Občan > Město a samospráva > Územní plánování

Územní plánování města Český Krumlov

aktualizováno 16. 3. 2018

Aktuálně

Územní studie veřejných prostranství Vyšný + kasárna


Jedná se o územní studie, které budou po dokončení jedním z důležitých podkladů pro nový územní plán Českého Krumlova. Veřejné projednání ANALYTICKÉ fáze obou těchto územních studií se uskutečnilo 20. 2. 2018. v zasedací místnosti MěÚ Český Krumlov v Kaplické ulici.

Přípomínkujte studie

Do 31. 3. 2018 zasílejte připomínky k obsahu ANALYTICKÉ fáze obou studií zaslat na:

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUPPP vedoucí odboru Kaplická 439 216 380 766 704

Doručené připomínky budou městským úřadem předány zpracovatelům obou studií, aby je mohli zohlednit při zpracování další (tj. návrhové) fáze obou studií
Obsah prezentace provedené na veřejném projednání + dokumentace ANALYTICKÉ fáze obou územních studií:

1. Prezentace ANALYTICKÉ fáze

2. Územní studie veřejných prostranství Vyšný (bez kasáren) - ANALYTICKÁ fáze

3. Územní studie veřejných prostranství Vyšný kasárna - ANALYTICKÁ fáze

Na koho se obrátit?

Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení úřad územního plánování, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, 2. patro.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD. OUPPP pořizovatel územně analytických podkladů Kaplická 439 217 380 766 718
Hermanová Jana, Ing. OUPPP vedoucí odboru Kaplická 439 216 380 766 704
Kůzlová Stanislava OUPPP referent územního plánování Kaplická 439 216 380 766 704
Mayerová Simona, Ing. OUPPP referent územního plánování Kaplická 439 217 380 766 719
Pešková Dagmar, Ing. arch. OUPPP referent územního plánování Kaplická 439 217 380 766 703

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Struktura stránky:

 1. Územně plánovací dokumentace města Český Krumlov
    0. Nový územní plán města Český Krumlov
    1. Územní plán (ÚPO) města Český Krumlov + již vydané změny územního plánu 
    2. Rozpracované změny územního plánu města Český Krumlov
    3. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - vydané
    4. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - rozpracované
 2. Územně plánovací dokumentace pro obce spadající do působnosti ORP Český Krumlov pořizované na žádost obcí
    1. Vydané územně plánovací dokumentace obcí pořízené MěÚ ČK
    2. Rozpracované územně plánovací dokumentace obcí pořizované MěÚ ČK
 3. Územní studie (územně plánovací podklady)
 4. Územně analytické podklady
 5. Stavební uzávěry na území města Český Krumlov
 6. Formuláře a žádosti

 

I. Územně plánovací dokumentace města Český Krumlov

0. Nový územní plán města Český Krumlov

Příjem podnětů a požadavků na řešení území v novém územním plánu Českého Krumlova již byl ukončen ke dni 31. 7. 2017

Vztah vznikajícího nového územního plánu k platnému ÚPO Český Krumlov a jeho změnám:
Dokud nebude nový územní plán dokončen, tj. dokud nenabude účinnosti, platí stávající územní plán, včetně změn.

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu*)

ZADÁNÍ nového územního plánu bylo dne 25.8.2016 schváleno usnesením zastupitelstva města č. 0060/ZM4/2016.

1. Územní plán (ÚPO) města Český Krumlov + již vydané změny územního plánu 

Textové části:

Výkresové části:

2. Rozpracované změny územního plánu města Český Krumlov

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUPPP vedoucí odboru Kaplická 439 216 380 766 704

Obecné kroky pořizování územně plánovacích dokumentací pro obce:

1. Administrace návrhu (ukončena usnesením zastupitelstva města o pořízení změny)
2. Přípravné práce, doplňující průzkumy a rozbory
3. Zadání změny ÚPO (ukončeno schválením zadání v zastupitelstvu města)
4. Návrh změny ÚPO (ukončeno schválením opatření obecné povahy v zastupitelstvu města)

Změna č. 3

Pořizování bylo ukončeno usnesením ZM číslo: 0128/ZM9/2013, ze dne 19.12.2013, tj. změna č.3 územního plánu města Český Krumlov nebude realizována.

