Zákon o střetu zájmů

aktualizováno 11.2.2014

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon).

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 1. jiných vykonávaných činnostech,
 2. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
 3. příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou

 1. členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni  a členové, kteří  před svým zvolením do funkce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 2. starosta, místostarosta a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 3. vedoucí úředník městského úřadu podílející se na výkonu správních činností.. Povinnosti podle zákona se na vedoucího úředníka vztahuje pouze  pokud

  • nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole,
   pokud hodnota operace přesáhne 250 000 Kč,
  • bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizování veřejné zakázky,
  • rozhoduje ve správním řízení s výjimkou blokového řízení.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník městského úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru  na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat z něj opisy a výpisy. Lze nahlížet do registru osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost se podává

 • osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov v kanceláři tajemníka (3.p),
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu. 

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě sdělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo je zakázáno.

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov v kanceláři tajemníka, po ověření žádosti.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.