Regenerace sídlišť

ktualizováno 9.7.2014

Regenerace sídlišť na území města Český Krumlov je dlouhodobě považována za prioritu města. V průběhu roku 2007 byly Ateliérem Kročák zpracovány studie na egenerace sídlišť Plešivec, Špičák a Za Nádražím dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění nařízení vlády č. 99/2007 Sb. Studie vycházely z konkrétních požadavků vyplývajících z několika informačních zdrojů - veřejné ankety uspořádané mezi obyvateli sídliště, z veřejného projednání a z diskuse s občany, z požadavků města Český Krumlov, dále z územně plánovací dokumentace a na základně vlastního vyhodnocení stávajícího stavu sídliště. Tyto studie tvoří dodnes podklad pro další stavební dokumentaci obnovy sídlišť.

Aktuálně

  • Po upřesnění rozsahu projektu a schválení rozpočtového opatření na jednání zastupitelstva města dne 25.6.2014, jehož účelem bylo zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na realizaci, došlo ke zveřejnění výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce, jejímž předmětem je vytvoření parkovacích míst (blíže viz níže) na sídlištích Plešivec, Špičák a Za Nádražím. Současně bylo rozhodnuto o opravě chodníku na sídlišti Za Nádražím. Opravy povrchů již byly zahájeny. Termín pro příjem nabídek je stanoven na 25.7.2014. Po vyhodnocení nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dojde k zahájení stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení je srpen 2014 a ukončení stavebních prací říjen 2014.

Granty a dotace

Náklady na stavební úpravy spojené s komplexním zkvalitňováním veřejných prostranství vycházející ze zpracovaných studií se pohybují v řádech desítek milionů Kč. Na jejich realizaci v plném rozsahu nebylo a ani v současnosti není v městském rozpočtu dostatek financí, proto město usiluje o získání finančních prostředků z dotačních titulů.

Jedním z takových dotačních titulů je Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále pouze ROP), který pro možné podání žádosti o dotaci vyžaduje předložit mimo jiné dokumenty prokazující zajištění prostředků na financování projektu a dále projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí/ stavební povolení. Vypracování vyšších stupňů projektové dokumentace takto rozsáhlých úprav sídlišť se pohybuje v řádech statisíců korun, výše vlastního podílu na financování projektu čítá desítky milionů korun. S ohledem na výše uvedené a z důvodu omezených finančních prostředků se město rozhodlo nechat vypracovat vyšší stupně projektové dokumentace pouze na sídliště Za Nádražím.

Protože Ministerstvo pro místní rozvoj (dále pouze MMR) vyhlásilo v prosinci 2013 výzvu pro předkládání žádostí do programu Regenerace panelových sídlišť pro rok 2014, bylo ve volených orgánech města diskutováno, které ze sídlišť a v jakém rozsahu bude z těchto prostředků regenerováno. V návaznosti na zpracovávané projekty regenerace sídlišť Za Nádražím a Plešivec vhodných pro podání žádosti o dotaci z tohoto programu byla v lednu 2014 s ohledem na zájem volených orgánů města o zahrnutí obyvatel do rozhodování o způsobech řešení nedostatků provedena anonymní anketa spokojenosti obyvatel sídlišť ve vybraných oblastech.

Anketa - leden 2014

Anketa byla sestavena tak, aby umožňovala určit míru spokojenosti občanů s úrovní kvality života ve vybraných oblastech (respondenti buď vyplňovali anketu pomocí výběru z nabízených variant, nebo stupnicí 1 až 5) a aby umožňovala občanům vyjádřit konkrétní podněty a připomínky prostřednictvím slovní formulace (respondenti využívali volného prostoru pro vypsání připomínek). Poslední část ankety tvořily dotazy vedoucí ke specifikaci profilu respondenta (pohlaví, věk, ekonomická aktivita a specifikace, zda-li je respondent obyvatelem sídliště). Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel. Anketa byla proto uveřejněna jak na webových stránkách města, kde měli občané možnost ji vyplnit elektronicky, tak byly v prostorách místních samoobsluh umístěny sběrné boxy a občané měli možnost vyplnit anketu v listinné podobě. Anketní lístek bylo také možno osobně donést na Městský úřad, či jej poslat neskenovaný e-mailem přímo na kontaktní osobu.

Celkový počet vyplněných anket byl 183, přičemž ze sídliště Za Nádražím odpovědělo 81 respondentů, ze sídliště Plešivec 102. Více jak polovina odpovědí byla odevzdána v listinné podobě. Podrobné vyhodnocení ankety za jednotlivá sídliště jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/ankety.

