Občan > Občan > Praktické informace > Mimořádné situace > Mimořádné události a krizové situace

Krizové situace

aktualizováno 20. 1. 2014

Krizové situace na území ORP Český Krumlov

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a jak efektivně ochránit život, zdraví a majetek svůj i svých blízkých.

Mimořádné události na území ORP Český Krumlov, u nichž je předpoklad vyhlášení krizového stavu:

 • povodeň velkého rozsahu,
 • rozsáhlé lesní požáry,
 • vichřice a větrné smrště,
 • sněhové kalamity, námrazy,
 • epidemie - hromadné nákazy osob,
 • epizootie - hromadné nákazy zvířat,
 • radiační havárie,
 • narušení hrází významných vodních děl se vznikem zvláštní povodně,
 • narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu,
 • narušení dodávek dálkově dodávaného plynu velkého rozsahu,
 • narušení dodávek dálkově dodávaného tepla velkého rozsahu,
 • narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,
 • narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu (silniční doprava, silniční hospodářství, drážní dorpava).

Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je nezbytné tuto skutečnost ihned oznámit příslušným složkám IZS.
Viz tísňová volání

Obecné zásady chování při krizové situaci

 • Věnuji pozornost systémům varování obyvatelstva (sirény, rádiovozy zasahujících složek, InfoKanál města Český Krumlov, média apod.).
 • V případě, že obdržím varování, zajistím si bezpečný úkryt dle povahy krizové situace.
 • Zachovám klid, zjistím si informace o povaze nebezpečí a zachovám se podle obdržených pokynů (z médií, z webových stránek, od zasahujících složek, od místních krizových orgánů apod.). Snažím se získávat informace z oficiálních zdrojů.
 • Nerozšiřuji poplašné a neověřené zprávy.
 • Zbytečně netelefonuji. Telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • V případě nutnosti si zajistím prostředky individuální ochrany pro sebe a své blízké.
 • V případě nutnosti se podrobím nařízené evakuaci.
 • V zájmu ochrany svého zdraví a majetku budu spolupracovat se zasahujícími složkami, s místními krizovými orgány, nebudu klást zbytečný odpor a podřídím se vyhlášeným krizovým opatřením.
 • V případě výzvy poskytnu osobní nebo věcnou pomoc.
 • V případě nutnosti vždy pomohu starším nemohoucím osobám, osobám se sníženou pohyblivostí či  dětem.
 • Po celou dobu krizové situace si budu aktivně vyhledávat informace, podle pokynů chránit svou osobu, své blízké a svůj majetek, tak abych co nejméně zatěžoval zasahující složky IZS spolu s místními krizovými orgány. V poklidu vyčkám ukončení krizové situace.

Co je to osobní a věcná pomoc?

Osobní pomocí je činnost (práce) nebo služba člověka. Věcnou pomocí se rozumí poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.

Tyto pomoci jsou povinny poskytnout jak právnické a podnikající fyzické osoby, tak i osoby fyzické. Pomoc může fyzická osoba odmítnout pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob.

Krizové stavy

V případě vážné mimořádné události, kdy narůstá intenzita ohrožení života, zdraví a majetku, je nutné vyhlásit tzv. krizový stav. Krizové orgány získávají větší pravomoce a jsou schopné lépe zvládnout mimořádnou událost a zmírnit škodlivé působení události.

Jaké máme krizové stavy?

1. Stav nebezpečí 

Vyhlašuje:
Hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy).

Důvod:
Jsou-li v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

Území:
Celý kraj nebo jeho část.

Doba trvání:
Nejvýše 30 dnů (prodloužení doby jen se souhlasem vlády).

2. Nouzový stav

Vyhlašuje:
Vláda České republiky (popřípadě předseda vlády).

Důvod:
V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Území:
Celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání:
Nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká sněmovna České republiky).

3. Stav ohrožení státu

Vyhlašuje:
Parlament České republiky na návrh vlády.

Důvod:
Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Území:
Celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání:
Není omezeno.

4. Válečný stav

Vyhlašuje:
Parlament České republiky.

Důvod:
Je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Území:
Celý stát.

Doba trvání:
Není omezeno.

Související odkazy

Krizové řízení města Český Krumlov (Výkonné orgány)

Mimořádné události

Tísňová volání

Evakuace