Místní poplatky

aktualizováno 1. 10. 2020

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce. Poplatky jsou zaváděny obecně závaznými vyhláškami, ve kterých jsou stanoveny konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od poplatků. Řízení o místních poplatcích vykonávají obecní úřady, v Českém Krumlově je to Městský úřad Český Krumlov.

Místní poplatky na území města Český Krumlov byly zavedeny Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, o místních poplatcích ze dne 19. prosince 2019. Poplatek za komunální odpad byl novelizován samostatnou Obecně závaznou vyhlaškou č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. prosince 2019

Na koho se obrátit?

Poplatek za komunální odpad:

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Adámková Irena OF pokladní Kaplická 439 V102 380 766 208
Steinbauerová Dana OF referentka oddělení poplatků a pohledávek Kaplická 439 V102 380 766 255

Poplatek z pobytu a poplatek ze vstupného:

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kancelář oddělení poplatků a pohledávek OF ubytovani@ckrumlov.cz Kaplická 439 V102 380 766 257

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kaincová Kateřina OF referentka oddělení poplatků a pohledávek Kaplická 439 V103 380 766 257

Poplatek za psa:

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Šítalová Jana OF referentka oddělení poplatků a pohledávek Kaplická 439 V102 380 766 256

Pro úřední hodiny oddělení poplatků a pohledávek klikněnte zde.

Poplatek za užívání veřejného prostranství:

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Borovka Zdeněk ODSH referent TAXI, zábory, tržní řád Kaplická 439 013 380 766 507

Pro úřední hodiny Odboru dopravy a silničního hospodářství klikněte zde.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města: 

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Stálá služba MP stálá služba Městské policie nám. Svornosti 1 380 711 451
Stálá služba MP stálá služba Městské policie nám. Svornosti 1 380 766 308

V Českém Krumlově jsou zavedeny tyto místní poplatky

Společná ustanovení

Není-li u konkrétního poplatku uvedeno jinak, poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění.

Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen městskému úřadu ohlásit skutečnost zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 10 dnů od jejich vzniku. Ve stejném termínu má poplatník za povinnost ohlásit skutečnosti mající vliv na stanovení výše poplatku.

Poplatky se platí v hotovosti v pokladně městského úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet městského úřadu.

Pro úřední hodiny pokladny klikněnte zde.

Historická část města

Pro účely vyhlášky o místních poplatcích se za historickou část města považují ulice:
Dlouhá, Formanská, Horní, Hradební, Kájovská, Kaplická (část - jen v pěší zóně), Klášterní, Kostelní, Latrán (část - jen v pěší zóně), Linecká (část - jen v pěší zóně), Masná, Na Fortně, Na Louži, Na Ostrově, Nové Město, Panenská, Panská, Parkán, Radniční, Rooseveltova, Rybářská, Soukenická, Šatlavská, Široká a náměstí Svornosti 

Sankce

Pokud nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze však nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Legislativní opora