Občan > Aktuality > 2018

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

1.5.2018

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Od minulého vydání Novin uplynul měsíc a za tuto krátkou dobu se pohled na město proměnil takřka k nepoznání. Příroda s jarem ukázala, co dovede. Ještě, než se tak stalo, vyrazila do města a jeho okolí v rámci každoroční akce Ukliďme Česko více než stovka dobrovolníků, aby po nás uklidili skoro dvě a půl tuny odpadu. Patří jim za to velký dík, neboť ve svém volném času přispěli k tomu, aby město, kde žijeme, vypadalo lépe.

I radnice přichází s jarními měsíci s několika opatřeními, jejichž cílem je, aby se obraz města měnil k lepšímu a aby se v něm lépe žilo. Prvním je novela tržního řádu, kterou sledujeme to, aby provozovatelé živností v centru města nabízeli své zboží a služby vně svých obchodů způsobem, který nekazí pohled na krásná průčelí historických domů. Přestože novela tržního řádu ukládá povinnost všem prodejcům zboží a služeb v centru, aby zažádali město o schválení způsobu nabízení a vystavování zboží na fasádách domů, domníváme se, že se žádostí uspěje většina žadatelů. Nápravu budeme vyžadovat zejména u těch prodejců, kde skrz vystavené zboží a různé reklamní nabídky není prakticky vidět velkou část domovního průčelí a kde spodní partery domů připomínají spíše stánky s pouťovým zbožím.

Druhé opatření se týká také centra města a týká se zpřísnění pravidel povolování vjezdu motorových vozidel do pěší zóny. Změny měly zmírnit dopravní zatížení v centru Českého Krumlova, kam denně vjede zhruba 1 150 aut. Na základě vyhodnocení dalších návrhů pro úpravu pravidel se nastavení nových pravidel posouvá z avizovaného termínu 1. května 2018 na 1. října 2018.

Dalším regulativním prvkem vjezdu do centra města, který zastupitelé schválili, je i zvýšení poplatku za vjezd z dvaceti na sto korun. Jsme si vědomi, že toto zpřísnění podmínek způsobí těžkosti všem firmám a institucím působícím v centru města, za což se jim omlouváme, ale nevidíme jinou cestu, jak zlepšit dále neúnosný stav pěší zóny, která jí v důsledku stovek projíždějících vozidel denně vlastně ani není. Po vyhodnocení tohoto opatření bude následovat příprava cílového řešení regulace vjezdu do pěší za pomocí výsuvných sloupků a moderních digitálních technologií jejich obsluhy.

Máme jedinečné historické centrum, chraňme ho pro nás i další generace a neničme ho, ať už pod tíhou množství aut, nebo pod tíhou zboží vystaveného všude kolem.

Vedle uvedených opatření město v minulém měsíci vydalo dva dokumenty, které se týkají stavební činnosti na celém území města. Prvním je „Doporučení pro stavebníky", které by mělo přispět všem stavebníkům a jejich projektantům k lepší orientaci ve složitém procesu umísťování a povolování staveb daných stavebním zákonem a dalšími předpisy. Jsme přesvědčeni, že tato „doporučení" urychlí a zefektivní projektovou přípravu staveb a promítne se rovněž pozitivně do celkového urbanismu a architektury města, což je pro celkový obraz města velmi důležité.

Druhým dokumentem je „Upozornění města pro vlastníky nemovitostí", kterým město vydává jasný signál, že při povolování staveb sloužících k ubytování, budou příslušné útvary města dbát na striktní dodržování příslušných ustanovení stavebního zákona a dalších platných předpisů a norem, pokud jde o zajištění parkovacích míst pro vozidla ubytovaných osob. Chceme tak zabránit dalšímu zhoršování situace v oblasti parkování, která se stává s narůstající ubytovací kapacitou neúnosnou. Rovněž chceme, aby již nedocházelo k transformacím objektů individuální bytové výstavby na penziony a ke komercionalizaci městských čtvrtí sloužících k rezidentnímu bydlení.

Josef Hermann
místostarosta