Kronika města Český Krumlov 2015

Použité informační zdroje 

Zápisy do kroniky za rok 2015 byly zpracovány především na základě článků a informací uveřejněných ve Zpravodaji resp. Novinách města Český Krumlov vycházejících s měsíční periodicitou během roku 2015, z tiskových zpráv vydávaných oddělením kancelář starosty města Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., z usnesení rady a zastupitelstva města, z prohlášení vydávaných členy politické reprezentace města či pracovníky odborů městského úřadu, ze zveřejněných petic, z vybraných zpráv o Českém Krumlově získaných z monitoringu českých novin a serverů, z internetových informací na www.ckrumlov.cz aj. webových stránek, ze zpráv městského Mailfóra, archivu Aktualit a Akcí publikovaných prostřednictvím Oficiálního informačního systému Český Krumlov, z výročních zpráv za rok 2015 města Český Krumlov, jeho zřizovaných organizací, obchodních společností a součástí městského úřadu (Zpráva tajemníka Městského úřadu Český Krumlov o činnosti úřadu, Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Domov pro matky s dětmi a Dům na půli cesty, Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Pro Sport o. p. s., Městská knihovna Český Krumlov, Zpráva o činnosti základních škol v Českém Krumlově, Zpráva o činnosti mateřských škol v Českém Krumlově, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Služby města Český Krumlov s. r. o.), jakož i z výročních zpráv dalších institucí působících ve městě (ICOS o. p. s., Regionální muzeum Český Krumlov, Dům dětí a mládeže, Gymnázium Český Krumlov, KoCeRo komunitní centrum Romů o. p. s., Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště), dále také z Analýzy přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově, 1. etapa projektu: analytická část, červenec 2015, z rozpracované Strategie rozvoje cestovního ruchu, KPMG, DRAFT ke dni 19. září 2016, z Analýzy agentury CzechTourism - měření návštěvnosti UNESCO památek, ze Statistiky návštěvnosti státního hradu a zámku Český Krumlov, údaje z „Kroniky projektu Revitalizace Klášterů Český Krumlov", z textu „80 let historie krumlovského hokeje" HC Slavoj Český Krumlov, z textu „Českokrumlovská rallye" z ČK Motosport, z tiskových zpráv Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Gymnázia Český Krumlov, NZDM Bouda, podrobné informace z každoročního šetření Českého statistického úřadu (www.czso.cz/csu/xc/obyvatelstvo-jihoceskeho-kraje-v-roce-015), z Regionálního  informačního systému (www.risy.cz), z tištěných propagačních a informačních materiálů distribuovaných prostřednictvím Infocentra Český Krumlov a rovněž i z vlastních zážitků a zkušeností jednotlivých kronikářů. Obrazový materiál pochází z archivu města Český Krumlov.