Změna č. 10

Pořizování bylo ukončeno usnesením ZM číslo: 0004/ZM1/2014, ze dne 30.1.2014, tj. změna č.10 územního plánu města Český Krumlov nebude realizována.

Změna č. 16

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

Návrh ZADÁNÍ změny č.16 ÚPO pro společné jednání - viz oznámení na úřední desce - zde (na desce vyvěšeno 17.5. 2017 - 6.6. 2017)

Textová část: NÁVRH změny č.16 ÚPO Český Krumlov 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 16. územního plánu na udržitelný rozvoj území (kapitola A = SEA)

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 16 územního plánu na udržitelný rozvoj území (kapitoly C, E, F)    

Grafická část:  1 - hlavní výkres
                     1 - legenda hlavního výkresu
                     2 - výkres dopravy
                     2 - legenda výkresu dopravy
                     3a - výkres zásobování vodou
                     3a - legenda výkresu zásobování vodou
                     3c - výkres zásobování elektřinou
                     3c - legenda výkresu zásobování elektřinou
                     3d - výkres zásobování plynem
                     3d - legenda výkresu zásobování plynem
                     4 - výkres veřejně prospěšných staveb
                     4 - legenda výkresu veřejně prospěšných staveb
                     5 - výkres záborů zemědělského půdního fondu
                     5 - legenda výkresu záborů zemědělského půdního fondu
                     7 - výkres širších vztahů
                     7 - legenda výkresu širších vztahů

Změna č. 18

Základní informace + stav pořizování (Registrační list územního plánu nebo jeho změny*)

Návrh změny č. 18 ÚPO pro společné jednání - viz oznámení na úřední desce - zde (na desce vyvěšeno 23. 10. 2017 - 9. 11. 2017)

Textová část: NÁVRH změny č.18 ÚPO Český Krumlov - TEXT
Grafická část: 01 - hlavní/koordinační výkres
                    01 - legenda hlavního/koordinačního výkresu
                    02 - výkres dopravy
                    02 - legenda výkresu dopravy
                    03 - výkres kanalizace
                    03 - legenda výkresu kanalizace
                    04 - výkres VPS (veřejně prospěšné stavby)
                    04 - legenda výkresu VPS
                    05 - výkres ZPF (zemědělský půdní fond)
                    05 - legenda výkresu ZPF

3. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - vydané

Textové části:

Výkresové části:

RP Domoradice - jih

4. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - rozpracované

RP území změny č. 3 ÚPO Č. Krumlova

Pořizování bylo ukončeno usnesením ZM číslo: 0128/ZM9/2013, ze dne 19.12.2013, tj. regulační plán v území změny č.3 ÚPO Č.Krumlova nebude realizován.

RP Dobrkovice - naproti kempu

Pořizování bylo ukončeno usnesením ZM číslo: 0004/ZM1/2014, ze dne 30.1.2014, tj. regulační plán RP Dobrkovice - naproti kempu (v území řešeném změnou č.10 ÚPO Č.Krumlova) nebude realizován.

RP Šeříková stráň

Veřejné projednání NÁVRHU regulačního plánu se uskuteční dne 9.4.2015 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Kaplické ulici - viz oznámení na úřední desce zde (na desce vyvěšeno 6.3.2015)

RP Rybářská

NÁVRH pro společné jednání - viz oznámení na úřední desce zde  (na desce vyvěšeno 5.12.2016 - 5.1.2017) 

Základní informace + stav pořizování (Registrační list regulačního plánu nebo jeho změny*)

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

II. Územně plánovací dokumentace pro obce spadající do působnosti ORP Český Krumlov pořizované na žádost obcí

1. Vydané územně plánovací dokumentace obcí pořízené MěÚ ČK

Brloh - Změna č. 2 územního plánu obce (*.pdf)

Holubov - Územní plán (*.pdf)

Hořice na Šumavě - změna č. 1 územního plánu obce (*.pdf)

Chlumec - Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Chlumec - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Kájov - Změna č. 3 územního plánu obce (*pdf)

Kájov - Změna č. 7 územního plánu obce Kájov (*pdf)

Křemže - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru (*.pdf)

Malšín - Změna č. 1 územního plánu obce (*.pdf)

Malšín - Změna č. 2 územního plánu obce (*.pdf)

Mojné - Územní plán (*.pdf)

