Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM

aktualizace 15. 10. 2019

Cílem projektu byla regenerace části stromořadí památných stromů ke Kvítkovu Dvoru v Českém Krumlově a regenerace stromořadí vysazeného podél bývalé cesty z městského parku do areálu bývalé střelnice - v současnosti alej lemuje parkoviště u Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2014
Zhotovitel projektové dokumentace: BARTL s.r.o., IČ: 26070570
Zhotovitel díla: Tomáš Havel, IČ: 71566619
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 209 660,57 Kč
z toho dotace: 167 728 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Město Český Krumlov získalo v roce 2013 z Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny, Opatření 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity, Podopatření I., část podopatření I. finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací k záměru „Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM". Celkové výdaje na zpracování projektových dokumentací byly ve výši necelých 20tis. Kč vč. DPH.
V roce 2014 se městu podařilo získat z Jihočeského kraje v rámci stejného grantového programu, Opatření 1, Podopatření I., část podopatření IV, finanční prostředky na samotnou realizaci předmětného projektu.

Projekt je rozdělen na dvě části:

ČÁST I. Stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr
Jedná se o část historické oboustranné aleje podél komunikace spojující Zámeckou zahradu a Kvítkův Dvůr. Vzhledem k vysokému stáří dochází u řady dřevin ke zhoršování zdravotního stavu, u některých jedinců se již jedná o stav havarijní. Projekt byl vypracován ve dvou variantách a to částečná a úplná obnova aleje. Vzhledem k dendrologickému a entomologickému posouzení aleje vypracovaného AOPK ČR, ve kterém se uvádí, že některé dřeviny jsou biotopem pro chráněné druhy živočichů, bude realizována varianta částečné obnovy aleje.

ČÁST II. Stromořadí u parkoviště u DDM
V souvislosti se záměrem propojit lokality jižní terasy a městský park (záměr navazuje na realizaci projektu „Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově") je plánováno vybudování komunikace pro pěší v prostoru vymezeném parkovištěm u DDM a řečištěm Vltavy. V předmětném úseku prochází komunikace oboustrannou alejí vzrostlých stromů, u nichž je nutné - s ohledem na zvýšený pohyb osob a blízkost parkoviště - zajistit provozní bezpečnost.

Kontakty

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Apfelthaler Petr OZP referent - veřejná zeleň Kaplická 439 206 380 766 553

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550