Občanský průkaz

aktualizováno 19.2.2016

Občanský průkaz - ilustrace Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Aktuální informace k výměně občanských průkazů  - odstávky vydávání

Na koho se obrátit?

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel při odboru vnitřních věcí, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, přízemí.  

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hrušková Eva OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 206
Maříková Michaela OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 205
Pyšíková Renata OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 206

Pro úřední hodiny oddělení občanských průkazů klikněte zde.

Aktuálně

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů bude ve čtvrtek 25. února uzavřena
Z provozních důvodů budou mimo provoz přepážky pro vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů a to ve čtvrtek 25. února 2016.      

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?

Více informací k cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012 zde.

Typy občanských průkazů

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu 

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let 
 •  občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti 35 let

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události;
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství;
 • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, změny úřední adresy, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

 Více o nových občanských průkazech zde.

Kdo a za jakých podmínek může žádat o vydání občanského průkazu? 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. 

Co musíte předložit?

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů;
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

 1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti;
 2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie;
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list;
 • platný cestovní pas nebo rodný list rodičů, oddací list (pokud je);
 • anebo - vzniknou-li důvodné pochybnosti - doklad o státním občanství občana. (Tento doklad lze vyřídit prostřednictvím Matričního úřadu v místě trvalého pobytu žadatele.)
 • občan musí požádat o vydání občanského průkazu nejpozději do 30 dnů po navršení 15 let

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením;
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán;
 • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům;
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

K vydání prvního občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán;
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům;
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá:

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom, rozsudek o rozvodu, oddací list + potvrzení o změně stavu);
 • Lhůta pro podání žádosti od data změny je 15 dnů, v případě platnosti OP pak 6 měsíců předem;
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost (RL) a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu;
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list, oddací list, případně rozsudek o rozvodu. 
   

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Poplatky a termíny

Poplatky

 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500 Kč;
 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100 Kč;
 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100 Kč;
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50 Kč;
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100 Kč.
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s udáním jiného důvodu výměny či zapsání titulu 200 Kč.

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána;
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Další informace

Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Převzetí občanského průkazu

Poučení pro držitele občanského průkazu

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?

Opravné prostředky a sankce

Možnost cestovat do států Evropské unie s občanským průkazem

K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz všech typů.

Související odkazy