Nová Ves - Změna č. 1 územního plánu Nová Ves (*pdf)

Přední Výtoň - Změna č. 1 územního plánu obce (*.pdf)

Přední Výtoň - Změna č. 2 územního plánu obce (*.pdf)

Rožmberk nad Vltavou - Územní plán (*.pdf)

Rožmberk nad Vltavou - Změna č.1 Územního plánu (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 2 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 3 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 4 územního plánu města (*.pdf)

Vyšší Brod - Změna č. 5 územního plánu města (*.pdf)

2. Rozpracované územně plánovací dokumentace obcí pořizované MěÚ ČK

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešková Dagmar, Ing. arch. OUPPP referent územního plánování Kaplická 439 217 380 766 703

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Obecné kroky pořizování územně plánovací dokumentích pro obce:

1. Schválení pořízení územně plánovací dokumentace usnesením zastupitelstva obce a jeho předání pořizovateli (tj. oddělení územního plánování MěÚ Č. Krumlov)
2. Přípravné práce, doplňující průzkumy a rozbory
3. Zadání územně plánovací dokumentace (ukončeno schválením zadání v zastupitelstvu obce)
4. Návrh územně plánovací dokumentace (ukončeno schválením opatření obecné povahy v zastupitelstvu obce)

Kájov - změna č. 8 ÚPO Kájov

Návrh zadání změny č. 8 ÚPO Kájov k nahlédnutí ZDE

Malšín - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejnění návrhu Územního plánu Malšín pro veřejné projednání - viz oznámení na úřední desce zde.

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb

4. Koordinační výkres

5. Výkres předpokládaných záborů ZPF

6. Výkres širších vztahů

7. Textová část

Přísečná - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejněn návrh ZADÁNÍ nového územního plánu PŘÍSEČNÉ - viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 24.6.2014)

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

Zlatá Koruna - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejnění návrhu nového Územního plánu ZLATÁ KORUNA- viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 3. 4. 2017)

Návrh Územního plánu Zlatá koruna k nahlédnutí ZDE:

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres dopravní a technické infrastruktury

4. Výkres veřejně prospěšných stavebních opatření a asanací

5. Výkres pořadí změn v území

6. Koordinační výkres

7. Výkres širších vztahů

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

9. Výkres hitorického vývoje ZK Rozvržení

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

III. Územní studie (ÚS)

Územní studie jsou územně plánovacími podklady, které navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů. Podrobněji viz Vysvětlení pojmů z oblasti územního plánování.

 • Územní studie Český Krumlov - Chvalšinská - Předpolí bývalého grafitového dolu - prověření podmínek využití pozemků pro novou zástavbu.

IV. Územně analytické podklady (ÚAP)

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD. OUPPP pořizovatel územně analytických podkladů Kaplická 439 217 380 766 718

V roce 2009 bylo pořízeno technické vybavení na zpracování Územně analytických podkladů (ÚAP) s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V roce 2010 byla pořízena úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území s přispěním Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

V. Stavební uzávěry na území města Český Krumlov

Účel vyhlášených stavebních uzávěr:

 • ochrana území vybraných zón před umisťováním a realizací staveb, které by mohly narušit urbanistický charakter města Český Krumlov jako významného centra turistického ruchu, jehož historické centrum je zapsáno na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • jedná se o zóny, pro něž se již pořizuje nebo připravuje pořízení (tj. bylo schváleno zastupitelstvem města) územně plánovací dokumentace (regulační plány a jejich změny, změna ÚPO) a je nezbytné předejít realizaci takových nových staveb, přestaveb existujících objektů či změnám v území, které by znemožnily budoucí organizaci území zón podle těchto územně plánovacích dokumentací.

Platnost každé z těchto stavebních uzávěr skončí vždy tím dnem, kdy bude zastupitelstvem města schválena příslušná územně plánovací dokumentace (viz. výše - regulační plán, změna regulačního plánu či změna územního plánu města). Výjimky ze stavebních uzávěr může povolit rada města, pokud jejich udělením nebude ohrožen účel uzávěr. O udělení výjimky ze stavební uzávěry na území města Český Krumlov je možné požádat - žádost ke stažení zde.

Nařízení města o vyhlášené stavební uzávěry:

VI. Formuláře a žádosti

Související odkazy