Český Krumlov rozšiřuje placené parkovací zóny

Aktualizace 8.1.2016

Město Český Krumlov vydalo nové nařízení o placeném stání na místních komunikacích, které reviduje rozmístění zón placeného stání na sídlištích Špičák a Plešivec, na Latránu, Vnitřním městě a části Horní Brány. Dále upravuje počty jednotlivých stání a ve vybraných zónách zřizuje nová parkovací místa. Změnou je i rozšíření zóny placeného stání do dalších oblastí města, kterými jsou ulice Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a Za Tiskárnou.

Prvotním impulsem k řešení problematiky dopravy v daných lokalitách byly požadavky místních obyvatel na zajištění možnosti celodenního parkování. Ulice tu značně zatěžují auta, jejichž majitelé zde zaparkují a odcházejí do přilehlých částí města za prací, vzděláním, kulturou či zábavou. Nápor aut tak poškozuje komunikace, auta parkují na zeleni a chodnících a doprava zde postrádá jakýkoli řád a zásahy městské, ale i státní policie jsou stále častějším jevem.

Významnou změnou je vytvoření institutu zaměstnanecké karty, resp. zóny pro zaměstnance. Princip spočívá v umožnění zaměstnancům firem a institucí placené stání na místních komunikacích v oblastech Špičáku, Latránu, Vnitřního města, Plešivce a části Horní Brány. Prvotně je záměrem tohoto institutu vyřešit problematiku parkování zaměstnanců městského úřadu v Kaplické ulici.

O navýšení či snížení počtu jednotlivých stání ve schválených zónách bude rozhodovat Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově na základě aktuální poptávky a aktuální dopravní situace v lokalitě. Celé nařízení je koncipováno tak, aby zásadní úpravy jako vznik či zrušení nových zón, rozšíření zón do nových oblastí atd. schvalovala rada města a o dílčích úpravách, jako např. o zvýšení či snížení počtu stání v jednotlivých zónách, změně rozmístění stání atd. rozhodoval operativně odbor dopravy.

Součástí navrženého systému je zřízení dvou nových parkovacích ploch zpoplatněných prostřednictvím parkovacího automatu, a sice v ulici Rooseveltova a na začátku ulice Kaplická.

Parkovací karty bude zájemcům vydávat odbor dopravy, a to pravděpodobně nejpozději do poloviny ledna 2016, kdy by již mělo být osazeno příslušné dopravní značení. Karty budou vydávány za poplatek 365 Kč/rok nebo 200 Kč/pololetně v případě rezidentů a 3 650 Kč/rok nebo 2 000 Kč/pololetně v případě abonentů.

Úplné znění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 včetně map dotčených oblastí zde nebo v sekci Vyhlášky a nařízení.

Žádost o vydání parkovací karty do zóny placeného stání v Českém Krumlově k dispozici zde.

Více informací podá Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.