Výsledky anket byly sděleny na jednání rady města dne 20. ledna 2014. Rada stanovila zahrnout připomínky od občanů města do zpracovávaných projektových dokumentací a po vyhodnocení podmínek poskytovatele dotace a s ohledem na lepší připravenost z hlediska projektové dokumentace doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci pouze na projekt regenerace sídliště Za Nádražím. Materiál pro jednání zastupitelstva města již obsahoval popis zamýšlených stavebních úprav doplněný o požadavky respondentů. Za příklady požadavků obyvatel sídlišť, jejichž řešení je zahrnuto v projektové dokumentaci, jmenujme např. úpravy prostoru mezi samoobsluhou a bývalým elektorem, zpevnění a prodloužení příjezdové komunikace vč. doplnění o nová parkovací místa u panelového domu č.p.252. Občané využili příležitost k vyjádření svých názorů ohledně dané problematiky na setkání vedení města dne 23.ledna 2014 v divadelním klubu Ántré a také v bodě Různé na jednání zastupitelstva města dne 30. ledna 2014. Jedním z často uváděných požadavků občanů bylo pořízení kontejnerů pro použitý textil. Vedení města vyslyšelo přání občanů a dne 29. dubna 2014 zajistila na území města rozmístění nádob pro odkládání použitého textilu, hraček a obuvi. Po dobu jednoho měsíce běžel zkušební provoz. Zájem o kontejnery byl po tuto dobu velmi značný, a proto došlo na konci měsíce května k rozmístění dalších kontejnerů tak, aby byl zájem ze strany občanů uspokojen. Další informace o nádobách na textil naleznete na webových stránkách města, v sekci Občan - Aktuality.

Ostatní sídliště - Špičák, Plešivec, Mír

Přestože zastupitelstvo města schválilo podat žádost o dotaci pouze na jednu lokalitu regenerace, neznamená to, že na stavební úpravy sídliště Plešivec, Špičák, či Mír nebude pamatováno. Poté, co se město dozví výsledek úspěšnosti žádosti na MMR, bude v orgánech města projednáván další postup regenerace sídlišť - jak z hlediska časového (kdy budou úpravy realizovány), tak věcného (v jakém rozsahu) a finančního (z jakých finančních prostředků).

Výsledek úspěšnosti žádosti na MMR byl městu doručen na konci května 2014. Žádost o dotaci byla zamítnuta, neboť dle Ústavu územního rozvoje v Brně nesplnila podmínku vypracování projektu v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. s odůvodněním, že se nejedná o panelové sídliště dle § 2 odst. B, předmětného nařízení vlády (řešené území panelového sídliště zahrnuje velký počet rodinných domů a přednádražních prostor). Na základě této informace projednala rada města v měsíci červnu další postup. Protože není možné realizovat všechny původně navržené úpravy na sídlištích kvůli celkové finanční náročnosti (náklady cca 13,2 mil. Kč), bylo na sídlištích Za Nádražím, Plešivec a Špičák navrženo vytvoření nových parkovacích míst, které s sebou přináší i zásahy do veřejné zeleně. Ty již byly na některých místech provedeny (za odstraněné stromy a keře bude provedena novou náhradní výsadba). Současně bylo dohodnuto, že v rámci této akce bude ve vybraných lokalitách doplněn mobiliář.

Regenerace sídliště Za Nádražím

Na realizaci regenerace sídliště Za Nádražím se město snaží získat finanční prostředky ze všech možných dotačních titulů - na projekt zpracovaný v roce 2009 Ateliérem Kročák zahrnující komplexní úpravy území rozčleněného do tří lokalit (A, B a C) - viz mapa území (již jsem posílala), podalo oddělení strategického rozvoje žádost o dotaci v rámci 6. výzvy ROP ve výši 53 mil. Kč z celkových nákladů 58 mil. Kč. Žádost o dotaci nebyla přidělena z důvodu celkových rozpočtovaných nákladů, které byly v porovnání s alokací dané výzvy příliš vysoké. S ohledem na výši alokace 13. výzvy ROPu byla v roce 2011 podána žádost o dotaci pouze na rozpočtově revidovanou lokalitu A zahrnující střed sídliště, celkové předpokládané náklady činily 27 mil. Kč, požadovaná dotace 23 mi. Kč. V rámci této výzvy získaly dotaci 2 projekty (z celkové alokace přes 80 mil. Kč získalo dotaci ve výši 60 mil. Kč město Blatná a dotaci ve výši 22 mil. Kč město Písek). Na rekonstrukci komunikací v lokalitě B byla v rámci 26. výzvy ROP, v roce 2013, podána žádost o dotaci, která byla opět vyhodnocena jako neúspěšná. Ani žádost o dotaci na komplexní úpravy lokality B sídliště předkládané v roce 2012 do programu Ministerstva pro místní rozvoj nebyla přidělena.Z důvodu neúspěšnosti podávaných žádostí o dotace a v návaznosti na přání rady města realizovat některé z cílů uvedených v Programovém prohlášení pro volební období 2010 - 2014, byla v roce 2013 zadána obnova sídlišť tak, aby za co možná nejnižší náklady bylo provedeno maximum. Pracovní skupina pod vedením radního Bc. Martina Lobíka absolvovala prohlídku sídlišť Za Nádražím, Plešivec, Mír a Špičák. V průběhu těchto prohlídek byly vzneseny požadavky na zpracování podkladů, ve kterých by se promítla zjištění z těchto prohlídek a také požadavky občanů vzešlých z uskutečněných veřejných anket a doposud zpracovaných dokumentací a studií. Jako nejzávažnější problém byly identifikovány chybějící místa pro parkování a nedostatek ploch pro volnočasové aktivity (dětská hřiště a sportoviště). Návrh úprav zahrnující doplnění parkovacích míst, herních prvků, opravu chodníků a úpravu zeleně byl předložen na jednání RM v letních měsících 2013. Podklady s úpravy předmětných sídlišť byly součástí akcí projednávaných k financování z kapitálového rozpočtu města na rok 2014. Celkové náklady na úpravy specifikovaných sídlišť čítají cca 13,2 mil. Kč.

Další informace k regeneraci sídliště Za Nádražím zde: sídliště Za Nádražím