Občan > Město a samospráva > 1. Místostarosta

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

1.1.2019

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku mi dovolte, abych vám za vedení města i za sebe popřál, aby rok 2019 byl pro vás dobrým rokem. Ať se daří vám i vašim blízkým a ať ve vašich životech převažuje více radosti než starostí a bolesti.

Novým rokem vstupujeme rovněž do dalšího volebního období. S novými i staronovými zastupiteli a s novým či spíše staronovým koaličním uskupením šesti subjektů, které se dohodly na vzájemné spolupráci. Vím, že pro řadu z vás, kteří volali po změně, je výsledek povolebního vyjednávání zklamáním. Můžeme doufat, že alespoň některé z vás naší prací přesvědčíme, že správa našeho města je v dobrých rukou. Hlavním důvodem sestavení koalice na půdorysu té minulé bylo to, že v uplynulých čtyřech letech jsme se společně velmi důkladně věnovali otázkám dlouhodobého rozvoje města a jeho směrování, vypracovali jsme za účasti externích i místních odborníků a aktivních občanů základní koncepční dokumenty, které ukazují, jak může město řešit své klíčové problémy – přeexponovaný cestovní ruch, neutěšenou dopravní situaci a nedostatečně připravená území pro novou individuální a hromadnou bytovou výstavbu. Kromě toho se nám podařilo připravit i řadu konkrétních významných studií a projektů. To vše zabralo mnoho času a nyní jsme dostali od voličů možnost tuto naši práci v podobném složení zúročit a připravené koncepce a projekty začít uskutečňovat. Jsme za to velmi rádi.

Hlavní programové priority nové koalice, na kterých jsme se dohodli při uzavření koaliční smlouvy, navazují na naši předchozí práci. S jejím textem se může každý seznámit na webových stránkách města. Chtěl bych ve stručnosti poukázat alespoň na ty nejdůležitější cíle a priority našeho společného programu.

Předně budeme klást zásadní důraz na zachování výjimečného přírodního a kulturního bohatství města, na kvalitu urbanismu a architektury při realizaci nové městské zástavby. Připravíme nové vhodné lokality pro výstavbu bytových a rodinných domů. Stěžejní lokalitou bude areál bývalých kasáren ve Vyšném, kde by měla vzniknout zcela nová městská čtvrť.

V oblasti dopravy se zaměříme na přestavbu dvou nekapacitních kruhových křižovatek na silnici I/39 na světelně řízené, na regulaci dopravy a pohybu stále rostoucího počtu zájezdových autobusů po městě vybudováním moderního výstupního a nástupního terminálu. Dále na zlepšení dostupnosti a komfortu městské autobusové dopravy, zvýšení počtu parkovacích míst pro osobní vozidla a v neposlední řadě i na zlepšení podmínek parkování pro bydlící.

V oblasti cestovního ruchu musíme realizovat opatření k jeho celkové udržitelnosti. Cílem, ke kterému musíme směřovat, je méně krátkodobých a více vícedenních návštěvníků. Dalším neméně důležitým cílem bude podstatné zvýšení příjmů z turismu do městské pokladny.

Mezi hlavní již připravené či připravované investice, které bychom chtěli postupně uskutečnit, patří zejména dokončení rekonstrukce autobusového nádraží, odkoupení čistírny odpadních vod s obchvatným kanálem, vybudování terminálu zájezdových autobusů, dokončení opláštění zimního stadionu, rekonstrukce areálu hřbitova, rekonstrukce Lazebnického a Benešova mostu, rekonstrukce objektu městské knihovny, rekonstrukce objektu bývalé prádelny v Hradební ulici, revitalizace a zvelebování vybraných veřejných prostranství, které začne v tomto roce rekonstrukcí náměstíčka v sídlišti Za Nádražím. Rádi bychom pokročili s modernizací sportovního areálu na Chvalšinské, předně rekonstrukcí plaveckého bazénu s nabídkou venkovního koupání, chceme rovněž zahájit přípravu výstavby víceúčelové všesportovní haly, která by splňovala požadované rozměry sportovišť zejména pro kolektivní sporty.

Hodláme i nadále pokračovat v zapojování obyvatel do tvorby městského prostoru a života v něm, například jejich účastí při v tzv. participativním rozpočtu, účastí na přípravě vybraných městských investic, zejména při přípravě revitalizace veřejných prostranství apod.

Věřím, že již v prvním roce nového volebního období se nám podaří realizovat některé z našich záměrů a přispět tak ke zkvalitnění nabídky a tváře města.

Josef Hermann
místostarosta