Novomanželé v zámecké zahradě Matrika I - Manželství

aktualizováno 14. 1. 2020

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Na koho se obrátit?

Ve věci uzavření manželství se jedná s matrikou v místě, kde chtějí snoubenci uzavřít sňatek. Ve věci registrovaného partnerství se partneři obrací na magistrát.

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Filipová Václava, Mgr. OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 310
Španillerová Jaroslava OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 322

Pro úřední hodiny matriky klikněte zde.  

Obřadní den v Českém Krumlově

Obřadním dnem v Českém Krumlově je sobota od 10.00 do 12.00 hodin. Uzavření manželství mimo místo čas stanovený radou města záleží na individuální dohodě na matrice.

Kalendář svatebních termínů

Chcete-li vedět, zda právě váš vysněný termín je volný, klikněte ZDE a zalistujte si v našem svatebním kalendáři.

Obřadní síň v Českém Krumlově

obřadní síň města Český Krumlov Adresa obřadní síně: radnice města - náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Kapacita obřadní síně: cca 50 osob (z toho k sezení 24 míst)

 

 

Kdo je oprávněn jednat ve věci uzavření manželství?

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Jaké jsou podmínky a postup pro uzavření manželství?
Jaké doklady jsou potřeba?

Formy uzavření manželství 

 • občanský (civilní) sňatek
 • církevní sňatek

Snoubenci se obrátí na matriční úřad (občanský sňatek), případně církev (církevní sňatek), kde plánují uzavřít manželství.

Doklady potřebné k uzavření manželství

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu budou manželství uzavírat.

Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu (viz výše) připojit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

Pozn. Občan nemusí předkládat výše uvedené doklady, pokud prokáže skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu (viz výše) připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
 • úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1. Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá

doklady uvedené (viz. občanský sňatek - občané)

Správní a místní poplatky

Poplatky se platí v hotovosti na matrice.

 • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč
 • poplatek za poskytované služby v rámci obřadu konaného v budově radnice - 1 000 Kč (schváleno Radou města Český Krumlov)
 • poplatek za poskytované služby v rámci obřadu konaného mimo budovu radnice - 1 000 Kč (schváleno Radou města Český Krumlov)

Formuláře

Další informace a potřebné formuláře, dle individuálních poměrů snoubenců, poskytne oddělení matriky.

Legislativní opora

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.