Občan > Městský úřad > Potřebuji si vyřídit > Matrika II - narození, úmrtí, přejmenování, duplikáty matričních dokladů

Matrika II - narození, úmrtí, změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů

aktuailzováno 6. 9. 2018

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Filipová Václava, Mgr. OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 310
Španillerová Jaroslava OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 322

Pro úřední hodiny matriky klikněte zde.   

Vítání občánků

Vážení občané,

v roce 2018 připravujeme vítání občánků města Český Krumlov na dne 2. listopadu. Bližší informace získáte na telefonním čísle 380 766 322.

Narození

Zápis do knihy narození

Zápis do knihy narození se provádí na základě hlášení o narození dítěte od zdravotnického zařízení. Poté je možné vystavit rodný list. Budoucím maminkám doporučujeme s sebou do porodnice vzít i matriční doklady:

 • oddací list (v případě jde-li o dítě narozené z manželství)
 • rodný list (v případě není-li provdaná a nedošlo k určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti) 
 • a nebo souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti.

Souhlasné prohlášení o určení otcovství

Učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství lze na kterémkoliv matričním úřadě. Prohlášení lze učinit k dosud nenarozenému dítěti, ale i k narozenému. Pokud je matka dítěte vdova anebo rozvedená a od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství neuplynulo více jak 300 dnů, bude jako otec dítěte zapsán bývalý manžel ženy, která dítě porodila. Pokud tato žena ale v uvedené lhůtě uzavřela nové manželství, bude jako otec dítěte zapsán pozdější manžel. (Ve věci souhlasného prohlášení o určení otcovství je příslušným správním orgánem matriční úřad, ve věci popření otcovství soud). K souhlasnému prohlášení se dostaví oba rodiče a předloží:

 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • těhotenský průkaz (v případě prohlášení k nenarozenému dítěti),
 • matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci (v případě, že matka je rozvedená) anebo úmrtní list manžela (v případě, že matka je vdova).

Zvláštní tvary jména či jména cizího původu

Zvolíte-li pro své dítě jedno jméno cizího původu nebo dvě jména, která nesmí být stejná, a toto jméno/jména není/nejsou v seznamu jmen ověřených k zápisu do matriky, je třeba, aby rodiče předložili matrice narození znalecký posudek (aktuální informace podá matrikářka).

Správní poplatky

 • vystavení rodného listu je zdarma (duplikát rodného listu - 100 Kč)

Úmrtí

Úmrtí rodinného příslušníka

Po úmrtí osoby obdrží pozůstalí od lékaře, eventuálně od Policie České republiky oznámení o úmrtí (neoznamuje matriční úřad). Po obdržení této zprávy doporučujeme obrátit se na pohřební službu, která rodinným příslušníkům pomůže v dalším postupu a zajistí pohřeb. Pohřební službě pozůstalí také oznámí adresu, na kterou má být zaslán úmrtní list zemřelého, nebo oznámí, že si ho vyzvedne osobně na matričním úřadě, v jehož matričním obvodě došlo k úmrtí.

Doklady, které bude vyžadovat pohřební služba:

 • občanský průkaz zemřelého
 • (rodný list zemřelého, oddací list zemřelého)

Správní poplatky

 • vystavení prvního úmrtního listu je zdarma (duplikát úmrtního listu - 100 Kč)

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě jejích zákonných zástupců. Žádost může podat občan České republiky starší 18 let. Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce se souhlasem druhého rodiče a u osoby starší 12 let přiloží souhlas i této nezletilé osoby. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, které se změna týká. Na změnu jména či příjmení není právní nárok.

V případě rozvodu manželství se změna příjmení (zpětvzetí dřívějšího příjmení) provádí zdarma do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství formou oznámení na kterékoli matrice. Po této době se musí změna příjmení řešit formou podání žádosti na pracovišti matriky, příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele (za správní poplatek 100 Kč).

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu a dalších osobních dokladů!

Používání dvou jmen 

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Prohlášení činí před matričním úřadem dle trvalého pobytu anebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Za nezletilé dítě činí prohlášení zákonný zástupce.

Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.

Správní poplatky

100 Kč

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (viz výše)
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče

1000 Kč

 • v ostatních případech  

Případ ztráty či odcizení rodného, oddacího nebo úmrtního listu

O duplikát rodného, oddacího nebo úmrtního listu může občan požádat písemně nebo se osobně dostaví na matriku v místě svého narození, v místě uzavření manželství nebo na matriku v místě, kde dotyčný zemřel. Po prokázání totožnosti, podání žádosti a zaplacení správního poplatku mu bude vydán duplikát.

Správní poplatky

100 Kč

 • duplikát matričního dokladu pro použití v tuzemsku i cizině