Prohlášení o mimořádné univerzální hodnotě statku

aktualizováno 27.12.2012

Mimořádná univerzální hodnota znamená takový mimořádný význam nějakého statku, který přesahuje národní hranice. Výbor světového dědictví se domnívá, že statek má mimořádnou univerzální hodnotu, pokud splňuje alespoň jedno z kritérií pro její hodnocení, uvedených v odstavci II.D Operační směrnice pro provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Státy ve své dokumentaci pro zápis tuto hodnotu dokládají, poté je dokumentace pečlivě studována Výborem světového dědictví a jeho poradními organizacemi, kteří rozhodují o zápisu statku na Seznam světového dědictví UNESCO.  

Prohlášení o mimořádné univerzální hodnotě statku historické jádro Českého Krumlova

Charakteristiku mimořádné univerzální hodnoty statku vypracovalo oddělení památkových průzkumů a monitoringu památek světového dědictví Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště České Budějovice.

Stručný popis lokality

V nejjižnějším cípu Čech, v prostoru mezi horským pásmem Šumavy a Blanského lesa, vytvořil meandrující tok Vltavy vhodné sídelní předpoklady k založení mohutného hradu a záhy i ke vzniku poddanského města. Toto krajinářsky jedinečné místo se stalo centrem rozsáhlé državy nejmocnějších jihočeských rodů Rožmberků, od roku 1622 Eggenberků a od roku 1719 Schwarzenberků.

Město se již od doby svého vzniku skládalo ze dvou částí. Z podhradí - tzv. latrán - tvořeného zástavbou podél komunikace lemující část hradního areálu a z vlastního vnitřního města vzniklého na protějším břehu na území obtékaném smyčkou řeky Vltavy a spojeném s okolním územím jen úzkou šíjí přerušenou hlubokým obraným příkopem. V tomto hradbami sevřeném prostoru vznikla pravidelná půdorysná osnova města s takřka čtvercovým náměstím a radiálním schématem tří hlavních přístupových ulic, původně uzavřených branami a propojených okružní komunikací sledující ovál hradeb a říčního toku.

Půdorys mimořádně dominantně působivého krumlovského hradu je značně členitý a skládá se z řady budov seskupených kolem čtyř nádvoří. Jsou zde zastoupeny všechny stavební epochy, od rané a vrcholné gotiky přes renesanci až po baroko. Areálu dominuje nejstarší část - tzv. Hrádek - s původně raně gotickou věží, upravenou v renesanci. Od Hrádku nádvořím oddělená centrální část gotického hradu situovaná na vysokém skalnatém ostrohu vytváří nad řekou monumentální kulisu. V prodloužené ose hradu, který se během renesance a baroka změnil v zámek, vznikla velkorysá koncepce barokní zahrady s letohrádkem Bellaria a zimní jízdárnou. Se zámkem je zahrada spojena kamenným klenutým mostem se dvěma úrovněmi krytých chodeb. Nejpozoruhodnějším objektem celého areálu je však barokní divadlo, které je původností budovy, interiéru, divadelní techniky a řady originálních scénických proměn nepochybně světovým unikátem.

Vlastnosti (kvality)

Malá česká města představují díky své relativní nedotčenosti velice cenné důkazy základní urbanistické evoluce ve středověké a renesanční Evropě, čímž zároveň ilustrují  její politický, sociální a ekonomický rozvoj. Město Český Krumlov je v tomto směru nejlepším živoucím příkladem - jak z hlediska jeho neporušenosti, tak i hodnoty jeho budov a urbanistického celku.

Kritéria

Český Krumlov je vynikající příklad malého středověkého středoevropského města, které za strukturu a stavby v historickém centru vděčí své ekonomické význačnosti a relativně nerušenému organickému vývoji po více jak pět století. Město Český Krumlov se vyvíjelo  v meandrech řeky Vltavy, která vytváří překrásný krajinný rámec. Vývoj v čase je jasně čitelný z jeho budov a urbanistické struktury. Český Krumlov je nesporně nejlépe zachovalý a nejreprezentativnější živoucí příklad středověkého středoevropského malého města.

Celistvost a autentičnost

Díky složité konfiguraci terénu a částečně i vlivem ztráty rezidenčního a hospodářského významu bylo město ušetřeno plošných asanačních zásahů, které byly realizovány během období industriálního rozvoje devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Stavební úpravy tohoto období se projevily pouze ojedinělými novostavbami a dílčími stavebními zásahy do stávajících objektů. Vznikl tak unikátní celek v mimořádné terénní konfiguraci zasazený do jedinečného krajinného rámce, jehož podstatu tvoří goticko-renesanční domy obohacené následnými slohovými etapami, svým dílem přispívající až do první poloviny 20. století.

Historické jádro si zachovalo nejen původní urbanistickou strukturu - parcelaci, uliční síť, hmotovou skladbu, tvary střech, výraz fasád, ale vyznačuje se také bohatstvím původních dispozic, klenutých prostorů a interiérů.

Zcela ojedinělé je množství historických detailů dochovaných v podobě původních řezbářsky zdobených trámových stropů, kamenných ostění oken a dveří, truhlářských výplní otvorů, včetně historického kování. Bohatá je i malířská výzdoba, a to nejen v církevních stavbách a šlechtické rezidenci, ale i v interiérech a na průčelích měšťanských domů. Časový vývoj města je jasně čitelný jak z urbanistické struktury, tak i z jednotlivých stavebních objektů, které jsou ojedinělým dokladem tradičního bydlení z období gotiky, renesance, až po první polovinu 20. století. 

Rok 2012

Návrh retrospektivního prohlášení  universálně vyjímečné hodnoty statku Historické centrum Českého Krumlova

V roce 2012 byl vypracován Revidovaný návrh Retrospektivního prohlášení universálně vyjímečné hodnoty statku Historické centrum Českého Krumlova a v souladu s Rozhodnutím Výboru pro světové dědictví č.j.: 35 COM 10 C.2 byl postoupen řediteli Centra světového dědictví dopisem Ministerstva kultury ze dne 31. 8. 2012 (č.j.: MK 55962/2012), jehož přijetí bylo Centrem světového dědictví potvrzeno dopisem ze dne 20. 9. 2012 (č.j.: CLT/WHC/5585/CZ/ASPT.

 

Související odkazy