Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM

aktualizace 8.4.2015

Cílem projektu byla regenerace části stromořadí památných stromů ke Kvítkovu Dvoru v Českém Krumlově a regenerace stromořadí vysazeného podél bývalé cesty z městského parku do areálu bývalé střelnice - v současnosti alej lemuje parkoviště u Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.

O projektu

Název: Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM
Místo realizace: Město Český Krumlov
Investor projektu: Město Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Zhotovitel projektové dokumentace: BARTL s.r.o., IČ: 26070570
Zhotovitel díla: Tomáš Havel, IČ: 71566619
Termín realizace: 2014 
Celkové výdaje projektu: 209.660,57,- Kč vč. DPH,
z toho výše grantu: 167.728,- Kč
z toho výše vlastního podílu města: 41.932,57,- Kč.

Popis projektu a jeho realizace

Město Český Krumlov získalo v roce 2013 z Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny, Opatření 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity, Podopatření I., část podopatření I. finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací k záměru „Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM". Celkové náklady na zpracování projektových dokumentací byly ve výši necelých 20tis. Kč vč. DPH.
V roce 2014 se městu podařilo získat z Jihočeského kraje v rámci stejného grantového programu, Opatření 1, Podopatření I., část podopatření IV, finanční prostředky na samotnou realizaci předmětného projektu.

Projekt je rozdělen na dvě části:

ČÁST I. Stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr
Jedná se o část historické oboustranné aleje podél komunikace spojující Zámeckou zahradu a Kvítkův Dvůr. Vzhledem k vysokému stáří dochází u řady dřevin ke zhoršování zdravotního stavu, u některých jedinců se již jedná o stav havarijní. Projekt byl vypracován ve dvou variantách a to částečná a úplná obnova aleje. Vzhledem k dendrologickému a entomologickému posouzení aleje vypracovaného AOPK ČR, ve kterém se uvádí, že některé dřeviny jsou biotopem pro chráněné druhy živočichů, bude realizována varianta částečné obnovy aleje.

ČÁST II. Stromořadí u parkoviště u DDM
V souvislosti se záměrem propojit lokality jižní terasy a městský park (záměr navazuje na realizaci projektu „Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově") je plánováno vybudování komunikace pro pěší v prostoru vymezeném parkovištěm u DDM a řečištěm Vltavy. V předmětném úseku prochází komunikace oboustrannou alejí vzrostlých stromů, u nichž je nutné - s ohledem na zvýšený pohyb osob a blízkost parkoviště - zajistit provozní bezpečnost.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Apfelthaler Petr OZP referent - veřejná zeleň Kaplická 439 206 380 766 553

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550

Tento projekt "Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM" je podpořen z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny, Opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity.

Jihočeský kraj - logo (250)