaktujte nás…

Osobně či poštou: Informační centrum pro mládež Český Krumlov, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov,
Telefonem: 380 712 427
E-mailem: icm@icmck.cz


Budeme mít radost z každého nového dílka.

Projekt byl podpořen městem Český Krumlov.