Občan > Info servis > MailFórum > Občan > 2008

IVS-CK: Vyzva obcanum Ceskeho Krumlova - Akcni plan rozvoje

Datum a čas: 8.7.2008 13:21 hod.

Vážení občané,

město Český Krumlov se rozhodlo přistoupit k systematické a komplexní podpoře budoucího rozvoje města s využitím možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Základem pro další plánování zvyšování ekonomického a sociálního rozvoje se stane Strategický plán rozvoje města Český Krumlov, který bude klíčovým řídícím dokumentem prezentujícím cílená opatření a intervence zaměřené ke stimulaci rozvoje města. Přestože město má již zpracovaný Strategický plán z roku 2003, je nutné provést jeho aktualizaci v souladu s evropskými dotačními zdroji.

Strategický plán rozvoje města či jednoduše "Program rozvoje města" je v podstatě ucelený koncepční plán rozvoje města v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. Zpracovatelem aktualizace Strategického plánu byla vybrána firma RAVEN EU Advisory, a.s. Brno.

V rámci aktivit souvisejících s tvorbou vlastního plánu, je vytvoření koncepce plnění strategického plánu, tzv. akčního plánu rozvoje. Proto si Vám touto cestou dovolujeme nabídnout možnost zapojit se do příprav tohoto dokumentu a to formou sběru projektových námětů, které následně budou tvořit základ akčního plánu. Připravili jsme pro Vás jednoduchý formulář, který bude sloužit jako podklad pro kvalitní nastavení rozvojových priorit města.

Pokud máte zájem zapojit se do příprav akčního plánu, můžete vyplnit níže přiložený námět na projekt a zaslat ho vyplněný nejpozději do 31. 7. 2007 na e-mailovou adresu: monika.petru@mu.ckrumlov.cz, případně jej můžete odevzdat osobně na podatelně Městského úřadu v Českém Krumlově, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov do připraveného sběrného boxu. Na podatelně bude k dispozici nevyplněný formulář projektového záměru.

Vaše projektové záměry budou tvořit datovou základnu pro výběr podporovaných projektových záměrů, které budou součástí Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov. Tyto záměry pak budou dle finančních možností v následujících letech postupně realizovány.
Využijte možnosti aktivně ovlivnit tvář a funkčnost města, ve kterém žijete a pracujete! Ukažte nám, co chcete změnit, a předložte také svůj návrh řešení!

**********************************
Námět na projekt - formulář:

1. Název projektu:

2. Cíl projektu:
Jaký problém má projekt řešit, jaké to bude mít přínosy pro cílovou skupinu

3. Obsah projektu:
Popis hlavních aktivit, které povedou k realizaci projektu (jeho cíle)

3. Plný název a úřední adresa předkladatele projektu:
Instituce, která projekt předkládá (městský úřad, nezisková organizace, podnikatelský subjekt)/občan

4. Odpovědná osoba/pozice (odbor):

5. Přehled partnerů participujících na projektu:

******************************************************


Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum